งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูเรื่องเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูเรื่องเทคโนโลยี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูเรื่องเทคโนโลยี

2 โดย เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง
เทคโนโลยี โดย เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง

3

4 ควาวหมายของเทคโนโลยี
Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วย ให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจ ประกอบด้วย             1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟท์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงาน เฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology)             2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล

5 ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศต่างๆ มากมาย การอยู่ รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์ทำให้ต้อง เสียเวลาในการสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทำงานหลายสิ่งหลายอย่าง ร่วมกันสมองของเราต้องจดจำสิ่งต่างๆ ไว้มากมาย ต้องจดจำรายชื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย จดจำข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ในภายหลัง สังคมจึงต้องการความเป็นระบบ ที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น การกำหนดเลขบ้าน ชื่อถนน อำเภอ จังหวัด ทำให้ สามารถติดต่อส่งจดหมายถึงกันได้ เลขบ้าน เป็นสารสนเทศอย่างหนึ่งที่ใช้งานกันอยู่

6 สถิติการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนป.4

7 โทษของการใช้เทคโนโลยี
1.) กินไฟ ขึ้นกับขนาดจอและขนาดเครื่อง รวมถึงระยะเวลาที่เปิดใช้งาน นอกจากนี้ละแวกไหนไฟดับบ่ออาจใช้คอมพิวเตอร์ลำบาก เพราะระหว่างใช้ งานเกิดไฟดับจะเกิดการกระชากไฟในเครื่องทำให้เสียหายได้ 2.) ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้งอุปกรณ์และโปรแกรม เพราะ อาจจะมีผลต่อการทำงานบางอย่างที่ต้องการความทัน สมัยและเข้ากันได้กับ ระบบอื่นๆ การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt เมนูเรื่องเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google