งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554 นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

2 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (ต.ค.53-ส.ค.54)
ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ที่เกี่ยวข้อง แผนความต้องการ ผลิตได้(ล้านโด๊ส) เบิกจริง (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว(ล้านโด๊ส) FMD-C โคเนื้อ 6.42 ล้าน 14.3 13.6 12.6 HS โคนม ล้าน 1.2 1.97 0.9 BL กระบือ ล้าน 0.2 0.1 A 0.01 0.02 BR 0.19 0.18 FMD-P สุกร ล้าน 22.6 18.4 17.6 17.5 SF 6.8 7.8 6.1

3 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (ต.ค.53-ส.ค.54)
ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ที่เกี่ยวข้อง แผนความต้องการ ผลิตได้ (ล้านโด๊ส) เบิกจริง (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว (ล้านโด๊ส) NDL+IB ไก่พื้นเมือง 71.2 ล้าน 24.2 41 44 40.8 NDL 5.8 18.5 28.3 16.9 IB 3.5 8.9 8.1 X 8.4 18.7 17.9 17.7 FC เป็ด 29.2 ล้าน 24.4 34.8 38.2 34.2 DP 21.1 35.2 26

4 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบป้องกันโรค (ต.ค.53-ส.ค.54)
ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง แผนความต้องการ ผลิตได้ (ล้านโด๊ส) ยอดเบิก (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว (ล้านโด๊ส) FMD-C โคเนื้อ ล้าน 12.3 11.6 HS โคนม 0.52 ล้าน 0.9 1.07 BL กระบือ ล้าน 0.1 0.2 A 0.01 BR 0.18 FMD-P สุกร 8.34 ล้าน 0.07 15.7 SF 0.06 7.1

5 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบป้องกันโรค (ต.ค.53-ส.ค.54)
ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง แผนความ ต้องการ ผลิตได้ (ล้านโด๊ส) ยอดเบิก (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว (ล้านโด๊ส) NDL+IB ไก่พื้นเมือง 71.2 ล้าน 34 38.9 NDL - 16.1 IB 3.8 8.3 X 8.4 13.3 FC เป็ด 29.2 ล้าน 30 23.7 26 DP 1.5 20.1

6 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบเพื่อจำหน่าย (ต.ค.53-ส.ค.54)
สสอ. จำนวนสุกร* จ่ายวัคซีน FMD สุกร อหิวาต์สุกร (ล้านตัว) (ล้านโด๊ส) รวม 1-9 8.3 17.56 5.93 1 0.98 2.21 0.28 2 1.14 3.91 0.9 3 0.97 1.43 0.86 4 0.54 0.85 0.39 5 0.91 1.29 0.46 6 0.57 1.17 0.52 7 2.39 5.68 1.83 8 0.42 0.29 9 0.5 0.4 * ที่มา : สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2553, กรมปศุสัตว์

7 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบเพื่อจำหน่าย (ต.ค.53-ส.ค.54)
สสอ. จำนวนเป็ด* จ่ายวัคซีน กาฬโรคเป็ด อหิวาต์เป็ด-ไก่ (ล้านตัว) (ล้านโด๊ส) รวม 1-9 29.2 24.9 8.5 1 7 8.1 2 3.68 0.85 1.67 3 4.27 0.88 1.56 4 2.23 0.15 0.21 5 0.46 0.0004 0.5 6 5.87 0.68 2.88 8.41 1.11 8 0.97 0.02 0.008 9 1.76 0.54 0.8 * ที่มา : สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2553, กรมปศุสัตว์

8 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบเพื่อจำหน่าย (ต.ค.53-ส.ค.54)
ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบเพื่อจำหน่าย (ต.ค.53-ส.ค.54) สสอ. จำนวนไก่พื้นเมือง* จ่ายวัคซีน NDL NDL+IB Pox (ล้านตัว) (ล้านโด๊ส) รวม 1-9 71.2 10.3 8.2 7.9 1 0.6 0.87 0.59 2 2.7 0.7 1.2 0.4 3 19.3 2.4 2.2 4 12.5 1.9 1.1 1.3 5 1.5 6 0.3 7 2.5 1.4 0.9 0.2 8 3.5 0.33 0.008 0.03 9 * ที่มา : สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2553, กรมปศุสัตว์

9 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี 53-54 )
สสอ. ที่ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 53 54 1 6 5 17 8 7 2 9 29 24 4 14 3 16 22 19 10 18 30 26 11 - 15

10 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี 53-54 )
สสอ. ที่ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 53 54 1 4 6 3 7 2 5 13 8 9 22 19 - 23 20 10

11 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี 53 )

12 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี 54)
9 8 3 5 6 1 2 7 4

13 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี 53-54
เดือน ปี 2553 (ล้านโด๊ส) ปี 2554 (ล้านโด๊ส) เบิก จ่าย ต.ค. 2.51 1.35 1.75 พ.ย. 2.42 1.22 1.81 1.66 ธ.ค. 2.81 1.67 1.53 ม.ค. 2.56 1.45 1.21 ก.พ. 2.48 1.90 1.33 มี.ค. 2.33 1.54 1.26

14 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี 53-54
เดือน ปี 2553 (ล้านโด๊ส) ปี 2554 (ล้านโด๊ส) เบิก จ่าย เม.ย. 1.91 1.55 1.61 พ.ค. 1.75 1.35 1.70 มิ.ย. 1.95 1.51 2.06 ก.ค. 1.73 1.47 1.64 ส.ค. 1.90 1.71 1.84 ก.ย. 1.68 1.56

15 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี 53

16 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี 54

17 ขอขอบคุณ ปีหน้าพบกันใหม่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google