งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองคลัง ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองคลัง ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองคลัง ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัด เชียงใหม่

2 1 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดสุทธิ 5,396.667 หัก - เบิกจ่ายแล้ว 1,789.935 (33.17%) - ก่อหนี้ผูกพัน 175.263 (3.25%) 1,965.198 (32.42%) เงินประจำงวดคงเหลือ 3,431.469 (63.58%) สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ( หน่วย : ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท )

3 การใช้จ่ายจำแนกเป็นงบ รายจ่าย ( หน่วย : ล้านบาท ( หน่วย : ล้านบาท ) งบบุคลากร 1,187.335 (60.42%) งบดำเนินงาน 692.029 (35.21%) งบลงทุน 64.897 (3.30%) งบเงินอุดหนุน 2.712 (0.14%) งบรายจ่ายอื่น 18.225 (0.93%) รวมทุกงบรายจ่าย 1,965.198

4 ได้รับเงินประจำงวดสุทธิ 293.275 - เบิกจ่ายแล้ว 15.059 (5.14%) - ก่อหนี้ผูกพัน 49.839 (16.99%) 64.898 (22.13%) คงเหลือเงินประจำงวดที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 228.377 (77.87%) สรุปการใช้จ่ายงบลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ( หน่วย : ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท )

5 รายการงบลงทุน ปี 2556 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 37 รายการ เป็นเงิน 228,378,285 บาท 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 137,564,000 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 116,280,000 บาท - ประกาศสอบราคา จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 21,284,000 บาท 2. สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 41,325,000 บาท 3. ลงนามในสัญญา / จัดทำ PO ในระบบ GFMIS จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 45,994,200 บาท 4. เหลือจ่ายจากการจัดซื้อ / จัดจ้าง เป็นเงิน 3,495,085 บาท

6 ** หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS จำนวน 228,378,285 บาท ** 1. หน่วยงานในสังกัด สพพ. จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,240,000 บาท รอสำนักงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงรายการในระบบ GFMIS 2. สคบ. และหน่วยงานในสังกัด จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 126,468,200 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 6 รายการ 66,780,000 บาท - ประกาศสอบราคา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 15,844,000 บาท - ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 43,844,200 บาท 3. หน่วยงานในสังกัด สทป. จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 9,155,000 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 1 รายการ 2,000,000 บาท - ประกาศสอบราคา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,280,000 บาท - สรุปผลการจัดซื้อฯ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,805,000 บาท - ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,070,000 บาท

7 4. สตส. จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 86,020,000 บาท - ประกาศร่าง TOR จำนวน 2 รายการ 47,500,000 บาท - สรุปผลจัดซื้อ / จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 38,520,000 บาท 5. เหลือจ่ายจากการจัดซื้อ / จัดจ้าง เป็นเงิน 3,495,085 บาท

8 สรุปเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2554 - 2555 ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ( หน่วย : ล้านบาท ) งบรายจ่ายยอดยกมา ณ. 3 ต. ค.55 เบิกจ่ายแล้ว ณ 19 ก. พ.56 คงเหลือ 1. งบดำเนินงาน 81.29230.80050.492 2. งบลงทุน 132.423103.55528.868 3. งบเงินอุดหนุน 0.9950.8690.126 4. งบรายจ่ายอื่น 5.4681.9933.475 5. รวมทั้งสิ้น 220.178137.21782.961

9 *** ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8,225,121.45 บาท งบดำเนินงาน ( สิ่งจูงใจ ) รอหลักเกณฑ์จาก กรมบัญชีกลาง คงเหลือ 560,123 บาท งบลงทุน รายการรั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ฯ คงเหลือ 7,664,998.45 บาท ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2556 ปัจจุบันส่งมอบงาน 2 งวด สัญญาสิ้นสุด 21 ต. ค.54 ( สทช.) ยังไม่ได้ คำชี้แจงเหตุผลจาก สทช. *** ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 74,735,545.71 บาท งบดำเนินงาน คงเหลือ 49,932,181.26 บาท ** สสช. จำนวน 1,150,350 บาท - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ = 35,350 บาท ( รอส่งมอบ ) - สำรองไว้โอนสมทบรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BSL3 = 1,115,000 บาท ** สพส. จำนวน 36,566,099.50 บาท - ค่าจ้างผลิตสื่อ, ค่าพิมพ์หนังสือฯ = 20,099,999.50 บาท ( รอส่งมอบ ) - จัดซื้อชุดทดสอบฯ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 16,466,100 บาท ( ประกาศร่าง TOR สิ้นสุด 19 ก. พ.56)

10 ** ศบส. นครราชสีมา ค่าวัสดุการเกษตร = 54,846.06 บาท ( รอส่งมอบ ) ** ศบส. เชียงใหม่ พิมพ์หนังสือคู่มืองานวิจัยฯ = 290,000 บาท ( รอส่งมอบ ) ** สิ่งจูงใจ =11,864,241 บาท รอผลการประเมิน จากสำนักงาน ก. พ. ร งบลงทุน คงเหลือ 21,202,471.45 บาท ** กผง. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) = 1,207,500 บาท ( รอส่งมอบงวดที่ 4) ** สสช. จำนวน 4 รายการ = 17,576,296 บาท - อยู่ระหว่างส่งมอบ 1 รายการ = 2,859,896 บาท - เครื่องวิเคราะห์สารพิษฯ = 3,916,400 บาท ( ขอ ความเห็นชอบจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ) - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ (BSL3) = 10,800,000 บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ กรมบัญชีกลาง เนื่องจากผู้เสนอราคาได้นำผลงาน ของบริษัทแม่มาแนบ และ จัดส่งรายเอกสาร ( เพิ่มเติม ) เพื่อประกอบการ พิจารณา

11 ** สพพ. โครงการพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล = 595,000 บาท ( รอส่งมอบ ) ** สทส. พิษณุโลก ระบบกรองน้ำผิวดิน = 271,075.45 บาท ( รอส่งมอบ ) ** ศผท. สุราษฎร์ธานี 1 รายการ = 800,000 บาท ( รอ ส่งมอบ ) ** ปศข.9 จำนวน 2 รายการ = 751,900 บาท ( รอส่ง มอบ ) งบเงินอุดหนุน จำนวน 126,573 บาท ** คงเหลือคืนคลัง = 126,573 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 5,274,320 บาท ** สพส. ค่าจ้างที่ปรึกษาการเฝ้าระวังความปลอดภัย ผู้บริโภค = 774,320 บาท ( รอส่งมอบ ) ** สคบ. จำนวน 3 รายการ = 2,700,000 บาท - ค่าจ้างที่ปรึกษาโรควัวบ้า = 900,000 บาท ( รอส่ง มอบ ) - ค่าจ้างที่ปรึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ = 900,000 บาท ( รอส่งมอบ ) - ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษากลไกตลาด = 900,000 บาท ( รอส่งมอบ )

12


ดาวน์โหลด ppt กองคลัง ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ประกอบการประชุมผู้บริหารกรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google