งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมัยนาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมัยนาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมัยนาระ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 สมัยนาระ สมัยนาระแบ่งออกเป็น สมัยนาระตอนต้น ( ฮะกุโฮ)
สมัยนาระตอนปลาย ( เทมเปียว )

59 สมัยนาระตอนต้น ( ฮะกุโฮ ) มีเหตุการณ์สำคัญๆ คือ
: การติดต่อกับจีนโดยตรง วัฒนธรรมจากจีนหลั่งไหลเข้ามา : การปฏิรูปทาอิกะ ค.ศ.645 เพื่อลดอำนาจตระกูลต่างๆ ดึงอำนาจคืนองค์จักรพรรดิ จัดระบบการปกครองตามแบบจีนสมัยราชวงศ์ถัง : พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนัก การเผยแพร่พุทธศาสนาและพระสูตรไปตามหัวเมือง : ผลกระทบที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวพื้นเมือง เช่นการยกเลิกประเพณีฝังศพและใส่เครื่องประดับลงในสุสานเนินดิน หันมารับประเพณีเผาศพ สร้างวัตถุบูชา และการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อเป็นการทำบุญทำกุศล

60 : มีนิกายทางพุทธศาสนาแพร่เข้ามา 6 นิกาย คือ นิกายโจจิสึ (สันสกฤตเรียก สัตยาสิทธิ) นิกายตรีศาสตร์ (ค.ศ.625) นิกายฮอสโซ (โยคาจารย์ ค.ศ. 654) นิกายอภิธรรมโกศ (ค.ศ.658) ส่วนนิกายวินัย (ค.ศ.753) และนิกายเคงอนหรืออวตมสก (ค.ศ.736) เข้ามาในสมัยนาระตอนปลาย ทั้งหกนิกายกำหนดขอบเขตอยู่ในกลุ่มภิกษุสงฆ์ และปัญญาชนเท่านั้น มีนิกายเคงอนที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อถือ และต่อศิลปะญี่ปุ่น : พุทธศิลปะ งานพุทธประติมากรรมยังเป็นผลงานที่โดดเด่น ภายใต้แรงบัลดาลใจจากราชวงศ์ฉีเหนือ สุย และถังตอนต้น ยกตัวอย่าง พระพุทธเจ้าอมิตาภะ พระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุและสาวก ท้าวจัตุโลกบาล : จิตรกรรมแบ่งออกเป็น จิตรกรรมทา.โลก และพุทะจิตรกรรม ตัวอย่าง ภาพเจ้าชายโชโตกุ และสวรรค์พระพุทธเจ้าอมิตาภะ : สถาปัตยกรรมทางศาสนา แผนผังวัดโฮริว

61 สมัยนาระตอนปลาย ( เทมเปียว ) เหตุการณ์ที่สำคัญคือ
: มีการย้ายเมืองหลวง : พุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทมาก จักรพรรดิองค์สำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมพุทธศาสนา คือ จักรพรรดิโชมุ ทรงสานต่อโครงการสำคัญๆทางพุทธศาสนา --- การออกพระราชกำหนดต่างๆ --- โครงการสร้างวัดโคคุบุนจิ และโคคุบุนนิจิ --- สร้างวัด --- คัดลอกพระสูตร : พุทธประติมากรรมยังเป็นงานศิลปะที่สำคัญ และก้าวเข้าสู่ยุคทองในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 7 – ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตัวอย่าง ประติมากรรมทำด้วยดินเหนียว รักแห้ง ( อสูร อโมฆปศอวโลกิเตศวร และสาวก วัชรปาณี ท้าวจตุโลกบาล มหาไวโรจนะที่วัดโตได และความสำคัญ )

62 : ประติมากรรมภาพเหมือน
: พุทธจิตรกรรม ศรีมหาเทวี ( คิชิโจเตน ) : จิตรกรรมทางโลก ภาพเขียนบนพิณบิวะ : สถาปัตยกรรม แผนผังวัดโตไดและความสำคัญ และหอศิลป์โชโส ศาลเจ้าอิเซ แห่งลัทธิชินโต และประตูโทริอิ : ประณีตศิลป์ - หน้ากากจิกากุ - พิณห้าสาย - เครื่องถ้วยสามสี - เครื่องโลหะ จากตะวันตก

63 สรุป พุทธศาสนาสมัยนาระได้พัฒนาจากการเป็นศาสนาที่นับถือแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงกลุ่มเล็ก มาเป็นศาสนาแห่งรัฐ ที่ควบคุมกลไกและสนับสนุนโดยรัฐบาลกลาง แต่ทว่าผลประโยชน์ที่ได้รับก็ยังเป็นของชนชั้นสูงอยู่นั่นเอง จุดมุ่งหมายสำคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยนาระก็เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่ได้รับในโลกนี้ และผู้คนจะได้รับผลประโยชน์นี้ได้ ต้องทำบุญทำกุศลด้วยการให้การสนับสนุนพระภิกษุ สร้างรูปเคารพหรือวัตถุบูชา สร้างวัด คัดลอกพระสูตร เป็นต้น และเมื่อคติธรรมนี้แพร่สู่สามัญชน งานก่อสร้างสาธารณสถานต่างๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้น ผลตอบแทนที่จะได้รับก็อาจเป็นสิ่งที่อธิษฐานเอาไว้ เช่น หายเจ็บป่วยจากเคราะห์กรรม การทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่สมัยนาระคือ การร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระประธานที่วัดโตได การสร้างโครงการวัดประจำหัวเมือง เป็นต้น ผลแห่งการทำบุญกุศลเหล่านี้ก็กลายเป็นงานศิลปะ ที่ยิ่งใหญ่ ในสมัยนาระที่หลงเหลือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สมัยนาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google