งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Production Planning and Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Production Planning and Control"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 614 441 Production Planning and Control
อาจารย์สมจิตร ลาภโนนเขวา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Business Firm : A System View
Production (Operation) Function Finance Function Marketing Function

3 Management I M P C

4 Management Planning : P Goal, Method Controlling : C Monitoring,
Solving Problem Improvement : I Replanning, Recontrolling

5 การบริหาร (Administration) ผลงานจากวิธีการที่บรรลุเป้าหมาย
Management วิสัยทัศน์ (Vision) การบริหาร (Administration) การกำหนด (Setting) นโยบาย (Policy) การแปร (Deployment) เป้า (Target) การกำหนด (Setting) การควบคุม (Control) เป้าหมาย (Goal) การวางแผน (Planning) ผลงานจากวิธีการที่บรรลุเป้าหมาย วิธีการ (Means)

6 Core Function within Organizations
ผู้บริหารที่ดี จะต้องสามารถวางแผนเชื่อมโยงงานในส่วนต่าง เหล่านี้ได้ดี Marketing Production Finance

7 Production (Operation) Function
หน้าที่ของการผลิต คือ การเพิ่มมูลค่า (Value added) แก่วัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าและ/หรือ บริการ และ/หรือ สารสนเทศ โดยอาศัยปัจจัยการผลิต

8 ปัจจัยการผลิต : Man and Machine etc.
Production (Operation) Function ปัจจัยการผลิต : Man and Machine etc. Value Added (การเพิ่มมูลค่า) วัตถุดิบ(Material) Output สินค้าและบริการ

9 Measurement of Efficiency
Productivity : P Quality : Q Cost : C Delivery (Schedule) : D

10 มูลค่า (Value) Output Salable Q + Q Q + Q Function Value = = C Cost

11 รูปแบบการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ลูกค้า หมายถึง ใคร ? ลูกค้า หมายถึง ใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากผลงานที่เราทำได้ แบ่งเป็น ลูกค้าภายใน (Internal Customer) ลูกค้าภายนอก (External Customer)

12 Quality Assurance (QA) Customer Satisfaction (CS)
(การสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า) Customer Satisfaction (CS) Requirement / Want Loss Needs Expectation Lack Internal Customer External Customer - Safety , Secure (S) - Morale (M) - Labor Productivity (P) - Quality Characteristics (Q) - Cost (C) - Schedule / Delivery (D)

13 Productivity (P) หาได้ 2 วิธี

14 Productivity (P) Input Output Method - Hardware - Service - Software
- Labor - Material - Energy - Capital

15 Productivity (P)

16 Ex. Productivity (P) ผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกแห่งหนึ่ง ต้องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทสำหรับปี 2543 และต้องการจะเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการผลิตในปี 2542 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของปี 2544 ต่อไป จากใบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ได้ผลดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

17 Productivity (P)

18 Productivity (P) หามูลค่าเทียบเท่าของยอดขายในปี ณ ปี 2538 ได้ดังนี้ ยอดขายปี 2542 เทียบเท่าปี 2538 = 2450 100 = 2269 108

19 Productivity (P)

20 กำไรเบื้องต้น กำไรเบื้องต้นปี = ยอดขาย - ต้นทุน
= 563 กำไรเบื้องต้นปี 42 = กำไรเบื้องต้นปี 43 = = 576

21 Total Productivity 2542 ยอดขายรวม P = ปัจจัยนำเข้ารวม

22 Total Productivity 2543 ยอดขายรวม P = ปัจจัยนำเข้ารวม

23 Total Productivity

24 Partial Productivity ยอดขายรวม - ต้นทุนผันแปร ปัจจัยนำบางส่วน
= ปัจจัยนำบางส่วน ยอดขายรวม - วัตถุดิบ - ค่าบริการลูกค้า P = ปัจจัยนำบางส่วน

25 P Partial Productivity 2542 ยอดขายรวม - วัตถุดิบ - ค่าบริการลูกค้า =
แรงงาน แรงงาน

26 P Partial Productivity 2543 ยอดขายรวม - วัตถุดิบ - ค่าบริการลูกค้า =
แรงงาน แรงงาน

27 Partial Productivity

28 Partial Productivity 2542 ยอดขายรวม - วัตถุดิบ - ค่าบริการลูกค้า P
= แรงงานและเงินทุน แรงงาน + ค่าเสื่อม

29 Partial Productivity 2543 ยอดขายรวม - วัตถุดิบ - ค่าบริการลูกค้า P
= แรงงานและเงินทุน แรงงาน + ค่าเสื่อม

30 Partial Productivity

31 Type of Operation Manufacturing Operation, Manufacturing Companies
Non - manufacturing Operation, Service, Service Companies

32 Type of Manufacturing Operation
จำแนกตามความต้องการของลูกค้า Make – to – Stock Procedures Make – to – Order Procedures Assemble – to – order Procedures

33 Type of Manufacturing Operation
จำแนกตามปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ Repetitive Manufacturing ,Repetitive Productions ,Production Focus : Continuous Job Shop ,Process Focus : Intermittent Batch Manufacturing

34 Type of Manufacturing Operation
Volume Repetitive Manufacturing Batch Manufacturing Job Shop Variety

35 Types of Service Operation
Project Customer Service Standard Service in groups Standard Service

36 ความแตกต่างระหว่างธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ
ในธุรกิจการผลิตจะสามารถวัดปริมาณการผลิตได้ง่ายและชัดเจนกว่าในธุรกิจการบริการ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานต่างๆจะกำหนดได้ยากในธุรกิจการบริการ

37 ความแตกต่างระหว่างธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ
บุคคลที่ทำธุรกิจการบริการมักมีการติดต่อกับลูกค้ามากกว่าบุคคลที่ทำธุรกิจการผลิต ในธุรกิจการผลิตสามารถทำการผลิตเก็บรวบรวมเป็นสินค้าคงคลังได้ และสามารถทำรายการวัตถุดิบต่างๆ เพื่อลดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบได้ แต่ในธุรกิจการบริการเช่น ร้านตัดผมทุกอย่างต้องเร่งทำเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น

38 Managers’ Roles in Operations
Technical Competence Behavioral Competence

39 Product life Cycle Volume หยุดการผลิต Time Introduction Growth
Saturation Decline

40 New Product Development Process

41 New Product Development Process
Customer Idea Generation R & D Technology Product Selection Preliminary Product Design Preliminary Process Design Prototype Construction Testing Final Product Design Final Process Design Product the New Product (Goods or Service)

42 Techniques ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
Computer Aid Design : CAD Quality Function Design : QFD Value Analysis / Value Engineering : VA / VE Robust Design Modular Design


ดาวน์โหลด ppt Production Planning and Control

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google