งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment 2010/ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment 2010/ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
(Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2

2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรดด้วยวิธี อิงเกณฑ์ (ตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ) เกณฑ์ให้คะแนน สอบกลางภาค (ปิดตำรา) 30% สอบปลายภาค (เปิดตำรา) 30% Individual assignment 10% Group assignment 10% Final report and presentation 20% คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

3 Individual Assignment
แปลและสรุปประเด็น บทความภาษาอังกฤษ คนละ 1 บทความ คะแนนเก็บ 10 คะแนน บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการคลังสินค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการขนถ่ายวัสดุ ค้นคว้าจากฐานข้อมูล เท่านั้น สิ่งที่ต้องส่ง: (1) บทความต้นฉบับ (2) คำแปล (3) สรุปประเด็น 1 หน้า (4) ไฟล์เอกสารทั้งหมด (ส่งพร้อม CD รายงานกลุ่ม) กำหนดการส่ง: วันที่เสนอบทความ ห้ามเลือกบทความซ้ำกัน คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

4 614316 คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
Group Assignment ค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint กลุ่มละ 3 คน คะแนนเก็บ 10 คะแนน เนื้อหาในการนำเสนอควรประกอบไปด้วย หลักการ (หลักการทำงาน) การจำแนกประเภทของเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้งานในธุรกิจ หรือคลังสินค้า ส่งเอกสาร handout PPT วันที่นำเสนอ ไฟล์ PPT ส่งพร้อม CD รายงานกลุ่ม คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

5 614316 คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
Group Assignment 1. AGV and Robot in mat handling 2. AS/RS 3. Barcode 4. Magnetic stripe and Smart card 5. RFID (Radio Frequency Identification) 6. Automated optical inspection 7. GPS (Global Positioning System) 8. Intelligent / Active / Smart packaging 9. JIT & Cross docking 10. EDI (Electronic Data Interchange) *** หัวข้อสำรอง: Bulk Material Handling, Identification system คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

6 Final Report and Presentation
สำรวจสภาพปัญหาคลังสินค้าในสถานประกอบการจริง วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา กลุ่มละ 3 คน (กลุ่มเดียวกับ group assignment) คะแนนเก็บ 20 คะแนน สิ่งที่ต้องส่ง: Handout ของ PowerPoint รูปเล่มรายงาน ซีดี บันทึกข้อมูล (Final report + Group Assignment + Article) กำหนดการส่ง: วันที่นำเสนอบทความ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

7 Final Report and Presentation
เนื้อหาในรายงานควรประกอบไปด้วย ประวัติโดยย่อและรายละเอียดของธุรกิจ ขั้นตอนการทำงาน การวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และวิธีการปรับปรุง การเปรียบเทียบหรือประเมินผลการปรับปรุง ข้อมูลอื่นๆ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ


ดาวน์โหลด ppt Assignment 2010/ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google