งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเรียนการสอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หรือภารกิจตามองค์ประกอบของการดำเนินงานโดยการรวบรวมข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ปัญหา และรวบรวมวิธีแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเรียนการสอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หรือภารกิจตามองค์ประกอบของการดำเนินงานโดยการรวบรวมข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ปัญหา และรวบรวมวิธีแก้ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเรียนการสอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หรือภารกิจตามองค์ประกอบของการดำเนินงานโดยการรวบรวมข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ปัญหา และรวบรวมวิธีแก้ปัญหา ประเมินผลลัพธ์ที่ได้รับ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2 ระบบการเรียนการสอน :สู่การนำไปใช้
ระบบการเรียนการสอน :สู่การนำไปใช้ ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์การจัด การเรียนการสอน จัดกิจกรรม การเรียนการสอน กำหนดจุดประสงค์ การประเมินผล ข้อมูลย้อนกลับ

3 โมเดลการออกแบบการสอน (Instructional Design Model)

4

5

6

7 An Instructional Design Model for Web Authors

8 Instructional Strategies

9 สื่อและรูปแบบการสอน ยึดผู้สอน ยึดผู้เรียน ยึดเนื้อหา
ยึดผู้สอน ยึดผู้เรียน ยึดเนื้อหา เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลาง เป็นศูนย์กลาง ลื่อหลัก ครู/อาจารย์ -สื่อสิ่งพิมพ์/วิทยุ -ครู/อาจารย์ และทีวี/CAI สื่อประเภทต่างๆ สื่อเสริม กระดานดำ -ครู/อาจารย์ -วิธีการต่างๆ แบบเรียน -สื่อโสตทัศน์ สื่อโสตทัศน์ -CAI วิธีการสอนที่เหมาะสม

10 วิธีการสอน วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์
วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Content-Base Approach-CBA) (Experience-Base Approach-EBA) -สอนเนื้อหาตามที่กำหนด -กำหนดประสบการณ์ที่ต้องเผชิญ ในหลักสูตรและวิชาต่างๆ -กำหนดความรู้/เนื้อหาที่ต้องใช้ -แหล่งความรู้จากผู้สอน/ตำรา ในการเผชิญ ผจญ และเผด็จ แบบเรียน หรือสื่อต่างๆ --ผู้เรียนก้าวหน้าไม่พร้อม กัน -ผู้เรียนก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน -ไม่ถือความแตกต่างระหว่างบุคคล -แหล่งความรู้หลากหลายไร้พรมแดน TDL PDL SDL เรียนจากผู้สอน เรียนกับเพื่อน เรียนด้วยตนเอง (Teacher Directed (Peer Directed (Self-Directed Learning) Learning) Learning)

11 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางสังคม (ห้องเรียน/บ้าน) (ความสบายใจ) (ความสัมพันธ์) -อุณหภูมิ -ความเห็นอกเห็นใจ -ความสัมพันธ์ -แสงสว่าง -ความเข้าใจ/จริงใจ -ปฏิสัมพันธ์ -ความเงียบ -ความใจกว้าง -ความเห็นต่างๆ -ระยะทาง -ความไม่จุกจิก

12 บทเรียนแบบโปรแกรม ...บทเรียนแบบโปรแกรม/บทเรียนสำเร็จรูป (Programmed Lesson)เป็นบทเรียนที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าที่จะให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระไปทีละน้อย โดยเสนอในรูปของกรอบ (Frames) ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม (Assignments/Activities) และมีคำตอบ/เฉลย (Feedback) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทราบ ความก้าวหน้าใน การเรียน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำแนกเป็น ๓ แบบ -แบบเส้นตรง (Linear Programming) -แบบแตกกิ่ง (Branching Programming) -แบบอิงตำรา (Text Style Programing)

13 ประเภทแบบเรียนแบบโปรแกรม
๑. แบบเส้นตรง

14 ประเภทแบบเรียนแบบโปรแกรม
๒. แบบแตกกิ่ง ก n

15 องค์ประกอบของโมดูล Feedback Posttest
Pretest Advance Organizer Body of Content MODULE Assignments/ Concurrent Organizer Activities Post Organizer Feedback Posttest IDL- Instructor-Directed Learning PDL- Peer-Directed Learning SDL- Self-Directed Learning


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเรียนการสอน หมายถึง การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หรือภารกิจตามองค์ประกอบของการดำเนินงานโดยการรวบรวมข้อมูล ทรัพยากร วิเคราะห์ปัญหา และรวบรวมวิธีแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google