งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันนันทนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันนันทนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันนันทนาการ

2 การสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา
สถาบันนันทนาการ Recreation ลาติน “Recreo” “Recreatum” re = อีกครั้ง creo = การสร้างขึ้นมาใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา

3 นันทนาการ : กิจกรรมที่มนุษย์เลือกทำในยามว่างด้วยความสมัครใจก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชื่นชมยินดี และพึงพอใจ เพื่อปรุงแต่งชีวิตให้ดีขึ้น

4 ในกิจกรรมนั้น เป็นรางวัลในตัวของมันเอง
(ไม่ต้องการผลรางวัลตอบแทนใด ๆ ) ไม่ใช่การทำงาน / อาชีพ ไม่ใช่การต่อต้าน / หนีสังคม ไม่ Active เสมอไป

5 ลักษณะพื้นฐานของนันทนาการ
1. เป็นกิจกรรม (Activities) 2. มีหลายรูปแบบ (Forms) 3. มีแรงจูงใจเป็นตัวกำหนด (Motivation) 4. ไม่ผูกพันกับเวลา (Time)

6 5. ทำด้วยความสมัครใจ (Voluntary)
6. มีความยืดหยุ่น (Flexible) 7. คือสิ่งสากล + คือสิ่งสมบูรณ์ (Universary + Sound) 8. เป็นการบำบัดรักษา (Therapy) 9. เป็นเรื่องจริงจัง + มีจุดมุ่งหมาย (Serious & Purpose)

7 หมวดหมู่ของกิจกรรมนันทนาการ
1. ศิลปหัตถกรรม (Art & Craft) 2. เกม กีฬา และกรีฑา (Game - Sport) 3. การเต้นรำ ฟ้อนรำ รำพื้นเมือง (Dance) 4. ดนตรี และการร้องเพลง (Music) 5. การอ่าน - พูด - เขียน (Reading - Writing - Speaking)

8 6. ละคร ภาพยนตร์ การแสดง (Drama)
7. งานอดิเรก (Hobby) 8. กิจกรรมทางสังคม (Social Activities) 9. กิจกรรมพิเศษ (Special Events) 10. นันทนาการนอกเมือง (Outdoor Recreation) 11. กิจกรรมอาสาสมัคร (Voluntary Recreation)

9 ประโยชน์ของนันทนาการต่อมนุษย์
1. สนุกสนาน - คลายเครียด 2. มีสุขภาพจิตดีขึ้น - สดชื่น แจ่มใส 3. ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ของเยาวชน 4. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

10 5. เสริมสร้างจริยธรรม 6. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ - การแสดงออก 7. สร้างความภาคภูมิใจในผลงาน-มั่นใจ-บุคลิกภาพ 8. เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ - มิตรภาพของมนุษย์ 9. ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสของคน 10. ช่วยพักฟื้นผู้ป่วย

11 11. ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ในกลุ่ม
12. ส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 13. ส่งเสริมให้รักธรรมชาติ อนุรักษ์ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม 14. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ - การละเล่นพื้นบ้าน แข่งเรือ จุดบั้งไฟ

12 กลุ่มคนที่ทำหน้าที่นันทนาการ
1. ครอบครัว ชุมชน 2. สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ 5. หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล 6. สื่อสารมวลชน สถาบันศาสนา


ดาวน์โหลด ppt สถาบันนันทนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google