งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการ ICT กับการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการ ICT กับการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการ ICT กับการเรียนการสอน
นายภาณุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ พ.21 เทคโนโลยีการศึกษา

2 ICT Information สารสนเทศ, สารนิเทศ, ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล
Communication การสื่อสาร Technology เทคโนโลยี

3 ความหมาย ICT ความหมายโดยรวม หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการ การใช้ และการดูแล

4 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในอดีต
ครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ขาดครูเฉพาะวิชา ขาดสื่อ อุปกรณ์การสอน

5 การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
George L. Ekol (อ้างใน ได้เสนอการเข้าถึงการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนไว้ 4 ระยะ ได้แก่

6 สัมผัส ประยุกต์ใช้ แพร่ขยาย เปลี่ยนร่าง แปลงรูป Applying Transforming
Infusing Applying Emerging

7 1. ระยะสัมผัส ได้แก่การเริ่มต้นการนำ ICT เข้าใช้ ด้วยการซื้อหา รับบริจาค ทั้งตัวคอมพิวเตอร์และซอล์ฟแวร์ ในขั้นนี้ ทั้งผู้บริหารและครูเริ่มต้นค้นหาความเป็นไปได้ในการใช้ ICT ในการบริหาร และการใช้หลักสูตร

8 2. ระยะประยุกต์ โรงเรียนใดที่มีความประทับใจใน ICT ก็ถือว่าได้เริ่มต้นเข้าสู่วิธีนี้ ครูใช้ ICT ในการทำงานประจำวัน ครูปรับหลักสูตร เพื่อเพิ่มการใช้ ICT ในการสอนการเรียนคณิตศาสตร์ แต่ครูยังคงเป็นผู้มีอำนาจ (dominate) ในกระบวนการเรียน

9 3. ระยะแพร่ขยาย มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในห้องทดลอง ห้องเรียน ครูค้นหาวิธีใหม่ที่จะใช้ ICT เพื่อการเปลี่ยนแปลงผลผลิตของตนให้มีคุณภาพ และแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นหลักสูตรเริ่มบูรณาการ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในโลกของความเป็นจริง

10 4. ระยะเปลี่ยนร่างแปลงรูป
ในระยะนี้ ICT ถูกบูรณาการเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมืออาชีพ ช่วยเพิ่มผลผลิตส่วนบุคคล หลักสูตรจึงเป็นหลักสูตรที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered)มีการบูรณาการเรียนการสอนที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้จริง

11 เครื่องมือ ICT ที่สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้
Hard ware และอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีการใช้เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงานโดยทั่วไป

12 ประเภท Hard ware และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ได้แก่ Computer, Printer, Scanner, Projector, TV, Interactive board, กล้องดิจิตอล กล้องวีดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

13 ประเภทวิธีการใช้เว็บไซต์
1) Web Quest Web หรือเว็บไซต์ Quest การเดินทางสู่ความสำเร็จ (a journey toward success) หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น เพื่อการแก้ปัญหา หรือ กิจกรรมที่ ใช้การค้นหาเป็นตัวนำ ที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่นักเรียนต้องการ จากอินเตอร์เน็ต

14 2) WISE การค้นหาสภาวะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐาน
(The Web-based Inquiry Science Environment (WISE) ได้กำหนดแบแผน (platform) สำหรับการจัดทำโครงการค้น หาทางวิทยาศาตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมขาดกลาง โครงการนี้รวมไว้ซึ่ง การสนทนาออนไลน์ การเก็บข้อมูล การวาด การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ การแบ่งปันทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนรู้

15 3) Wikipedia สารานุกรมเสรีที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกันสร้าง ซึ่งมีทั้งภาค ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยที่สร้างกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ครูสามารถใช้ Wikipedia ในการร่วมกับสร้างองค์ความรู้ใหม่ ร่วมกับนักเรียนในลักษณะของ โครงงานของห้องเรียน นักเรียนสามารถทำการวิจัยในหัวข้อ ที่กำหนด แล้วร่วมมือกันนำความคิดสร้างสรรค์ออกมา แล้วส่ง องค์ความรู้นั้นเข้าไปในสารานุกรมเสรี

16 4) Blog การบันทึกในเว็บไซต์
การบันทึกผ่านเว็บไซต์ หรือ การเขียนในลักษณะต่างๆ ลงบน เว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ทำกับบุคคลที่สนใจร่วมกัน เมื่อบันทึกแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถมาสอบถาม เพิ่มเติมความคิดได้ เว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยในปัจจุบันได้แก่ การนำแนวคิด blog มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อีกทางหนึ่ง

17 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โปรแกรมช่วยสอนมีมากมาย ที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่ โรงเรียนในฝัน เช่น Tell Me More, Crocodile ฯลฯ crocodile โปรแกรมช่วยสอนวงจรไฟฟ้า

18 โปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงาน บันเทิง และอื่น ๆ โดยทั่วไป
โปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงาน บันเทิง และอื่น ๆ โดยทั่วไป โปรแกรมประเภทนี้มีมากมาย ที่สามารถพิจารณา นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เช่นกัน เช่น โปรแกรม โปรเดสค์ทอป โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ โปรแกรมออก ลายผ้า ฯลฯ

19 เอกสารอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการ ICT กับการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google