งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระบบสารสนเทศกับการจัดเก็บภาษี

2 What is “IS “ on Collecting
4/4/2017 3:01 PM Taxation ICT What is “IS “ on Collecting © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

3 What is “IS “ on Collecting Security
4/4/2017 3:01 PM DB Mgs Collecting HW/SW Network Rule & Process Mgs ICT Taxation Tax Type ICT What is “IS “ on Collecting Security © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

4 ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมสรรพสามิตผ่าน MOF Link

5 ความเป็นมา/ ปัญหา การใช้ระบบสารสนเทศ
ติดตั้งใช้งานระบบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 บางระบบไม่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเท่าที่ควร ซึ่งทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัดเก็บภาษี

6 ธุรกรรมสรรพสามิต ตั้งโรงงาน ขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผู้ประกอบการ
ขออนุญาตนำเข้า ขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผู้ประกอบการ ชำระภาษี งานควบคุมโรงงาน ขอคืน/ยกเว้น/ลดหย่อน แจ้งกรรมวิธีการผลิต ขออนุมัติฉลาก ขอยกเว้นภาษีน้ำพืช ผัก ผลไม่ แจ้งราคาขาย ผู้ประกอบการ

7 ภาพรวมระบบสารสนเทศหลัก
ตั้งโรงงาน ขออนุญาตนำเข้า ขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ... รหัสผู้ประกอบการ รหัสโรงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ระบบงานทะเบียน ระบบงานขออนุญาต ระบบงานราคา ชำระภาษี ขอคืน/ยกเว้น ขอลดหย่อนภาษี รหัสสินค้า เลขที่ กค./ จำนวนเงิน วิเคราะห์รายการภาษี เลขที่ใบเสร็จ จำนวนเงินประเภทต่าง ๆ เลขที่ หนังสือ 01-29 รายการสินค้า # N Y เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม OK

8 ด้านการป้องกันและปราบปราม
4/4/2017 3:01 PM ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการป้องกันและปราบปราม ด้านการควบคุมโรงงาน 1. ผู้กระทำผิดกฎหมาย 2. ระบบ GPS น้ำมัน 3. ระบบแผนที่ผู้กระทำผิด (Tax Map) 1. ควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น 2. อนุมัติงดเว้นภาษีและควบคุมการขน เอทานอล 3. บัญชีควบคุมโรงงานสุรา เบียร์และ ควบคุมการขน 4. ระบบมิเตอร์เครื่องดื่ม 1. จดทะเบียนสรรพสามิต 2. แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 3. ชำระภาษี เงินกองทุน และรายได้อื่น ๆ 4. ขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 5. ขอคืน ยกเว้น และลดหย่อน 6. วิเคราะห์รายการภาษี IT Existing System © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 ระบบ ICT ปัจจุบัน ฐานข้อมูล เตรียมโครงสร้างข้อมูล Data Taxonomy
1. จดทะเบียนสรรพสามิต 2. แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 3. ชำระภาษี เงินกองทุนต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ 4. ขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 5………………….. จัดทำโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานข้อมูลของแบบฟอร์มต่าง ๆ โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล สินค้า, หน่วยนับ,ผู้เสียภาษี,ค่าภาษี,ฯลฯ ผู้เสียภาษี รายได้ ราคา ฐานข้อมูล Consolidation Data Information of Excise ขนน้ำมันจากโรงกลั่น 9. ควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น 10. อนุมัติงดเว้นภาษีและควบคุมการขนเอทานอล Command Center

10 การเตรียมระบบ ICT กรมสรรพสามิตรองรับ AEC
ปีงบประมาณ 2557 ICT Master Plan 1. โครงการปรับปรุงการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบภาษาอังกฤษ แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2. โครงการปรับปรุง Website หน้าหลัก 4 ภาษา คือ จีน ฝรั่งเศส มาเลย์ เวียดนาม และ แบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ 3. โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลัก มาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต ระยะที่ 2 (Excise Data Taxonomy Phase II) 4. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบ รวมศูนย์ กรมสรรพสามิต (Consolidation Data Information of Excise Department)

11 2559 ICT Master Plan 2557 - 2559 Vision
สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย และทันสมัย ICT Security and Modern ICT for Social and Enviroment and Save Energy Strategy-1 บริหารจัดการ ICT รองรับตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ และเป็นมาตรฐานสากล (Compatible with Law and International Standards) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Change Management) สร้างนวัตกรรมด้าน การให้บริการทุกภาคส่วน (Service Innovation for all Partners) Strategy-2 Strategy-3 Strategy-4

12 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google