งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด

2 การจัดเก็บภาษีสถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด
1. ความหมาย 2. ลักษณะสถานบริการที่ต้องเสียภาษี สรรพสามิต 3. การตรวจปฏิบัติการ

3 1. ความหมาย การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัว และ นวด โดยมีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้ ให้บริการอาบน้ำและนวด ให้บริการอบตัวและนวด

4 2. ลักษณะสถานบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
เป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการอาบอบนวดตามมาตรา 3 (๓) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 มีอ่างอาบน้ำหรือสถานที่อาบน้ำในห้องเดียวกัน กับห้องให้บริการนวด ไม่ว่าจะมีการแยก สัดส่วนระหว่างส่วนที่มีอ่างอาบน้ำหรือสถานที่ อาบน้ำ กับส่วนให้บริการนวดโดยมีประตูกั้น หรือไม่ก็ตาม จัดให้มีสถานที่ รูป หรือสื่อ เพื่อให้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกผู้ให้บริการได้

5 สรุป ดังนั้น สถานบริการประเภทอาบน้ำหรือ อบตัว และนวดที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต คือ สถานบริการอาบอบนวด ตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ ซึ่ง เป็นสถานบริการในความควบคุมของ กระทรวงมหาดไทย สถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสถานบริการในความควบคุมของ กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google