งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Update Module TCU-LMS ธัญภา จิรธรรมธนากุล โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 02-3545678 ต่อ 2006

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Update Module TCU-LMS ธัญภา จิรธรรมธนากุล โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 02-3545678 ต่อ 2006"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Update Module TCU-LMS ธัญภา จิรธรรมธนากุล โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 02-3545678 ต่อ 2006 tcustaff@hotmail.com

2

3

4

5 27% 18%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 หลักสูตรประกาศนียบัตร " รอบรู้ เท่าทัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต " 1 ธค. 2548 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สังคมและบริหาร ( นานาชาติ ) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มิย. 2549 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร 12 มิย. 2549

42 1. กลุ่มงานย่อย (Collaborative Group)

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 2. เพิ่มข้อมูล รายละเอียด ของแต่ละ วิชาที่จะเปิดสอน

57

58

59

60

61

62

63 3. Multi-Task User

64

65

66

67

68

69 4. ปรับปรุงรายงานผลการเรียน

70

71

72

73

74 5. การส่งข้อมูลรายบุคคล (Personal Message : PM)

75

76

77

78

79 6. แจ้งการ Post ข้อความใน กระดานข่าว - ทาง PM - ทาง email

80

81

82

83

84 7. กลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะ (Multi – Site)

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 8. การนำเข้าสมาชิก และการนำเข้า ผู้เรียน

99

100

101

102

103

104 Module ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมใน TCU-LMS  ระบบแบบประเมินการเรียนการสอน สำหรับ แต่ละรายวิชา ที่สามารถเปลี่ยนเนื้อหาในแบบ ประเมินได้ ตามความต้องการของผู้สอนใน วิชานั้นๆ  ระบบบันทึกโน๊ตย่อ สำหรับแต่ละรายวิชา ที่ ช่วยให้ผู้ใช้บริการทุกสถานะ ทั้งนักเรียน อาจารย์ และผู้ช่วยสอน สามารถจดบันทึก ข้อมูลและเรียกดูข้อมูลภายหลัง ในรายวิชาที่ เข้าเรียนหรือเข้าสอน


ดาวน์โหลด ppt Update Module TCU-LMS ธัญภา จิรธรรมธนากุล โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 02-3545678 ต่อ 2006

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google