งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
การจัดเก็บภาษีสุรา ประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

2 โครงสร้างการบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
นิยามสุรา การเสียภาษี การผลิต การใช้และการขน การนำเข้า การขาย การยกเว้น งดเว้น ลดหย่อนภาษี การลงโทษ

3 ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน และทำสัญญา ขอใบอนุญาตทำสุราและ ขายสุรา
การผลิต ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน และทำสัญญา ขอใบอนุญาตทำสุราและ ขายสุรา ขายในประเทศ สุราแปรสภาพ ส่งออก ควบคุมโรงงานสุรา แจ้งราคา ชำระภาษี/งดเว้นภาษี ทำสุราตามสัญญา

4 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน และทำสัญญา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ตุลาคม สุราแช่ สุรากลั่น โรงใหญ่ ฉบับที่ ธันวาคม สุราแช่พื้นเมืองสุราแช่อื่น โรงใหญ่ ฉบับที่ ธันวาคม สุราแช่ ชุมชน ฉบับที่ มกราคม สุรากลั่น ชุมชน ฉบับที่ กันยายน สุรากลั่น (เพิ่มเติม) ชุมชน 24 กันยายน เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ขอใบอนุญาตทำสุราและ ขายสุรา ใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 ใบอนุญาตทำเชื้อสุรา ใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 2

5 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
การทำสุราตามสัญญา ส่งกรรมวิธี ส่งตัวอย่างน้ำสุรา ส่งฉลากและภาชนะ แจ้งชนิด ชื่อ แรงแอลกอฮอล์กรณีสุราพิเศษต้องแจ้งชื่อสุราต่างประเทศเทียบเคียง อย่างน้อย 2 ลิตร ตัวอย่างฉลาก 5 ใบ ที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วน และตัวอย่างภาชนะ 1 ใบ กรณีสุราพิเศษต้องจะมีกรรมการควบคุมการตักตวงน้ำสุรา แจ้งราคาขายฯ แจ้งผ่านสรรพสามิตพื้นที่ ก่อนจำหน่าย 15 วัน (แบบ ส.2/38 ค)

6 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
การชำระภาษีสุรา ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องเสียภาษีสำหรับสุราที่ทำได้ ก่อนขนออกจากโรงงาน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง การเสียภาษีให้กระทำโดยการ วิธีการปิดแสตมป์สุรา ที่ภาชนะบรรจุสุรา ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ วิธีการอื่น ใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุรา ใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

7 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา อนุญาตให้ขนสุราที่มิได้เสียภาษีโดยถูกต้องออกจากโรงงาน ยกเว้นภาษีสุรา ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการฑูต ส่งออก ตามมาตรา 7 มาตรา 13 เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง สุราที่นำไปใช้ทำสุรา งดเว้น เว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ ยกเว้น ไม่เกี่ยวด้วย กันเอาออก ยอมให้เป็นพิเศษ

8 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
ลดหย่อนภาษีสุรา สุราสามทับแปลงสภาพ สุราสามทับใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม สุราที่นำไปใช้ทำสุรา คืนภาษีสุรา ส่งออก ตามมาตรา 10 สุราแปรสภาพ ตามมาตรา 11

9 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
การควบคุมโรงงานสุรา (ตามชนิดของโรงงานสุรา) ระเบียบควบคุมการทำสุราแช่ พ.ศ.2507 ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานทำสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ทำในราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533 ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมสถานที่ทำสุราชุมชน พ.ศ. 2549

10 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
การขายสุรา ใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป ประเภทที่ 2 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป ประเภทที่ 3 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่า 10 ลิตร ประเภทที่ 4 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งต่ำกว่า 10 ลิตร ประเภทที่ 5 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ำกว่า 10 ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน ประเภทที่ 6 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งต่ำกว่า 10 ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน ประเภทที่ 7 ขายสุราครั้งหนึ่งต่ำกว่า 10 ลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร

11 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
การส่งออกสุรา ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราส่งสุราที่ตนทำออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิขอยกเว้นภาษีสุรา โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67 ผู้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุรา โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 31

12 สุราที่ทำในราชอาณาจักร
สุราแปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป เจ้าของสุราพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจว่าสุราได้แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มได้ต่อไป และได้ส่งคืนโรงงาน มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุรา โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547

13 ขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 ขอใบอนุญาตนำเข้าสุรา
การนำเข้า ขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 นำเข้าสุรา ส่งออก พิธีการศุลกากร ชำระภาษี/งดเว้นภาษี ขอใบอนุญาตนำเข้าสุรา ทำบัญชีและงบเดือน ขายในประเทศ

14 สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า ขายในร้านค้าปลอดอากร ส่งออกไปยังประเทศอื่น (ผ่านแดน) ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสุรา เพื่อจำหน่ายในประเทศ

15 สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
ขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ข้อกำหนดในใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ขอใบอนุญาตนำเข้าสุรา ใบอนุญาตนำเข้าสุราตามมาตรา 6 (ส.1/65)

16 สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
การนำเข้าสุรา/พิธีการศุลกากร/ชำระภาษี ชำระภาษี รับแสตมป์ ณ ด่านศุลกากรที่นำเข้าสุรา ปิดแสตมป์ สีแสตมป์สุราตามชนิดของสุรา ขนผ่านด่านศุลกากร กรรมการควบคุมการปิดแสตมป์สุรา

17 สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
การชำระภาษีสุรา ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเสียภาษีสุราโดยปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุรา ก่อนขนผ่านด่านศุลกากร การเสียภาษีให้กระทำโดยการ วิธีการปิดแสตมป์สุรา ที่ภาชนะบรรจุสุรา วิธีการอื่น ไม่มี

18 สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
งดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา ลดหย่อนภาษีสุรา สุราสามทับใช้ในอุตสาหกรรม ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทางการฑูต สุราที่นำไปใช้ทำสุรา สุราที่นำไปใช้ทำสุรา

19 สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
การจัดทำบัญชีและงบเดือน ระเบียบฯ ว่าด้วยการทำบัญชีประจำวัน และบัญชีงบเดือน แสดงจำนวนสุรา หรือเชื้อสุรา และการใช้สุราทำสินค้า พ.ศ. 2536

20 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 1. การบริหารงานสุราชุมชน ก่อสร้างสถานที่ทำสุรา ลงนามและยกเลิกสัญญา ปรับตามสัญญา

21 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 1. การบริหารงานสุราชุมชน (ต่อ) ออกใบอนุญาตทำและขายสุรา พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต โอนใบอนุญาต

22 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 1. การบริหารงานสุราชุมชน (ต่อ) แจ้งราคาขาย ณ โรงงานสุรา การนำสุราออกจำหน่าย

23 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 2. การให้ใช้ฉลากและภาชนะบรรจุสุราส่งออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2502) กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2521)

24 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 3. การยกเว้นและคืนภาษีสุรา ไม่เกิน 1 ล้านบาท กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2502) กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2521) กฎกระทรวงกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอคืนค่าภาษีสุรา สำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547

25 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 4. การออกใบอนุญาตให้ขนสุรา มาตรา 13 เฉพาะสุราที่ส่งไปทำการตรวจวิเคราะห์

26 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 5. การตัดยอดน้ำสุราในบัญชีโรงงานสุรา

27 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 6. การทำลายสุราแปรสภาพ โดยไม่ประสงค์จะคืนค่าภาษีสุรา

28 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 7. การนำเข้าหรือนำเข้าเพื่อส่งออก ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

29 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 518/2550 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 8. การส่งออก

30 QUESTION


ดาวน์โหลด ppt สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google