งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา
ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปมูลค่าการจัดซื้อและการใช้ยา ปี 2548-2552
มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 2548 2549 2550 2551 2552 เงิน งบประมาณ 83.06 42.93 90.92 16.31 8.99 22.67 10.11 17.32 2.43 1.10 เงินรายได้ 283.32 381.86 434.00 653.61 809.04 77.33 89.89 82.68 97.57 98.90 รวม 366.38 424.79 524.92 669.92 818.03 100.00

3 ข้อมูลการรับ-จ่ายยา ปี 2552
 ปี 2552 เดือน คงคลัง ระดับสำรอง (เดือน) การสั่งซื้อ รับเข้า จ่ายออก ยาขาด ค้างเบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ต.ค. 50.71 0.89 119.55 94.17 78.23 24.99 พ.ย. 68.02 0.99 70.51 67.24 68.27 23.97 ธ.ค. 67.68 0.97 71.31 72.32 72.33 51.41 ม.ค. 70.16 1.12 64.92 69.00 66.03 2 69.30 ก.พ. 73.69 1.28 0.37 66.72 67.16 61.98 1 71.65 มี.ค. 79.70 0.88 1.64 60.85 54.03 72.46 56.32 เม.ย. 63.56 1.02 1.43 82.43 75.50 70.42 94.52 พ.ค. 72.73 1.72 61.60 75.11 65.89 96.77 มิ.ย. 84.12 1.13 1.37 75.61 71.83 73.74 86.82 ก.ค. 83.42 1.07 60.84 65.35 70.26 67.11 ส.ค. 80.02 1.25 1.39 73.91 80.86 40.52 ก.ย. 89.03 0.72 0.00 1.09 72.06 75.57 รวม 73.57 1.06 8.99 809.04 864.63 815.70 3 54.84 0.70 117.50 93.65 77.54 6.72

4

5

6 มูลค่าการใช้ยา ปี 2548-2552 จำแนกตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 2548 2549 2550 2551 2552 รายการยา 850 846 855 885 913 358 391 386 412 440 มูลค่าการใช้ (ล้านบาท) 223.18 261.31 308.09 386.41 454.70 109.76 157.22 229.64 273.85 391.35 ร้อยละ 67.03 62.44 57.30 58.52 53.74 32.97 37.56 42.70 41.48 46.26

7

8 มูลค่าการใช้ยา ปี 2548-2552 จำแนกตามแหล่งผลิต
มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนกตามแหล่งผลิต ยาผลิตในประเทศ ยานำเข้า 2548 2549 2550 2551 2552 รายการยา 564 569 577 621 640 644 668 664 676 713 มูลค่าการใช้ (ล้านบาท) 73.95 84.83 93.41 109.18 124.85 258.98 333.69 444.32 551.08 721.2 ร้อยละ 22.21 20.27 17.37 16.54 14.76 77.79 79.73 82.63 83.46 85.24

9

10 มูลค่าการใช้ยา ปี 2548-2552 จำแนกตามชื่อการค้าและชื่อสามัญ
มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนกตามชื่อการค้าและชื่อสามัญ ยาในชื่อการค้า ยาในชื่อสามัญ 2548 2549 2550 2551 2552 รายการยา 39 42 43 31 25 มูลค่าการใช้ (ล้านบาท) 4.99 4.57 1.76 4.29 7.12 10.76 12.35 13.64 10.65 14.83 ร้อยละ 31.69 27.03 11.40 28.71 32.44 68.31 72.97 88.60 71.29 67.56

11

12 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2552 0.73 1.98 2.13 1.06 เดือน a b c d เฉลี่ย 2551
0.62 1.14 1.39 1.52 0.97 ต.ค. 0.43 2.69 1.93 0.89 พ.ย. 0.68 1.24 2.09 1.65 0.99 ธ.ค. 0.69 1.12 1.85 2.33 ม.ค. 0.86 1.23 2.03 2.07 ก.พ. 1.49 2.18 1.55 1.28 มี.ค. 0.57 1.07 1.76 2.43 0.88 เม.ย. 0.67 1.25 1.90 2.16 1.02 พ.ค. 0.92 1.45 2.20 มิ.ย. 0.74 1.40 2.02 3.20 1.13 ก.ค. 0.78 1.35 2.49 ส.ค. 0.94 2.14 ก.ย. 0.56 0.79 1.16 1.56 0.72 0.73 1.98 2.13 1.06 รายการ 126 213 990 24 1353 มูลค่า(ล้านบาท) 480.75 226.79 130.78 7.73 846.05 0.46 0.83 1.30 1.77 0.70

13

14

15

16 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปี 2551-2552
เดือน กำไรขั้นต้น อัตรากำไร(%) 2551 2552 ต้นทุน กำไร ต.ค. 53.07 22.88 77.42 29.54 43.11 38.16 พ.ย. 54.51 22.76 68.46 26.07 41.76 38.08 ธ.ค. 48.59 19.82 72.88 27.65 40.79 37.94 ม.ค. 53.96 21.98 65.90 26.39 40.73 40.05 ก.พ. 56.28 22.42 61.72 25.17 39.83 40.48 มี.ค. 57.33 22.79 72.44 28.29 39.76 39.06 เม.ย. 54.24 23.40 71.50 26.92 43.15 37.64 พ.ค. 59.42 24.16 25.63 40.66 38.89 มิ.ย. 56.21 23.21 73.89 29.07 41.30 39.34 ก.ค. 61.71 24.42 70.75 27.76 39.57 39.24 ส.ค. 59.69 23.22 71.39 26.88 38.90 37.06 ก.ย. 57.35 22.12 75.41 29.13 38.58 38.63 รวม 660.26 272.02 846.05 327.34 41.20 38.69 78.13 28.78 36.84

17

18

19

20 อัตรากำไรเบื้องต้น ปี 2551-2552
ต้นทุน กำไร อัตรา ยาสามัญ 17.19 10.20 59.01 ยาสามัญสอบราคา 94.45 90.66 96.08 ยาต้นแบบ 414.47 97.46 23.31 ยาต้นแบบสอบราคา 150.55 89.39 51.79 2552 ต้นทุน กำไร อัตรา ยาสามัญ 18.32 11.67 63.7 ยาสามัญสอบราคา 106.53 97.79 91.8 ยาต้นแบบ 530.59 121.97 22.99 ยาต้นแบบสอบราคา 190.61 95.91 50.32

21

22


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google