งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์
สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

2 ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่ายชดเชย
สรุปผลการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ – 2554 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ ค่ารักษาจริง (ที่ให้บริการ) (ที่ตัดบัญชีแล้ว) จ่ายชดเชย (เงินสดรับจริง) ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่ายชดเชย ค่ารักษาที่ยัง ค้างชำระ จำนวน % 2550 782.78 776.73 605.73 77.98 -22.02 6.05 2551 912.60 888.06 725.90 81.74 -18.26 24.54 2552 1,066.73 1,005.01 727.98 72.44 -27.56 61.72 2553 1,182.13 730.82 572.85 78.38 -21.62 451.31 2554 313.63 87.55 100 0.00 226.08 สำรวจข้อมูล ณ 3 มค.54 หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2. ส่วนต่างของค่ารักษาจริงกับการจ่ายชดเชย ยังไม่ได้ตัดยอดส่วนต่างจาก DRG ตั้งแต่ เมย. – สค.53 ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการตรวจสอบ Statement รายบุคคล

3 เปรียบเทียบค่ารักษาจริงเฉลี่ยกับเงินที่ได้รับชดเชยเฉลี่ย : 1 ddj RW ปีงบฯ 2553
% 72.32 % 41.94 % หมายเหตุ : 1. ข้าราชการอัตราที่ได้รับชดเชยปี จำนวน 12,133 บาท : 1 Adj RW ข้าราชการ คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริงจาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าห้อง/อาหาร – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค - ยามะเร็ง ประกันสุขภาพถ้วนหน้า คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริง จาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค – ผู้ป่ว DMIS ทั้งหมด ข้าราชการ ค่ารักษาจริงค่าสูงสุดของโรงพยาบาลในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 16,044 บาท : 1 Adj RW (ค่าเฉลี่ย 11,966 บาท : Adj RW )

4 ค่ารักษาพยาบาลตามระบบ DRG
ผลการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลตามระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ ปี

5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG
สวัสดิการข้าราชการ มค-มีค.53  รายการ รวม ห้องฯ /อุปกรณ์/ ยามะเร็ง ค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 119,476,014 42,656,083 76,819,931 ได้รับ 123,958,234.77 % 81,302,151.77 % ได้รับ> ค่ารักษาจริง 4,482,220.77 - หมายเหตุ : ใช้ DRG V.4 , Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 (มค.-มีค.) = 10, บาท , CMI จริง มค.= , กพ.= มีค. = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด-ค่าห้อง/อาหาร-ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ค่ายามะเร็ง

6 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG
สวัสดิการข้าราชการ เมย.-มิย.53  รายการ รวม ห้องฯ /อุปกรณ์/ ยามะเร็ง ค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 107,839,365 31,892,571 75,946,794 ได้รับ 110,188,016.60 % 78,295,445.60 % ได้รับ> ค่ารักษาจริง 2,348,651.60 - หมายเหตุ : ใช้ DRG V.4 , Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 (เมย.-มิย.53) = 10, บาท , CMI จริง เมย.= , พค.= , มิย.53= บาท ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด-ค่าห้อง/อาหาร-ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ค่ายามะเร็ง

7 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG
สวัสดิการข้าราชการ กค.- กย.53  รายการ รวม ห้องฯ /อุปกรณ์/ ยามะเร็ง ค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 117,223,573 38,449,395 78,774,178 ได้รับ 119,622,623.77 % 81,173,228.77 % ได้รับ> ค่ารักษาจริง 2,399,050.77 - หมายเหตุ : ใช้ DRG V.4 , Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 (กค.-กย.53) = 10, บาท , CMI จริง กค.= , สค.= ,กย.53= บาท ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด-ค่าห้อง/อาหาร-ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ค่ายามะเร็ง

8 รายการ รวม สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG
สวัสดิการข้าราชการ ตค.-ธค.53 รายการ  รวม ห้องฯ /อุปกรณ์ /ยามะเร็ง ค่ารักษาอื่น 80 % 20 % ค่ารักษาจริง 124,672,147 41,816,330 66,255,349.60 16,600,467.40 ได้รับ 108,475,570.99 66,659,240.99 % รอการจ่าย ได้รับ > ค่ารักษาจริง 403,891.39 หมายเหตุ : ใช้ DRG V.4 , Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 (ตค.-ธค.53) = 10,428 บาท , CMI จริง ตค. = , พย. = บาท , ตค = บาท ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด-ค่าห้อง/อาหาร-ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ค่ายามะเร็ง

9 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ มค.54
สวัสดิการข้าราชการ มค.54 เดือน ค่ารักษา ได้รับ กำไร/ขาดทุน มค.54 39,011,734 42,098,483.38 3,086,749.38 หมายเหตุ : ใช้ DRG V.4 , Base Rate = 12,133 บาท ไม่มีเพดาน CMI ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด-ค่าห้อง/อาหาร-ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค ค่ายามะเร็ง

10 แนวโน้มค่ารักษาจริงกับ Base Rate : 1ADJ RW
หมายเหตุ : ปี รวมยามะเร็ง ปี – ไม่รวมยามะเร็ง

11 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์(CMI จริง)ของ รพ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์(CMI จริง)ของ รพ.มอ กับเพดาน CMI ตั้งแต่ กค.50 – กย.53 CMI จริง ปี เพดาน CMI มค.-มีค. เมย.-มิย. กค.-กย. ตค.-ธค. 2550 2.0128 2.0344 1.9653 2551 2.6173 2.5077 2.6006 2.5567 2.3537 2552 2.6240 2.6076 2.8019 2.6142 2.7508 2553 2.8161 2.7859 2.7146 2.6503 รอผลประมาณ เมย.54 2554 ยกเลิก 2.8834

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google