งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านงานแพทยศาสตรศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านงานแพทยศาสตรศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านงานแพทยศาสตรศึกษา

2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา
: นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นปรีคลินิก : พญ.มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก : พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา : พญ.สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ

3 นโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตร
วิเคราะห์ และ วิจัย หลักสูตรแพทยศาสตร์ สอดคล้องปรัชญาของคณะฯ ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในบางรายวิชา ประเมิน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ประเมินรายวิชาใหม่

4 นโยบายส่งเสริมและให้ความสำคัญงานการศึกษา
จัดระบบและบันทึกภาระงานด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจน Med Ed credit เพิ่มคุณค่างานด้านการศึกษาเทียบเท่างานด้านอื่นๆ Med Ed expertist เพิ่มคุณค่างานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

5 นโยบายการพัฒนาบุคคลากรด้านการศึกษา
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ บุคคลากรฝ่ายสนับสนุน อาจารย์พิเศษ พัฒนาระบบงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษา

6 นโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ผลักดันนโยบายส่งเสริมการพัฒนาสื่อ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ e-Learning Teleconference Anatomical museum

7 นโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะทางคลินิก พัฒนาการสร้างสื่อ simulated patient พัฒนา skill lab พัฒนาหุ่นจำลอง

8 นโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
รพ.สมทบ สถานพยาบาลสมทบ : primary health care รพ.สงขลานครินทร์ 2 : secondary health care

9 นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง TQA
ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของคณะฯ

10 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ประสานงาน ติดตาม ดูแลกำกับ และประเมิน ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของ รพ.เครือข่าย ความช่วยเหลือ ม.นราธิวาสฯ

11 การวัดและประเมินผล สร้างความเข้มแข็งด้านการประเมินผลให้แก่ภาควิชา
การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1, 2, 3 ตามรูปแบบของ ศรว. พัฒนาคุณภาพการสอบโดยใช้ผู้ป่วยจำลอง การสอบ NT ของแพทยสภา 3 ขั้นตอน ใช้ e-Learning เพิ่มพูนความรู้

12 นโยบายด้านการวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา
ผลักดันนโยบาย ผ่านทางมหาวิทยาลัย, สกอ. เพื่อสามารถใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ

13 นโยบายการบริหารการศึกษา

14

15 นโยบายการบริหารงานการศึกษา
Med Ed

16 นโยบายการบริหารงานการศึกษา
Med Ed

17

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านงานแพทยศาสตรศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google