งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนามหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

2 แนวคิดในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระดับที่ต้องการพัฒนาให้เป็น 2 ข้อเสนอแนะจาก workshop ทีมบริหาร สถานะ PSU_Foresight 2025 1 แผนฯ 10 มอ. ระดับที่เป็นอยู่ เวลา

3 แนวคิดในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
แผนฯ 10 มอ. มหาวิทยาลัยจัดทำ กรอบนโยบาย ; แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ เพื่อเป็นทิศทางให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน สานต่อในรูปแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนาฯ PSU_Foresight 2025 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อประมวลภาพเหตุการณ์ ที่พึงเกิดขึ้นได้ในอนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมต่างๆ สำหรับเป็นประเด็นทางเลือกในการเตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเผชิญในอนาคต (ซึงจะนำเสนอ ทปค. อย่างต่อเนื่องต่อไป)

4 ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10
แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ ) (ร่าง)

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน เมษายน 2550 พฤษภาคม 2550 9 เม.ย 50
เสนอหารือ Workshop ปรับปรุงร่าง 3 พค. 50 เสนอที่ประชุมคณบดี ปรับปรุงร่าง 12 พค. 50 เสนอสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนฯ

6 กรอบในการยกร่าง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คงเดิม ; เนื่องจากกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมมาอย่างหลากหลายมาก และยังมีความทันสมัย สามารถใช้เป็นทิศทางการพัฒนาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ใช้กรอบแนวทางเดิม ; เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ต่อเนื่อง แต่มีการปรับให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ มากขึ้น

7 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน พันธกิจ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

8 แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง
แผนฯ สภาพัฒน์ แผนฯ สภาการศึกษา แนวทางการพัฒนา ของ สกอ. ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

9 ประเด็นเป้าประสงค์ ช่วงวาระปี 46-49 ; 6 เป้าประสงค์
วิทยาเขตเข้มแข็ง /การจัดการ System การบริหาร LO/TQM/KM การจัดการศึกษา สมรรถนะบัณฑิต กระจายโอกาส +บริการวิชาการ วัฒนธรรม/เน้นการวิจัย เป็นเลิศ ผู้นำวิชาการ 6 เป้าประสงค์+1 แผนงานหลัก ช่วงวาระปี ; การบริหาร/จัดการมหาวิทยาลัย การจัดการ LO/TQM/KM การแก้ปัญหาระบบการศึกษา 3 จว. การจัดการศึกษา สมรรถนะบัณฑิต กระจายโอกาส +บริการวิชาการ เป็นเลิศ ผู้นำวิชาการ วัฒนธรรม/เน้นการวิจัย

10 เป้าประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรม สำหรับขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

11 เป้าประสงค์ (ต่อ) เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้ กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน

12 + แผนงานหลัก ให้มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนระบบบริหารหลายวิทยาเขตให้มีบทบาทและสามารถสนองตอบการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้

13 กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย
การประมวล/สังเคราะห์กลยุทธ์ Workshop ทีมบริหาร >80% อื่น ๆ >10-15% กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ร่าง สภาการศึกษา >5-10%

14 เป้าประสงค์ การกำหนดตัวชี้วัด กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
1) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) -มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จใน การพัฒนามหาวิทยาลัย กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับการดำเนินงาน) -มุ่งสะท้อนการดำเนินงานในการพัฒนาส่วนสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่เลือกมาเป็นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

15 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 1
1) พัฒนาให้เกิดเครือข่ายทีมวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งในรูป Research Unit (RU) หรือ Research Center (RC) ในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเรื่องที่เป็นบริบทแวดล้อมของภาคใต้ ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 1 เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสำหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 2) ก่อตั้งสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง เพื่อรองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและมีผลลัพธ์ข้อตกลงที่ชัดเจน โดยให้มีการเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา 3) กำหนดสาขาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และวางระบบการพิจารณา/ สรรหาสาขาที่มีศักยภาพขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในกรอบโครงการ Center of Excellence ของสกอ. และสาขาความเป็นเลิศในกรอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย - จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ - สถานภาพการจัดลำดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม และภาพสาขาวิชา - ดำรงอยู่ในระบบเครือข่ายสาขาความเป็นเลิศระดับอุดมศึกษา

16 ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)
4) ต่อยอดนวัตกรรมสู่การแปลงให้เกิดสัมฤทธิ์ผลการพัฒนา และสร้างเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ตำราหรือผลงานวิชาการ ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 1 5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ประกอบสนับสนุน การสร้างความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ และให้สามารถดำรงสถานภาพอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรมสำหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 6) สร้างการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในบริบทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เพื่อให้ระบบเครือข่ายเสริมสร้างบทบาทมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน) จำนวนสาขาความเป็นเลิศ (ที่ผ่านการพิจารณาให้เร่งรัดการพัฒนา) จำนวนสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง (ที่ผ่านการพิจารณาให้เร่งรัดการพัฒนา) ความสำเร็จในการกำหนด node เครือข่ายการพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ Process สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์

17 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 2
1) พัฒนาบุคลากรเชิงการบ่มเพาะ เพื่อสอดแทรกให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เกิดการสร้างงานวิจัยมากขึ้น ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 2 2) ปรับโครงสร้างภารกิจถึงระดับภาควิชา/สาขาวิชา ให้เน้นการสร้างงานวิจัยมากขึ้นและสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ 3) จัดรูปแบบการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้ได้ตามจำนวนที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพเชิงต้นทุน และเน้นนำสู่การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 4) เสริมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน ในการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองในด้านทุนวิจัย โดยปรับการมุ่งเน้นให้กองทุนวิจัยเป็นส่วนเกื้อหนุนระบบงานบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์เป็นหลัก - จำนวน paper/คน/ปี - จำนวนอาจารย์ active วิจัย

18 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 2
5) กำหนดให้มาตรฐานภาระงาน สาย ก มีภาระงานด้านการทำวิจัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 2 6) สร้างระบบการจัดการภายใน เพื่อเปิด/ขยายโอกาสให้ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเชิงรุกในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอก และกำกับให้การดำเนินงานวิจัยลุล่วง แล้วเสร็จตามที่กำหนด เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ 7) ยกระดับวารสารสงขลานครินทร์ให้เข้า เกณฑ์การจัดประเภทเป็นวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เพื่อรองรับ/สนับสนุนการตีพิมพ์ให้สามารถสนองเป้าหมายการพัฒนา 8) ปรับการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย จากสนับสนุนการดำเนินงานประจำ สู่ระบบข้อมูลแหล่งทุนเชิงลึกในการบริหารงานวิจัย และให้ถึงระดับการสนองภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย

19 ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)
ร่างแผนพัฒนาฯ 9) ผลักดันการวิจัยเชิงพันธะกับภาคอุตสาห กรรม /และการวิจัยร่วมกับสมาคมวิชาชีพหรือท้องถิ่น เป้าประสงค์ 2 เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ งบประมาณเพื่อการวิจัย (ต่อคนต่อปี) งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก Honor Program (จำนวนหลักสูตร) ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

20 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 3
1) บริหารประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา ให้เข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาได้ตามเป้าหมายแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 3 2) จัดการระบบมาตรฐานในทุกหลักสูตร ให้คุณภาพบัณฑิตมีศักยภาพสูงเพื่อเสริมสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากล เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล 3) ให้มีการกำกับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิดในสาขาวิชาที่ต้องมีการสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอก และหรือสาขาวิชาที่ต้องเปิดเสรีในตลาดงานสากล 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาทุกรูปแบบหรือสื่อการสอนสำเร็จรูป เพื่อช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา - ร้อยละของการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ - ระดับความพึงพอใจนายจ้าง &ผู้ประกอบการ - บัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทาง Eng + IT

21 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 3
5) จัดการ การบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการตกออกโดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 และนักศึกษาอ่อน และเอื้อต่อการลดระยะเวลาการสำเร็จการศึกษา ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 3 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล 6) พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาสามารถสะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 7) พัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการศึกษาแบบควบคู่ในระบบสองปริญญา เพื่อเติมเต็มความรู้ความสามารถ ให้กับนักศึกษามากขึ้น 8) กำหนดกรอบแม่บทการพัฒนาการจัดการหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในบริบทของมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ที่สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลเชิงคุณภาพ

22 ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)
9) เพิ่มกิจกรรมการดำเนินงาน ที่เป็นการเชื่อมโยง/รักษาระดับความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบัณฑิตและศิษย์เก่า และวางบทบาทให้มีความภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์และพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 3 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนหลักสูตรนานาชาติ +หลักสูตร 2 ภาษา จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน จำนวน CAI  จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

23 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 4
1) เน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เปิดให้ทุกกลุ่ม เป้าหมาย สามารถเข้าสู่กระบวนการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 4 2) จัดการเชื่อมโยงการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สามารถต่อยอดเข้ากับระบบการจัดการศึกษาปกติ ได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3) พัฒนาระบบการตลาดการบริการวิชาการ ทั้งลักษณะการเปิดหลักสูตรพิเศษ และการอบรม/สัมมนาเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม ได้อย่างคุ้มค่า และยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาของชุมชน/สังคม 4) ให้มีการเชื่อมโยงระบบมาตรฐานการเทียบความรู้ สู่กระบวนรายวิชา เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเปิดกว้างและมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น - จำนวนหลักสูตร online ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน

24 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 4
5) จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้างก่อเกิดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการ ทั้งในลักษณะทรัพยากรบุคคล/ทักษะชำนาญการ/สื่อให้สามารถสนอง ตอบตามความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 4 เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 6) เร่งพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เพื่อสร้างโอกาสในการใฝ่หาความรู้ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆที่สามารถนำสู่การถ่ายทอดเพื่อเร่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 7) วางระบบการบริหารจัดการภารกิจการบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารการมอบหมายงานได้อย่างสอดคล้องกับข้อเสนอภาระงานของบุคลากร และใช้ประสบการณ์ตรงให้เกิดคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

25 ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)
8) พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุกระจายเสียง 5 วิทยาเขตและสถานีร่วมบริการ ให้เกิดเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์และเวทีวิชาการ เพื่อให้ประชาชนตระหนักและดำรงคุณค่าให้มหาวิทยาลัยอยู่ควบคู่ชุมชนอย่างใกล้ชิด ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 4 เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 9) เตรียมความพร้อมในการจัดการหอประชุม นานาชาติเทอดพระเกียรติฯให้เป็นศูนย์กลาง ภาคใต้ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างหลากหลายรูปแบบ และคุ้มค่า โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รายได้จากกิจกรรมบริการวิชาการ รายวิชาที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จำนวนผู้เข้า Web มอ จำนวน COP Advance Program (จำนวน) ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

26 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 5
1) กำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนในแต่ละพื้นที่วิทยาเขต/เขตการศึกษา ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 5 2) ให้มีการสานสร้างการดำเนินงานอย่างบูรณาการ/เกื้อหนุนกันเป็นระบบ ทั้งภายในเขตการศึกษาและระบบมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 3) สร้างระบบการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการเชิงรุก พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยา ลัยหลายวิทยาเขตให้สามารถปรับกลยุทธการพัฒนาเฉพาะด้านได้อย่างทันเหตุการณ์ ระดับความมั่นคงทางการเงิน ; พิจารณาจาก อัตราส่วนรายรับจริง/รายได้สะสม อัตราการแสวงหารายได้เพิ่มขึ้น 4) วางระบบการพัฒนาระบบสนุบสนุนส่วนกลางให้เข้มแข็งในลักษณะศูนย์การบริหารการสนับสนุนกลาง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนองความพอใจการให้บริการภายในได้อย่างดี

27 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 5
5) วางกรอบ การพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านระดับความรู้ และระดับความสามารถทางวิชาการ ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 5 6) กำหนดมาตรฐานการรับบุคลากรเข้าใหม่ และพัฒนา/ปรับระบบบริหารงานบุคคลให้มีพันธปฏิบัติในรอบการประเมินที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งข้าราชการและพนักงาน รวมถึงลูกจ้างชาวต่างประเทศ เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 7) ให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ/หน่วยงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรก ของสังคมและชุมชน

28 ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)
8) บริหารความเป็นไปได้ในการแปลง สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ และสินทรัพย์ถาวรให้เกิดมูลค่า และสามารถใช้มูลค่าส่วนเพิ่มเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทางของระบบบริหารแผนงบประมาณและการเงินระยะยาว ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 5 เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล 9) เชื่อมโยงระบบวิเทศน์สัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ขยายผลแก่นความรู้สู่เวทีวิชาการภายนอก Ph.D 50% ในปี 2552 มีระบบบริหารแผนงบประมาณและการเงินระยะยาว ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

29 ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 6
1) ปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องแข่งขัน และเห็นเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การดำเนินงานแต่ละภาคส่วนบูรณาการ การบรรลุผลร่วมกัน ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 6 2) สร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความสมดุล บนพื้นฐานระหว่างคุณค่าและมูลค่าในการปฏิบัติงานและเกิด Best Practice เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานที่มีเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน 3) พัฒนาระบบการทำงานเป็นทีม ทั้งบุคลากรหลักและสายสนับสนุน ควบคู่กับการมีจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้และการแสวงหาปัญญาที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้เกิดการสานต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและพัฒนา สู่การสร้าง team learning เพื่อให้เกิดการสร้างสมความรู้อยู่กับองค์กร - อันดับการจัด world-class Ranking ดีขึ้น

30 ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)
4) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดตามเงื่อนไขความจำเป็นทางมาตรฐานหลักสูตร และรองรับ ต่อการขยายตัวทางด้านบัณฑิตศึกษา ร่างแผนพัฒนาฯ เป้าประสงค์ 6 5) พัฒนาระบบ KPI กับระบบการประกันคุณภาพ ให้เป็นฐานสำหรับพัฒนาระบบ Benchmarking และสร้างความพร้อมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน 6) สานสร้างระบบ Knowledge Management และการสร้างสม/จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็นขุมความรู้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มี Knowledge Bank ผลการประเมิน สมศ. สัดส่วนของบุคลากร /เกณฑ์ 3 สมศ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน) 7) แปลงระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาลให้เข้าสู่วิถีการปฏิบัติงานประจำในทุกกระบวน/ระบบงาน

31 ร่างแผนพัฒนาฯ แผนงานหลักเฉพาะกิจ
1) กระจายโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบ/วิธี การที่หลากหลายเพื่อให้ นักศึกษาระดับมัธยม ศึกษาในพื้นที่สามารถเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ร่างแผนพัฒนาฯ แผนงานหลักเฉพาะกิจ 2) พัฒนาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เพื่อการสนองตอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ให้มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนระบบบริหารหลายวิทยาเขต ให้มีบทบาทและสามารถสนองตอบการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) สนับสนุนการให้ทุนนักศึกษา ทุนทำงานแลก เปลี่ยนแก่นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นรายได้และ แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว และเป็นการดึงดูดนักศึกษาเข้าสู่ระบบอุดมศึกษามากขึ้น 4) เร่งพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เพื่อสร้างโอกาสในการใฝ่หาความรู้ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำสู่การถ่ายทอดเพื่อเร่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

32 ร่างแผนพัฒนาฯ แผนงานหลักเฉพาะกิจ
5) จัดกิจกรรมบริการวิชาการและร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในลักษณะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับทัศนคติการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ร่างแผนพัฒนาฯ แผนงานหลักเฉพาะกิจ ให้มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนระบบบริหารหลายวิทยาเขต ให้มีบทบาทและสามารถสนองตอบการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) พัฒนาศักยภาพความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้วิทยาเขตปัตตานีสามารถเอื้ออำนวยต่อการดำรงวิถีชีวิตประจำวัน และเกิดเป็นระบบภายในที่อยู่ภายใต้การสอดส่อง ดูแล และกำกับการรักษาความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง

33 ทีมบริหารมหาวิทยาลัย
การนำสู่การปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับ แผนระดับชาติ ทีมบริหารมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ร่างแผนพัฒนาฯ กรอบแนวทางการพัฒนา วางระบบ+กำกับการพัฒนา แผนงาน/โครงการ

34 ระบบการจัดสรรทรัพยากร
การดำเนินงานในระดับคณะ/หน่วยงาน ระบบการจัดสรรทรัพยากร คณะ/หน่วยงาน แผนกลยุทธ์ (คณะ/หน่วยงาน) +แผนงาน/โครงการ ระดับคณะ แผนงาน/โครงการ ระบบ+สนับสนุนการพัฒนา มหาวิทยาลัย

35 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนามหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google