งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน
สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงานบุคคล 145 ผู้อำนวยการระดับสูง ฝ่ายบริหารทั่วไป 16 นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม 19 นิติกร (ชก./ชพ.) - นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 2 เจ้าพนักงานธุรการ (ชง.) 1 - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 4 - เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) นิติกร (ปก./ชก.) 18 ส่วนบริหารงานบุคคล 71 นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.) ส่วนฝึกอบรม 38 นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.) ลูกจ้างประจำ 21 อัตรา พนักงานราชการ 3 อัตรา

2 แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน
สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงานบุคคล 145 ผู้อำนวยการระดับสูง ฝ่ายบริหารทั่วไป 16 นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) ส่วนบริหารงานบุคคล 71 นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.) ส่วนฝึกอบรม 38 นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.) ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม 19 นิติกร (ชก./ชพ.) กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง 20 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 19 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ 23 ฝ่ายสวัสดิการ 8 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก./ชพ.) 1 นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 14 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 3 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก./ชพ.) 1 นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 11 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 6 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 2 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 5 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 2 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 9 - นักทรัพยากรบุคคล (ปง./ชง.) 12

3 แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน
สำนักพัฒนาโครงสร้าง และระบบบริหารงานบุคคล 145 ผู้อำนวยการระดับสูง ฝ่ายบริหารทั่วไป 16 นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) ส่วนบริหารงานบุคคล 71 นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.) ส่วนฝึกอบรม 38 นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.) ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม 19 นิติกร (ชก./ชพ.) ฝ่ายวางแผนและประเมินผล 9 ฝ่ายฝึกอบรม 1 5 ฝ่ายฝึกอบรม 2 7 ฝ่ายฝึกอบรม 3 6 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก./ชพ.) 2 นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) - บรรณารักษ์ (ปก./ชก.) - นายช่างศิลป์ (ปง./ชง.) - เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปง./ชง.) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 2 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 4 - นักทรัพยากรบุคคล (ปง./ชง.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก./ชพ.) 1 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 3 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ฝ่ายฝึกอบรม 4 5 ฝ่ายฝึกอบรม 5 5 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 2 - นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 3 - นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 2 นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกรมชลประทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google