งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินการ 1. ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเปิดสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินการ 1. ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเปิดสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับ 6

2 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเปิดสอบ
1. ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเปิดสอบ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

3 3. ส่งประกาศรับสมัครสอบให้สำนัก / กอง ทราบ และลงwebsite กรม
4. รับสมัครสอบคัดเลือก วันทำการ 5. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

4 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
7. แต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ 8. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

5 9. ดำเนินการคัดเลือก 10. ส่งกระดาษคำตอบให้กรรมการตรวจให้คะแนน 11. จัดทำบัญชีกรอกคะแนนผลการสอบคัดเลือก

6 12. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
13. ส่งประกาศผลการคัดเลือกให้สำนัก/ กอง ทราบ และลง website กรม 14. รายงานผลการคัดเลือกไปยัง ก.พ.


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินการ 1. ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเปิดสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google