งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

2 การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวนมากที่ได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มาก่อน ซึ่งข้าราชการดังกล่าวสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งแต่ส่วนราชการไม่มีตำแหน่งนั้นจะแต่งตั้ง ทำให้ข้าราชการเหล่านั้นเสียโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนสายงาน ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ข้าราชการข้างต้นที่ถือว่าได้ผ่านการกลั่นกรองความรู้ในตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 มาแล้ว สำนักงาน ก.พ. จึงอนุมัติส่วนราชการ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งเพื่อย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ ดังกล่าวไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ตำแหน่งอื่นโดยวิธีการคัดเลือกตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547

3 หลักเกณฑ์และวิธีการ 1. ข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายหรือโอน 2. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่ถูกยกเลิก ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น อาจเป็นการสอบแข่งขันที่ ก.พ. หรือ ก.พ. มอบหมายให้ อ.ก.พ. กรม หรือส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการสอบแทน

4 3. ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก
3.1 ทดสอบความรู้ ความสามรถเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยใช้หลักสูตรตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร / ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน โดยอนุโลม 3.2 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ทดลองงานในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด 3.3 เกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

5 4. การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จะแต่งตั้งได้ไม่สูงกว่าระดับเดิม และไม่เกินระดับ 5 ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 5. จัดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทำข้อตกลงเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะย้ายหรือโอนได้ 6. ต้องดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิก

6 กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร / ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ว่าด้วยเรื่อง การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มเติม 2. หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร / ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 ว่าด้วยเรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิก บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

7 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม ว่าด้วยเรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบข้อ 6.1 การสอบข้อเขียน และข้อ 6.2 การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล

8 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
1. เมื่อข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และไม่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และผู้นั้นเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในสายงานที่จะย้ายหรือโอน ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่ถูกยกเลิก ได้ยื่นแสดงความประสงค์ที่จะขอปรับเปลี่ยนสายงาน 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง พร้อมทั้งตรวจอัตราเงินเดือน

9 3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ
3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ5 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ผู้นวยการสำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

10 5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติราชการ กำหนดวัน เวลา ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 6. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติราชการที่จะเปลี่ยนสายงาน

11 7. เมื่อครบระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 8. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 9. ดำเนินการเบิกเงินรางวัลกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534

12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับเรื่อง 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง และตรวจอัตราเงินเดือน

13 3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบกรมฯ
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

14 5. ประชุมคณะกรรมการ 6. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการทดลองปฏิบัติราชการ

15 7. เมื่อครบระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 8. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 9. เบิกเงินรางวัลคณะกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google