งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2549

2 ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย กล่าวเปิดสัมมนา

3 ดร. อำพน กิตติ อำพน เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ประธานการร่วม อภิปราย

4 ดร. ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย ดร. โคทม อารี ยา ประธาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ผู้ร่วมอภิปราย

5 พักรับประทานอาหาร ว่าง 15 นาที ไฟล์การนำเสนอทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.info.tdri.or.th

6 การสรุปผลการวิจัย ประกอบการสัมมนา โดย คณะนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย

7 ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย ประธานการสัมมนา

8 ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม และการกระจายรายได้ ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ ผู้ร่วมการสัมมนา

9 การประชุมกลุ่มย่อยภาค บ่าย ( เริ่ม 13:30 น.) กลุ่มที่ 1 ห้องจันทบุรี การปรับปรุงการบริหารเศรษฐกิจใน ระดับมหภาค กลุ่มที่ 2 ห้องระยอง ความเปลี่ยนแปลงในภาคการเงินและใน การอภิบาลบริษัท กลุ่มที่ 3 ห้องชลบุรี ธรรมาภิบาลทางการเมืองกับนโยบาย ทางเศรษฐกิจ กลุ่มที่ 4 ห้องอีสเทิร์น คอนเวนชั่น ซี การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ ท้องถิ่น

10 พักรับประทาน อาหารกลางวัน ห้องแกรนด์จอม เทียน

11 เชิญท่านและ ครอบครัว ร่วมรับประทาน อาหารค่ำ เวลา 18.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้า ริมทะเล


ดาวน์โหลด ppt ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google