งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถในการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถในการแข่งขัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถในการแข่งขัน

2 ปัจจัยของความสามารถการแข่งขัน
ความสามารถในการแข่งขัน คลัสเตอร์ กติกาการค้า ราคา คุณภาพ การส่งมอบสินค้า ระบบบริหาร วัตถุดิบ ซัพพลายเออร์ แรงงาน กฎระเบียบของรัฐ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน

3 แรงงาน: แรงงานด้าน S&T

4 อุปสงค์-อุปทานแรงงาน S&T (ปริญญาตรี)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2545 2546 2547 2548 2549 ปี คน อุปสงค์ส่วนเพิ่ม อุปทานส่วนเพิ่ม

5 ความพอใจคุณภาพแรงงานของนายจ้าง
15.0% 18.6% 56.8% 6.3% 3.3% มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย

6 โครงสร้างพื้นฐาน: กรณีศึกษาบริการโทรคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐาน: กรณีศึกษาบริการโทรคมนาคม

7 การแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม

8 ต้นทุนบริการโทรคมนาคม

9 ผลกระทบจากการปฏิรูปโทรคมนาคม
ผลผลิตของระบบเพิ่มขึ้น 2.08 หมื่นล้านบาท และ GDP ขยายตัวร้อยละ 0.47 โครงสร้างเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะใช้ปัจจัยขั้นกลางเท่าเดิมผลิตผลผลิตขั้นสุดท้ายได้เพิ่ม

10 แนวทางการปฏิรูป สร้างหน่วยงานกำกับดูแลที่มีประสิทธิผล
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ วางกฎเกณฑ์กำกับดูแล ปฏิรูปกฎหมายป้องกันการผูกขาด

11 กฎระเบียบของรัฐ

12 ต้นทุนจากกฎระเบียบของรัฐ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจของกฎหมาย ต้นทุนของภาครัฐ ต้นทุนของภาคเอกชน เงินลงทุน ค่าโสหุ้ย ประสิทธิภาพ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างที่ปรึกษา เวลา สินบน/ของขวัญ

13 ผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐ
ศึกษาผลกระทบของกฎหมายพาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงาน สิ่งแวดล้อม การเงิน ภาษีจำนวน 26 ฉบับ จัดทำกรณีศึกษา 48 กรณี โดยการสัมภาษณ์ SMEs ในกรุงเทพ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง

14 Procedural Steps to apply for a patent
Submit application Revise application Announcement Appeal, if any Substantive examination Gather information Receive certificate

15 Submit application form Revise the application Substantive examination
กรณีศึกษา 1 Time (Days) Fee (Baht) Consult (Baht) Other (Baht) Gather information 10 - 1 - 500 Document Preparation 1 1000 - Submit application form Revise the application 25 - 500 announcement - 500 - Appeal, if any 2 1,500 2,000 - Substantive examination 1 2,000 - Receive certificate Total Cost = Bt 96, ,216 days waiting

16 กรณีศึกษา 2 Time (Days) Fee (Baht) Consult (Baht) Other (Baht)
Gather information 8 - 30 - Document Preparation 1 1000 - Submit application form 704 d Revise the application 14 - 700 announcement - 500 14 - Appeal, if any - Substantive examination - Receive certificate Total Cost = Bt >92,882 + >704 days waiting

17 เวลาที่ใช้ในการจดสิทธิบัตร

18 เทคโนโลยี: ระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี: ระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

19 มาตรการจูงใจด้านการเงินในปัจจุบัน
PMO MOF MOSTE MOL MOI BOI R&D Promotion Science lab. Service promotion Calibration service promotion Vocational training Revenue Department EXIM Bank SICGC R&D Machinery dep. tax concession R&D tax concession Tax concession, training expenditure Customs R&D machinery import deduction & env. equipment Soft loans Credit guarantee TISTR Lab service R&D service Transfer information RTDRF R&D soft loan Production soft loans NSTDA CD program Loans Investment Grants ITAP STAMP Travel grants MTEC BIOTEC MECTEC Services and grants IDF Soft loan Tech support STQCTFQS IPS Services Skills Dev. Fund Productivity Inst. Nat. Food Inst. Auto Inst. Elect. Inst. Services and training Some grants DIP ITDP Project 13 MDIC Training Fund TRF Grants and tech. Assistance for universities & firms Thai German Inst. Training Consulting services

20 กองทุน นวัตกรรมแห่งชาติ
= cash = innovation credit = technology กองทุน นวัตกรรมแห่งชาติ หน่วยงานสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ บริษัทเอกชน หน่วยงานสนับสนุนนวัตกรรมภาคเอกชน หักภาษี มหาวิทยาลัยสถาบันอบรมสถาบันวิจัยสถาบันรับรอง มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยรัฐ สถาบันเฉพาะทาง กรมสรรพากร


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยสนับสนุน ความสามารถในการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google