งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด ภาษา - เป็นเครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอดและแสดงออกทางความคิด โดยสื่อออกมาเป็นคำพูด การคิด - กระบวนการทำงานเพื่อหาคำตอบ ความคิด - ผลคำตอบที่ได้จากการคิด ทิศทางในการคิด คิดในทางวัฒนะ และคิดในทางหายนะ ความคิดของมนุษย์ มี ๒ ประเภท คิดอย่างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล วิธีคิดของมนุษย์ - มี ๓ วิธี วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แยก รวม ตัดสิน

2 ปัญหา แบ่งเป็น ๓ ประเภท - เฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม สาธารณะ คนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่วนรวม/สังคม

3 แนวข้อสอบเข้าหาวิทยาลัย เรื่องการใช้ภาษาพัฒนาความคิด

4 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑-๒
“เอ๊ะ ไม่เห็นคุณหลวงบอกเลยสักคำทั้งที่คุยกันทุกวัน เรื่องสำคัญอย่างนี้น่าจะบอกเล่าเก้าสิบกันบ้าง ทำแบบนี้เหมือนพยายามจะงุบงิบไม่ให้รู้อย่างนั้นแหละ” ผู้กล่าวข้อความนี้รู้สึกอย่างไร ก. กลุ้มใจ ข. เบื่อหน่าย ค. หงุดหงิด ง. โกรธแค้น ตอบ ข้อ ค.

5 “เอ๊ะ ไม่เห็นคุณหลวงบอกเลยสักคำทั้งที่คุยกันทุกวัน เรื่องสำคัญอย่างนี้น่าจะบอกเล่าเก้าสิบกันบ้าง ทำแบบนี้เหมือนพยายามจะงุบงิบไม่ให้รู้อย่างนั้นแหละ” ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ จากข้อความนี้ ก. ผู้พูดมองผู้ที่กล่าวถึงในทางไม่ดี ข. ผู้พูดสนิทกับผู้ที่กล่าวถึง ค. ผู้พูดไม่ค่อยพอใจการกระทำของผู้ที่กล่าวถึง ง. ผู้พูดเกลียดผู้ที่กล่าวถึงเพราะไม่บอกความลับ ตอบ ข้อ ง.

6 ข้อใดกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน
ก. ดินเย็นด้วยหญ้าบัง และหญ้ายังด้วยดินดี ข. ถ้อยทีถ้อยอาศัย ยืนชีพได้ด้วยไมตรี ค. วันนี้ตราบวันหน้า เจ้าพระยายังคงมั่น ง. น้ำเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเรานั้นใช้ดื่มกัน ตอบ ข้อ ค.

7 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ ข้อ ๔ - ๖
“ เสียงเครื่องยนต์แผดร้องกลางเปลวควัน ดังไฟฝันจางหายมลายสิ้น คนเมืองไร้น้ำใจไม่เคยชิน ขอคืนถิ่นบ้านเราไม่เหงาใจ” ข้อความใดเป็นข้อสรุป ก. วรรคที่ ๑ ข. วรรคที่ ๒ ค. วรรคที่ ๓ ง. วรรคที่ ๔ ตอบ ข้อ ง.

8 “ เสียงเครื่องยนต์แผดร้องกลางเปลวควัน ดังไฟฝันจางหายมลายสิ้น คนเมืองไร้น้ำใจไม่เคยชิน ขอคืนถิ่นบ้านเราไม่เหงาใจ” ๕. ข้อความใดเป็นข้อสนับสนุน ก. วรรคที่ ๑ ข. วรรคที่ ๒ ค. วรรคที่ ๓ ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ข้อ ง.

9 “ เสียงเครื่องยนต์แผดร้องกลางเปลวควัน ดังไฟฝันจางหายมลายสิ้น คนเมืองไร้น้ำใจไม่เคยชิน ขอคืนถิ่นบ้านเราไม่เหงาใจ” ๖. วรรคใดมีเสียงวรรณยุกต์โท ๒ คำ เสียงจัตวา ๒ คำ ก. วรรคที่ ๑ ข. วรรคที่ ๒ ค. วรรคที่ ๓ ง. วรรคที่ ๔ ตอบ ข้อ ง.

10 อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๗ - ๙
“ มาเถิด พักตรงนี้ก่อนที่รัก รวดร้าวนักพักผ่อนก่อนสหาย เจ็บในรักร้าวตนทุรนทุราย รอจนคลายค่อยไปต่ออย่าท้อใจ ” ผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไร ก. ห้ามปราม ข. สั่งสอน ค. เตือนสติ ง. ปลอบโยน ตอบ ข้อ ง.

11 “ มาเถิด พักตรงนี้ก่อนที่รัก รวดร้าวนักพักผ่อนก่อนสหาย เจ็บในรักร้าวตนทุรนทุราย รอจนคลายค่อยไปต่ออย่าท้อใจ ” ข้อความนี้ อนุมานได้ว่าใครพูดกับใคร ก. เพื่อนพูดกับเพื่อน ข. สามีพูดกับภรรยา ค. ชายหนุ่มพูดกับคนรัก ง. พ่อแม่พูดกับลูก ตอบ ข้อ ก.

12 “ มาเถิด พักตรงนี้ก่อนที่รัก รวดร้าวนักพักผ่อนก่อนสหาย เจ็บในรักร้าวตนทุรนทุราย รอจนคลายค่อยไปต่ออย่าท้อใจ ” ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าวนี้ ก. ความรัก ข. ความระทมใจ ค. ความไม่สมหวัง ง. ความเบื่อหน่าย ตอบ ข้อ ง.

13 บริษัทแห่งหนึ่งรับสมัครงาน มีผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ ๔ คน ผู้สอบต้องตอบคำถามเดียวกัน คือเหตุผลที่ลาออกจากบริษัทเดิมมาสมัครบริษัทนี้ ผู้สอบสัมภาษณ์คนใดน่าจะทำคะแนนได้ดีที่สุด ก. คนที่ ๑ เพราะบริษัทของท่านมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ ข. คนที่ ๒ อยากเปลี่ยนงานใหม่ เพื่อจะได้ก้าวหน้ากว่าเดิม ค. คนที่ ๓ เพราะต้องการความก้าวหน้า ที่นี่ให้เงินเดือนสูงกว่าที่อื่นๆ ง. อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ และคิดว่างานที่นี่จะตรงกับความรู้ มากกว่า ตอบ ข้อ ง.


ดาวน์โหลด ppt สอนเสริมภาษาไทย เรื่องการใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google