งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ Next

2 Back Next เมนู( Menu ) บทที่ 1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2. โปรแกรม Microsoft Word บทที่ 3. โปรแกรม Microsoft Excel บทที่ 4. โปรแกรม Microsoft Power Point แบบทดสอบ คณะผู้จัดทำ Back Next

3 บทที่ 1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์จะมีวงจรการทำงานพื้นฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ           1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)           2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)           3.ส่วนแสดงผล (Output Unit)           4.หน่วยความจำ (Memory Unit) 1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) -ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก 2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) -ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่จะขาดไม่ได้เลยคือหน่วย ประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ Back Home Next

4 3.ส่วนแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผล โดยแบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ
3.1) หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึง การแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบใน ขณะนั้น แต่เมื่อเลิกการทำงานหรือเลิกใช้แล้วผลนั้น ก็จะหายไป ไม่เหลือเป็นวัตถุให้เก็บได้ 3.2) หน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy) หมายถึง การแสดงผลที่สามารถจับต้อง และ เคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ มักจะออกมาในรูปของ กระดาษ 4.หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล Back Home Next

5 บทที่ 2. โปรแกรม Microsoft Word
- เข้าโปรแกรมทางปุ่ม Start ของ Windows แล้วคลิก เม้าส์ 1 ครั้งได้รายการขึ้นมา เลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปที่ Program แล้วเลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปในรายการย่อยที่ Microsoft แล้วคลิกเม้าส์ 1 ครั้งจะได้โปรแกรม Word ออกมาใช้งาน Back Home Next

6 Back Home Next บทที่ 3. Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม Microsoft Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet. Back Home Next

7 บทที่ 4. โปรแกรม Microsoft Power Point
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น หลักการทำงานของ PowerPoint สำหรับ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก PowerPoint จะสร้างออกเป็น slide ย่อยๆ แต่ละ slide สามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดให้ Presentation ของเรา นำเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละ slide Back Home Next

8 แบบทดสอบ ข้อ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีวงจรการ ทำงานพื้นฐานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท

9 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

10 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

11 ข้อ 2.โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรม ประเภทใด
ก.วาดรูป ข.พิมพ์เอกสาร ค.คำนวณ ง.จัดรูปแบบเอกสาร

12 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

13 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

14 ข้อ 3.การคำนวณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรม ใด
ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Microsoft Access ง. Microsoft PowerPoint

15 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

16 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

17 ข้อ 4.ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel
ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน ข.เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพ ต่างๆ ค. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพและ ตัวอักษรได้ดี ง.เป็นโปรแกรมที่จัดการข้อมูลในตารางได้เป็นอย่างดี

18 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

19 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

20 ข้อ 5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของ
ข้อ 5.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของ โปรแกรม Microsoft Excel ได้ถูกต้องที่สุด ก. Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรข้ามเซลล์ได้ ข. Excel ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลใน เซลล์ได้หลังจากที่เปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้ว ค. Excel สามารถที่จะเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการ จากตารางมาวิเคราะห์ได้ ง. Excel สามารถตกแต่งตารางได้แต่ไม่ สามารถคำนวณข้อมูลจากตารางที่ไม่เหมือน กันได้

21 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

22 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

23 ข้อ 6. ข้อใดเป็นชื่อเรียกของตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของ
ข้อ 6.ข้อใดเป็นชื่อเรียกของตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของ โปรแกรม Microsoft Excel ก. Name Box ข. Title Bar ค. Sheet Tab ง. Worksheet

24 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

25 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

26 ข้อ 7. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็น
โปรแกรมประเภทใด ก. โปรแกรมกราฟฟิกส์ ข. โปรแกรมตารางคำนวณ ค. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ง. โปรแกรมการประมวลคำ

27 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

28 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

29 ข้อ 8. พื้นที่การทำงานของ Microsoft PowerPoint
เรียกว่าอะไร ก. การนำเสนองาน ข. หน้าจอ ค. เดสก์ท็อป ง. สไลด์

30 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

31 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

32 ข้อ 9. แผนภูมิที่เป็นมาตรฐานในงานนำเสนอคือ
แผนภูมิประเภทใด ก. แผนภูมิเส้น ข. แผนภูมิแท่ง ค. แผนภูมิทรงกระบอก ง. แผนภูมิวงกลม

33 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

34 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

35 ข้อ 10. คำสั่งการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถใช้ปุ่ม
ใดต่อไปนี้ ก. F7 ข. F8 ค. F5 ง. F6

36 ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ
Next

37 ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ
ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

38 คณะผู้จัดทำ ด.ญ. สุปรียา ศรีพัฒนา Next

39 END จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google