งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม เวลา – น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 คุณสมบัติของนักวิชาการ
นักวิชาการ คือ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา คุณสมบัติของนักวิชาการ 1. คนดี คนเก่ง

3 1. คนดี - ซื่อสัตย์สุจริต - กตัญญูกตเวที - มีศีลธรรม และจรรยา - มีสัมมาคารวะ - ความขยันหมั่นเพียร - ประหยัดอดออม - ไม่เห็นแก่ตัว - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน - มีระเบียบวินัย - ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

4 2. คนเก่ง - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน - รู้วิชาที่ศึกษา - นำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการ ดำรงชีวิต และการทำงาน - ฉลาด รู้ รอบรู้ ทันสมัย - ความขยันหมั่นเพียร - เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรมด้วย

5 ปัจจัยที่ทำให้เป็นคนดี / คนเก่ง
1. พันธุกรรม (Genetics) หรือ กรรมพันธุ์ (Heredity) 2. สิ่งแวดล้อม (Environments) 2.1 สิ่งมีชีวิต - ครอบครัว - โรงเรียน - อุดมศึกษา - สถานที่ทำงาน - การศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ 2.2 สิ่งไม่มีชีวิต - สถานที่ตั้งของบ้าน โรงเรียน - สภาพของเศรษฐกิจ - สภาพของสังคม - สภาพของสิ่งแวดล้อม

6 หลักยึดปฏิบัติ (1) 1. พระพุทธศาสนา - ก. ไม่ประพฤติชั่ว ข. ทำแต่ความดี ค. ทำจิตใจให้ผ่องใส - กฎแห่งกรรม ใครทำกรรมดีได้รับกรรมดี ใครทำกรรมชั่วได้รับกรรมชั่ว เห็นผลในชาตินี้ - รักษาศีล ศีล 5 พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คุณธรรม 4 สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ฯลฯ

7 ยึดหลักปฏิบัติ (2) 2. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 2.1 เศรษฐกิจพอเพียง : ช่วยตัวเอง ประหยัด เดินสายกลาง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน เป็นคนดี มีความสามัคคี 2.2 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 2.3 คนดี คนเลว ปะปนกัน (ความหลากหลายทางชีวภาพ นานาจิตตัง) ส่งเสริมสนับสนุนคนดี ขัดขวางป้องกันคนเลวไม่ให้ครองเมือง

8 หลักยึดปฏิบัติ (3) 3. ตามอย่างคนเก่ง และคนดี 3.1 ตัวอย่าง : ราชบัณฑิต ดุษฎีมาลาศิลปวิทยา พระสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่ทำความดี 3.2 ลักษณะของผู้นำ ความรู้ (คนเก่ง) คู่คุณธรรม (คนดี) คุณธรรมอย่างเดียวไม่พอ (อาจโดนคนเลวหลอก) ความรู้อย่างเดียวไม่พอ (อาจเป็นคนโกง เป็นโจร) คุณธรรมอย่างเดียว อาจดีกว่าความรู้อย่างเดียว 3.3 ประธานที่ประชุม - ประธานอย่าขาดการประชุม - เข้าประชุมพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน - พยายามฟังคำแนะนำของที่ประชุม (Single comments) รักษาระบบที่ดีไว้ หากบกพร่องก็ช่วยกันแก้ไข - ประธานต้องเก่ง และดี สามารถสรุปผลการประชุมได้ถูกต้อง (Single command)


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของนักวิชาการกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google