งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน 2551
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและความร่วมมือเป็นเครือข่าย ในการบริหารงานพัสดุ ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน 2551

2 ระเบียบพัสดุ - ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ
ระเบียบพัสดุ - ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ มีคณะทำงานพิจารณาเสนอปรับปรุง - จะมีประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ บางอย่าง

3 ความเสี่ยงที่อาจเกิด(จากประสบการณ์)และการป้องกันความเสี่ยง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สุจริต ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 1. กำหนด workflow ให้เหมาะสม 2. ปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสม เช่น

4 ปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสม เช่น
กรณีมีงานก่อสร้างมาก การแบ่งงานให้เหมาะสม การอนุญาตให้ใช้วัสดุตาม specification (spec.) การเปลี่ยนแปลงงาน การสุ่มตรวจเป็นระยะๆ

5 ตัวแทนพนักงานช่วยผู้ควบคุมงาน
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

6 3. ยุติธรรมต่อมหาวิทยาลัยและผู้รับจ้าง
ความร่วมมือของเครือข่าย 1. ในแต่ละหน่วยงานมีแผนการทำงานอยู่แล้ว และควรปฏิบัติให้ได้ตามแผน 2. ส่วนพัสดุจะมีการรายงานการจัดหาเป็นระยะๆ 3. ส่วนพัสดุมีโครงการสัญจร พบปะหน่วยงานต่างๆ

7 4. ความร่วมมือในการจัดหา เช่น
คณะกรรมการTOR และspec. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดหา

8 คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ตรวจรับ)
คณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการบริหารสัญญา ฯลฯ

9 5. กรณีไม่แน่ใจ ปรึกษาหัวหน้าส่วนพัสดุ ปรึกษานิติกร
เสนอแต่งตั้งกรรมการด้านเทคนิค

10 ข อ บ คุ ณ ค รั บ


ดาวน์โหลด ppt ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 25 พฤศจิกายน 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google