งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม (Program) หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม (Program) หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม Programming Languages and Program Development

2 โปรแกรม (Program) หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ

3 How People Make Programs
Programming กระบวนการแก้ปัญหาโดยการเขียนชุดคำสั่งเป็นขั้นตอนบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้

4 Computer Programs and Programming Languages
Programming language—used to write instructions p. 664 Fig. 13-1 Next

5 How People Make Programs
Programming รวมถึง : การกำหนดปัญหา การออกแบบ ตรวจสอบ และทดสอบ algorithm เขียนโปรแกรม ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

6 Interpreters and Compilers

7 Programming Languages and Methodologies
ระบบคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีภาษาธรรมชาติของตัวเองคือ machine language Machine language คือ ภาษาที่ใช้แทนด้วยเลขฐานสอง ทำให้มีการเขียน การอ่าน และการแก้ไขยุ่งยาก Assembly language เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้แทนด้วยตัวอักษร และง่ายต่อการเข้าใจต่อการอ่านและการเขียน

8 Levels of Languages Lower-level languages – เปรียบเสมือนกับเลข 0และเลข 1 ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ Higher-level languages – เปรียบ่สมือนกับภาษาที่มนุษย์ใช้ Divided into five generations

9 Low-level language คอมพิวเตอร์จะเข้าใจภาษาเครื่องตามชนิดของคอมพิวเตอร์
ภาษาเครื่องและภาษาแอสแซมบลีจัดเป็นภาษาระดับต่ำ p. 664 Next

10 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่อง
High-level language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่อง p. 664 Next

11 Five Generations of Languages
Machine language Assembly languages High-level languages Very high-level languages Natural languages

12 1. Low-Level Languages What is machine language?
โปรแกรมและตำแหน่งของหน่วยความจำจะเขียนในรูปของค่า 0s และ 1s ปัญหาของภาษาเครื่อง โปรแกรมเขียนยากและต้องแก้ไข คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีภาษาเป็นของตัวเอง CPU และ หน่วยความจำหลักจะเชื่อมต่อผ่านบัส p. 665 Fig. 13-2 Next

13 2. Low-Level Languages What is assembly language?
คำสั่งจะถูกกำหนดเป็นรหัสในรูปของสัญลักษณ์ โดยใช้ตัวย่อและรหัส Source program เป็นรหัสข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนเป็นภาษาเครื่อง p. 666 Fig. 13-3 Next

14 2. Assembly Languages ตัวอย่าง A ใช้แทนค่าบวก add, C ใช้แทนว่า compare, etc. “Adding values (Price and ShippingCharge) stored in memory” 156C LD R5, Price 166D LD R6, ShippingCharge ADDI R0, R5 ,R6 306E ST R0, TotalCost C HLT

15 3. Procedural Languages การเขียนคำสั่งเหมือนกับการเขียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมเมอร์เขียนชุดคำสั่งบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการจนสมบูรณ์ บางครั้งจัดอยู่ในภาษายุคที่ 3 third-generation language (3GL) ภาษาที่ใช้กว้างขวางคือ BASIC, COBOL, and C p. 666 Next

16 High-Level Languages Well known high-level programming languages include: FORTRAN (Formula Translation): เป็นภาษาระดับสูงภาษาแรกที่นำมาใช้ในเชิงธุรกิจ COBOL (Common Business Oriented Language): เป็นภาษาที่พัฒนาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

17 High Level Languages LISP (List Processing): เป็นภาษาที่พัฒนาในการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขเป็นตัวอักขระ คำ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code): เป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้ง่ายต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น

18 High-Level Languages Pascal: เป็นภาษาที่ออกแบบเป็นภาษาโครงสร้าง
C: เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการโปรแกรมระบบปฏิบัติการเช่นUNIX

19 Object-Oriented Programming Languages
What is C++? เป็นภาษาที่พัฒนาต่อจากภาษาซี โดยการเพิ้มความสะดวกขึ้นมาสำหรับการทำงานแบบเชิงวัตถุ (object-oriented) ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเว็บ Next

20 Object-Oriented Programming Languages
What is Java? พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Sun Microsystems มีลักษระเหมือนกับภาษา C++ เป็นแบบ just-in-time (JIT) compiler โดยการเปลี่ยน source code ให้เป็น machine code Next

21 Object-Oriented Programming Languages
What is a visual programming language? Provides visual or graphical interface for creating source code Visual programming environment (VPE) allows developers to drag and drop objects to build programs Sometimes called fifth-generation language Programmer writes and implements program in segments Often used in RAD (rapid application development) environment p. 671 Next

22 Object-Oriented Programming Languages
What is Visual Studio .NET 2003? Suite of visual programming languages and RAD tools .NET is set of technologies that allows program to run on Internet Visual Basic .NET 2003 is used to build complex object-based programs Step 1. The programmer designs the user interface. Step 2. The programmer assigns properties to each object on the form. Step 3. The programmer writes code to define the action of each command button. Step 4. The programmer tests the application. Next

23 Object-Oriented Programming Languages
What is Delphi? Powerful visual programming tool Ideal for large-scale enterprise and Web applications p. 673 Fig Next

24 Object-Oriented Programming Languages
What is PowerBuilder? Another powerful visual programming tool Best suited for Web-based and large-scale object-oriented applications p. 674 Fig Next

25 Nonprocedural Languages and Program Development Tools
What is a fourth-generation language (4GL)? Nonprocedural language that allows access to data in database Popular 4GL is SQL, query language that allows users to manage data in relational DBMS p. 675 Fig Next

26 Nonprocedural Languages and Program Development Tools
What is Visual Basic for Applications (VBA)? Macro programming language Macro—series of statements used to automate tasks p. 676 Fig Next

27 Web Page Development What is HTML (Hypertext Markup Language)?
Used to create Web pages p. 678 Fig Next

28 Web Page Development What is a scripting language?
Typically easy to learn and use JavaScript—adds dynamic content and interactive elements to Web page VBScript (Visual Basic, Scripting Edition)—adds intelligence and interactivity to Web page Perl (Practical Extraction and Report Language)—has powerful text processing capabilities Next

29 Web Page Development What is dynamic HTML (DHTML)?
Allows developers to include more graphical interest and interactivity in Web page p. 682 Fig Next

30 Includes features of HTML and XML
Web Page Development What are XHTML, XML, and WML? XHTML (Extensible HTML) enables Web sites to be displayed more easily on microbrowsers Includes features of HTML and XML XML (Extensible Markup Language) allows developers to create customized tags Server sends entire record to client, enabling client to do much of processing without going back to server WML (Wireless Markup Language) allows developers to design pages specifically for microbrowsers Uses wireless application protocol (WAP), standard that specifies how wireless devices communicate with Web Click to view Web Link, click Chapter 13, Click Web Link from left navigation, then click XML below Chapter 13 p. 682 Next

31 Web Page Development What is Web page authoring software?
Creates sophisticated Web pages without using HTML Generates HTML FrontPage 2003 Dreamweaver MX Flash MX p. 683 Next

32 The Program Development Cycle
What is the program development cycle? Steps programmers use to build computer programs Programming team—Group of programmers working on program p. 686 Fig Next

33 The Programming Process
Program – a set of detailed, step-by-step instructions that directs the computer to do what you want it to do Programming language – a set of rules that provides a way of telling the computer what operations to perform Five main steps Defining the problem Planning the solution Coding the program Testing the program Documenting the program

34 Defining the Problem การกำหนดปัญหา
การกำหนดคุณสมบัติตามที่กำหนด: ข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ที่ต้องการ การประมวลผลข้อมูลเข้าให้เป็นผลลัพธ์ นักเขียนโปรแกรมจะรับข้อกำหนดรายละเอียดจากนักวิเคราะห์ระบบ หรือนักเขียนโปรแกรมอาจพบกับลูกค้าโดยตรง

35 2. Planning & Design the Solution
Algorithm – เป็นการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของการแก้ปัญหา เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนอัลกอริทึมมีหลายชนิด Desk-check the solution การกำหนดขั้นตอนจะกำหนดด้วยดินสอยและกระดาษ Planning Tool: Flowchart – เป็นการใช้ภาพแทนขั้นตอนของการทำงาน Pseudocode – ลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษ Specifies algorithm with more precision than you can in English, but less than a programming language

36 Planning & Design Solution
What is involved in designing the solution? Object-oriented design Two approaches Devise solution algorithm, step-by-step procedure to solve problem Structured design, sometimes called top-down design Programmer begins with general design and moves toward detailed design p. 688 Next

37 Step 2 — Design Solution What is a hierarchy chart?
Shows program modules graphically Also called structure chart p. 688 Fig Next

38 Step 2 — Design Solution โครงสร้างการควบคุมแบบเรียงลำดับ ?
เป็นการแสดงการทำงานตามลำดับของกิจกรรม Control structure depicts logical order of program instructions p. 690 Fig Next

39 Step 2 — Design Solution โครงสร้างการควบคุมแบบเลือก มี 2 ชนิด ?
Case control structure If-then-else control structure—yields one of two possibilities: true or false p. 690 Fig Next

40 Step 2 — Design Solution What is a case control structure?
มีการเลือกทางเป็นไปได้มากกว่า 3 ทาง p. 690 Fig Next

41 Step 2 — Design Solution What is a repetition control structure?
Do-while control structure—ตรวจสอบเงื่อนไขจนกระทั่งเป็นจริงแล้วจึงออกจากการวนรอบ Do-While Control Structure p. 691 Figs –13-32 Next

42 Do-until control structure—ทำงานจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริงจึงออกจากการวนรอบ

43 Step 2 — Design Solution What is a program flowchart?
เป็นภาพสัญักษณ์แสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหา p. 692 Fig Next

44 Step 2 — Design Solution What is an example of a flowchart?
p. 692 Fig Next

45 Step 2 — Design Solution What is pseudocode?
เป็นคำสั่งเทียมที่มีการเขียนขั้นตอนเหมือนกับภาษาอังกฤษ p. 694 Fig Next

46 3. Coding the Program เป็นการเปลี่ยนอัลกอริทึมที่ได้จากการวางแผนให้อยู่ในรูปของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะมี syntax rules เหมือนกับ grammatical rules คอมพิวเตอร์จะไม่รับโปรแกรมที่เขียนผิดพลาด Programs can be keyed into the computer by using a text editor

47 4. Testing the Program Two phases of testing the program Translation
Converting the program you wrote into the binary instructions the CPU understands (object codes) Debugging Identifying and correcting logic errors in the program

48 5.Documenting the Program
Materials are generated at each part of the process Common examples of documentation Flowchart and/or pseudocode Comments within the source code Testing procedures Layouts of input and output records A narrative description of the program


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม (Program) หมายถึงชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google