งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ

2 ชนิดของข้อมูล ชนิดของข้อมูล (Data Type) คือ สิ่งที่ใช้กำหนดลักษณะและขอบเขตของข้อมูลนั้นๆ ชนิดของข้อมูลใน C แบ่งเป็น 4 แบบ ชนิดข้อมูลแบบ void ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร (Character) ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม (Integer) ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม (Float)

3 ชนิดข้อมูลแบบ void ข้อมูลชนิดนี้จะไม่ใช้เป็นตัวแปร
จะถูกกำหนดไว้ที่ฟังก์ชันในกรณีที่ไม่ต้องการให้ฟังก์ชันมีการรับค่าใดๆ เข้ามาหรือส่งค่าใดๆ กลับไป

4 ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร (Character)
ชนิดข้อมูลประเภท char เก็บข้อมูลได้เพียง 1 ตัวอักษรเท่านั้น เช่น char A = a; รูปแบบที่ใช้เพื่อจัดพิมพ์ค่าข้อมูล - %c

5 ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม (Integer)
เป็นชนิดข้อมูลแบบตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 1, 2, 10, ... ใน C แบ่งจำนวนเต็มเป็น 3 ประเภท short int เรียกง่ายๆ ว่า short int เป็นเลขจำนวนเต็มแบบปกติ long int เป็นเลขจำนวนเต็มแบบยาว เรียกง่ายๆ ว่า long รูปแบบที่ใช้เพื่อจัดพิมพ์ค่าข้อมูล - %d

6 ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม (Float)
ชนิดข้อมูลแบบทศนิยมหรือบางทีเรียกเลขจำนวนจริง เช่น 10.0, 15.33 ใน C แบ่งข้อมูลจำนวนจริงเป็น 3 ประเภท float double long double รูปแบบที่ใช้เพื่อจัดพิมพ์ค่าข้อมูล - %f

7 ตัวแปร ตัวแปร (Variables) – ชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
การประกาศตัวแปรขึ้นใช้งาน - จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน

8 ประเภทของตัวแปร ประเภทของตัวแปร มี 2 ประเภท
ตัวแปรแบบโกลบอล (Global Variable) ตัวแปรที่ประกาศไว้ภายนอกฟังก์ชันทุกฟังก์ชัน หมายถึงเป็นตัวแปรสาธารณะ ไม่มีฟังก์ชันใดเป็นเจ้าของตัวแปรนั้น ฟังก์ชันทุกฟังก์ชันสามารถเรียกใช้งานตัวแปรนี้ได้ ตัวแปรแบบโลคอล (Local Variable) ตัวแปรที่ประกาศไว้ภายในฟังก์ชันหนึ่งๆ หากอยู่ในฟังก์ชันใดถือว่าฟังก์ชันนั้นเป็นเจ้าของ ฟังก์ชันไม่สามารถเรียกใช้งานตัวแปรนี้ได้

9 รูปแบบการประกาศตัวแปร
ชนิดข้อมูล ตัวแปร1, ตัวแปร2, ....., ตัวแปรn; ตัวอย่างการประกาศตัวแปร : int score; int d = 0, n = 10; float tax = 4.75; char A = a;

10 ค่าคงที่ Constant แบ่งเป็น 3 ประเภท Literal constant ค่าคงที่ที่เป็นข้อมูลแน่นอน ไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรมารองรับ สามารถกำหนดใช้ในโปรแกรมได้โดยตรง เช่น printf(“2*2=%d”,4); printf(“Hello! %c language\n”, ‘C’); Literal constant

11 ค่าคงที่ Constant Defined constant ค่าคงที่ซึ่งกำหนดไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรม เช่น #define MAX_VALUE 10 (ตัวอย่างการใช้ #define หน้า 21) Memory constant การกำหนดค่าคงที่ให้ตัวแปร ซึ่งตัวแปรที่ถูกกำหนดค่าในลักษณะนี้จะมีค่าเช่นนั้นตลอดการทำงานของโปรแกรม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ เช่น const float tax = 3.5;

12 ตัวดำเนินการ ในภาษา C ประกอบด้วย + บวก - ลบ * คูณ / หาร
+ บวก - ลบ * คูณ / หาร % การหารเอาเศษ (mod) ++ เพิ่มค่าขึ้น 1 -- ลดค่าลง 1

13 การเพิ่มค่าและการลดค่าทีละหนึ่ง
การเพิ่มค่าทีละหนึ่ง (Increment) ตัวอย่าง a++ หรือ ++a มีความหมายเป็น a = a + 1 การลดค่าทีละหนึ่ง (Decrement) ตัวอย่าง a-- หรือ --a มีความหมายเป็น a = a - 1

14 ความหมายของการเพิ่มและลดค่า
นิพจน์ ความหมาย ++a เพิ่มค่าอีกหนึ่งให้กับ a ก่อนแล้วจึงนำค่าใหม่ไปใช้งาน a++ นำค่าเดิมของ a ไปใช้งานก่อนแล้วจึงเพิ่มค่า a อีกหนึ่ง --a ลดค่าลงหนึ่งให้กับ a ก่อนแล้วจึงนำค่าใหม่ไปใช้งาน a-- นำค่าเดิมของ a ไปใช้งานก่อนแล้วจึงลดค่า a ลงอีกหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google