งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows 98 บทที่ 3 การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

3 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คืออะไร ชนิดของคอมพิวเตอร์ ขนาดของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

4 4/4/2017 1.1 คอมพิวเตอร์คืออะไร พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ ได้ให้ความหมายของ คอมพิวเตอร์ ไว้ดังนี้ "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

5 1.2 ชนิดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer )
4/4/2017 1.2 ชนิดของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อก (Analog Computer ) คอมพิวเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Computer ) คอมพิวเตอร์แบบผสม (Hybrid Computer )

6 1.3 ขนาดของคอมพิวเตอร์ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Compter) มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) แบบติดตั้งอยู่บนโต๊ะทำงาน (Desktop Computer) แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer)

7 1.4 ประโยชน์และการใช้งานคอมพิวเตอร์
การให้บริการของห้องสมุด เช่น การสืบค้น การยืม-คืน ระบบธนาคาร เช่น ATM งานด้านการแพทย์ เช่น การตรวจวินิจฉัยโรค การควบคุมการจราจร งานในโรงงานต่างๆ เช่น การควบคุมการผลิต การควบคุมระบบสื่อสาร การบันเทีง และข่าวสาร ฯลฯ

8 1.5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (Peopleware) ข้อมูล (Data)

9 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit)
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)

10 (Central Process Unit)
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ หน่วยความจำ (Memory) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Process Unit) หน่วยนำข้อมูลเข้า (Input Unit) หน่วยแสดงผล (Display Unit) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage)

11 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) โปรแกรมแปลคำสั่งภาษา (Language Translator Program) โปรแกรมอำนวยความสะดวก (Utility Program) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป

12 บุคลากร (Peopleware) ผู้จัดการระบบ (System Management)
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้ใช้ (User)

13 ข้อมูล (Data) บิต (Bit) หรือ Binary Digit
ไบต์ (Byte) หรืออักขระ (Character) เขตข้อมูล (Field) ระเบียน (Record) แฟ้มข้อมูล (File) ฐานข้อมูล (Database)

14 ขนาดข้อมูล 8 Bit = 1 Byte 1,024 Byte = 1 KB (กิโลไบต์)
1,024 KB = 1 MB (เมกกะไบต์) 1,024 MB = 1 GB (จิกะไบต์) 1,024 GB = 1 TB (เทระไบต์)

15 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Windows 98
การใช้เมาส์ (Mouse) และ เมาส์พอยน์เตอร์ (Mouse Pointer) การเริ่มใช้ Microsoft Windows 98 การเข้าสู่โปรแกรม การปิดโปรแกรม การปิด Microsoft Windows 98 การทำงานกับหน้าต่าง (Window)

16 การใช้เมาส์ (Mouse) และ เมาส์พอยน์เตอร์ (Mouse Pointer)
การใช้งานเมาส์ ลักษณะของเมาส์พอยน์เตอร์ (Mouse Pointer)

17 การเริ่มใช้ Microsoft Windows 98
Desktop ไอคอน(Icons) ปุ่ม Start ทาสก์บาร์ (Task Bar) นาฬิกา

18 การเข้าสู่โปรแกรม การเข้าสู่โปรแกรมจากเมนู Start
การเข้าสู่โปรแกรมจากชอร์ตคัดไอคอน การเข้าสู่โปรแกรมจากคำสั่ง Run

19 การปิดโปรแกรม คลิกปุ่ม X ที่มุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรม
เลือก File เ Exit หรือ แฟ้ม เ จบการทำงาน กด Alt+F4 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Control Menu ที่มุมด้านซ้ายสุดของหน้าต่างโปรแกรม คลิกที่ที่ไอคอน Control Menu ที่มุมด้านซ้ายสุดของหน้าต่างโปรแกรม แล้วเลือก Close

20 การปิด Microsoft Windows 98
คลิกปุ่ม Start --> เลือก Shut Down คลิกที่คำสั่ง Shut down คลิกที่ปุ่ม OK ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ สวิตซ์ของเครื่องจะปิดเอง แต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่า หรือรุ่นที่ไม่สนับสนุนการปิดสวิตซ์อัตโนมัติ จะปรากฎข้อความ It's now safe to turn off your computer บนหน้าจอ ให้ปิดสวิตซ์เครื่องได้ทันที ปิดสวิตซ์จอภาพ และสวิตซ์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์

21 การทำงานกับหน้าต่าง (Window)
ไอคอนคอนโทรลเมนู ปุ่มย่อหน้าต่าง แถบแสดงชื่อ (Title Bar) ปุ่มขยายหน้าต่าง แถบเมนู (Menu Bar) ปุ่มปิด แถบ เครื่องมือ (Tools Bar) แถบเลื่อนแนวตั้ง ขอบหน้าต่าง แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แถบเลื่อนแนวนอน

22 บทที่ 3 การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
การบำรุงรักษาส่วนฮาร์ดแวร์ การบำรุงรักษาส่วนซอฟต์แวร์ การป้องกัน การตรวจสอบและการกำจัดไวรัส การสำรองข้อมูล

23 การบำรุงรักษาส่วนฮาร์ดแวร์
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาจอภาพ การบำรุงรักษาเมาส์ การบำรุงรักษาคีย์บอร์ด การบำรุงรักษา Floppy Disk Drive และแผ่น Floppy Disk การบำรุงรักษา CD-ROM Drive และแผ่น CD

24 การบำรุงรักษาส่วนฮาร์ดแวร์ (ต่อ)
การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ชนิด Laser และ InkJet การทำความสะอาดเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) การทำสะอาดเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)

25 การบำรุงรักษาส่วนซอฟต์แวร์
โปรมลบไฟล์ขยะ : Disk Cleanup โปรมตรวจสอบดิสก์ : ScanDisk โปรมแกรมจัดระเบียบข้อมูลในดิสก์ : Disk Defragmenter การกำหนดเวลาการบำรุงรักษาอัตโนมัติ : Maintenance Wizard

26 การป้องกัน การตรวจสอบ และการกำจัดไวรัส
การป้องกันไวรัส การตรวจสอบและกำจัดไวรัส โดยใช้โปรแกรม McAfee VirusScan 7 Professional

27 4/4/2017 การสำรองข้อมูล การสำรองข้อมูลด้วยแผ่นดิสก์เก็ต

28 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google