งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1. เพื่อเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจ 2. อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 3. นำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหา 4. นำเสนอนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ

2 การเรียนรู้การทำงานของระบบเศรษฐกิจ
Macroeconomics Microeconomics theory of output consumer theory theory of employment theory of the firm theory of interest rate market theory or price theory

3 ความแตกต่างระหว่างบริหารธุรกิจและบริหารประเทศ
นายกรัฐมนตรี CEO ระบบเศรษฐกิจ บริษัท เป้าหมาย ? เป้าหมาย ? กำไรสูงสุด ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

4 เป้าหมายในการบริหารประเทศ
1. efficiency : allocation of resources 2. growth 3. stability 4. employment 5. equity 6. quality of life/environment

5 เป้าหมายเศรษฐกิจมหภาค รัฐบาล ดร.ทักษิณ
ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 19 กรกฎาคม 2544

6

7

8 ความสัมพันธ์ของหน่วยทางเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ C Y ภาคครัวเรือน X M S C ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดปัจจัยการผลิต ตลาดสินค้า W+R+I+P I S I ภาคการผลิต G รัฐบาล tax

9 อธิบายปรากฎการณ์หรือปัญหาเศรษฐกิจ
economic indicators inflation GDP current account

10 Thailand’s Growth Rates of Real GDP 2513 - 2545
ชาติชาย ชวน ทักษิณ oil crisis oil crisis/financial cirsis

11 THAILAND

12

13

14 Demand Management V.S. Supply Management
Consumption Investment Government Spending Net Export GDP Labour Capital Natural Resources Technology Infrastructures Supply Management

15 ดุลการค้า ดุลบัญชีเคลื่อนย้าย และดุลการชำระเงิน

16 เสนอนโยบายในการแก้ปัญหา

17 นโยบาย, เครื่องมือ และวัตถุประสงค์
Policy Type Policy Instruments Objectives Fiscal Policy Monetary Policy Exchange-rate Policy Overall Level of Economic Activities Macroeconomic Policy Competitive Policy Industrial Policy Labour Market Policy Trade Policy Allocation of Resources Across Activities Microeconomic Policy Income Redistribution Education Health Distribution of Resources Across Regions/Individuals Social Policy

18 ตัวอย่าง นโยบายในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อ
อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน นโยบายอื่นๆ ปัญหาเงินเฟ้อ

19 ตัวอย่างการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายธนาคาร Policy Correction Financial Crisis Origins of Crisis Economic Factors Non Economic Factors

20 เป้าหมายการจัดการระบบเศรษฐกิจ

21 วัตถุประสงค์ในการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ
1. การจัดสรรทรัพยากรใหม่ (Reallocation of Resources) 2. รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Economic Stability) 3. สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) 4. สนับสนุนให้มีการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) 5. สร้างความเท่าเทียมในเรื่องรายได้แก่ประชาชน (Equal Distribution of Income ) 6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

22 นโยบาย, เครื่องมือ และวัตถุประสงค์
Policy Type Policy Instruments Objectives Fiscal Policy Monetary Policy Exchange-rate Policy Overall Level of Economic Activities Macroeconomic Policy Competitive Policy Industrial Policy Labour Market Policy Trade Policy Allocation of Resources Across Activities Microeconomic Policy Income Redistribution Education Health Distribution of Resources Across Regions/Individuals Social Policy

23 Efficiency การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of Resources)
กลไกราคา (price mechanism) กลไกตลาด (market mechanism) กลไกของรัฐ (state mechanism) Central planning Efficiency

24 กรณีที่กลไกตลาดจัดสรรไม่มีประสิทธิภาพ (Market Failures)
1. Monopoly 2. Public Goods 3. Externalities 4. Natural monopolies

25 โครงสร้างตลาด (Market Structures)
Monopoly Perfect Competition Monopolistic Competition Oligopoly

26 ข้อเสียของการผูกขาด 1. ราคาสูงเกินไป และปริมาณผลิตน้อยเกินไป
1. ราคาสูงเกินไป และปริมาณผลิตน้อยเกินไป 2. มีการจ้างงานน้อยเกินไป 3. แรงกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ 4. สวัสดิการ (welfare) ของสังคมลดลง

27 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
หมวด 3: การป้องกันการผูกขาด มาตรา

28 สินค้าสาธารณะ (Public Goods)
Exclusion Non exclusion private goods semi public goods Rival consumption semi public goods public goods Nonrival consumption

29 Externalities positive externalities negative externalities
social cost social benefit

30 เป้าหมายเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

31 ความหมายของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (economic stability) ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในแต่ละตลาด ระดับราคาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

32 เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ (Economic Stability)
เสถียรภาพภายใน (Internal stability) เสถียรภาพภายนอก (external stability) เสถียรภาพด้านราคาสินค้าและบริการ เสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer price index)

33 เสถียรภาพภายนอก ความสมดุลในตลาด ปริวรรตเงินตรา current account
อัตราแลกเปลี่ยน

34 เสถียรภาพภายใน ความสมดุลในตลาดสินค้า ระดับราคาสินค้า
inflation and deflation

35 aggregate demand and aggregate supply
เสถียรภาพด้านผลผลิต เสถียรภาพด้านราคา aggregate demand and aggregate supply

36 เสถียรภาพภายในและภายนอก
นอกจากนั้นเสถียรภาพเศรษฐกิจด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์มั่นคง โดยพิจารณาจากหนี้ต่างประเทศลดลงต่อเนื่อง และเงินสำรองระหว่าง ประเทศอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาทั่วไป และดัชนีราคาสินค้าพื้นฐานอยู่ในระดับต่ำ "คณะกรรมการ เห็นว่าจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับต่ำ นโยบายการเงินยังจำเป็นต้อง อยู่ในทิศทางที่เอื้อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง และการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมาเพียงพอ ในการส่ง สัญญาณต่อตลาด ให้ทราบถึงแนวทางดังกล่าว โดยอัตราดอกเบี้ย ในตลาดได้ปรับลดลง สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย และเป็นไปตาม ภาวะสภาพคล่อง และความจำเป็นของแต่ละธนาคาร" ดร.บัณฑิต กล่าว ที่มา กรุงเทพธูรกิจ 4 มิถุนายน 2545

37 Thailand’s Growth Rates of Real GDP 2513 - 2544
aggregate demand potential GDP growth actual GDP growth inflationary gap and deflationary gap

38 สาเหตุเงินเฟ้อ: Demand Pull
การเพิ่มปริมาณเงิน การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวม อุปทานปรับตัวช้า อุปสงค์ส่วนเกิน ระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน เสื่อมค่า การคาดคะเนการเพิ่มขึ้น ของราคาและค่าจ้าง การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเข้า การเพิ่มในกำไรส่วนเกิน การเพิ่มใน ค่าจ้าง ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น

39 เป้าหมายการเติบโต (Economic Growth)

40 GDP เทียบกับปีปัจจุบัน และ เทียบกับปีฐาน (ปี 2531)

41 4,866 = GDP 2543 2,862 Exchange Rate Policy
รายจ่ายรวมของประเทศ (2543) = 7,728 GDP 2543 C 2,752 Fiscal Policy Monetary Policy 4,866 I 725 961 G IMPORT 3,290 X 2,862 = Exchange Rate Policy

42 Thailand’s Growth Rates of Real GDP 2513 - 2548
ชาติชาย ชวน ทักษิณ oil crisis oil crisis/financial cirsis

43

44 Demand Management V.S. Supply Management
Consumption Investment Government Spending Net Export GDP Labour Capital Natural Resources Technolocy Infrastructures Supply Management

45 เป้าหมายการกระจายรายได้

46 Economic Indicators for Income Distribution
1. Per Capita Income 2. Lorenz Curve 3. Gini Coefficient

47 ASEAN Countries’ Per Capita Income
Countries Per Capital Income ($) Brunie ,610 Singapore ,400 Malaysia ,400 Thailand ,960 Philippines ,020 Indonesia Vietnam

48 World Bank’s Classification of Countries
Classifications GNI Per Capital (US$) Low Income less than Lower Middle Income ,995 Upper Middle Income , ,265 High Income more than 9,266 source: World Bank, World Development Database

49 การขัดแย้งระหว้างเป้าหมาย
efficiency and equity stability and income distribution stability and growth growth and quality of life growth and environment

50 trade off between efficiency and equity
10 AIS privatization 5 X ราชการ รัฐวิสาหกิจ equity Y 10 5


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google