งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นิสิตสาขาภาษามลายู ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษามลายู ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายมาหะมะ ยูโซ๊ะ นิสิตชั้นปีที่ 3 นายฮีฟซัน บินยูโซ๊ะ นิสิตชั้นปีที่ 3 นางสาวอสุรีย์ แวสมะแอ นิสิตชั้นปีที่ 2 นายไฟรุส นิเฮง นิสิตชั้นปีที่ 1 นางสาวรัยฮัน เจ๊ะซอ นิสิตชั้นปีที่ 2 ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันสะพานสู่ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพฯ จัดโดยฮั่นปั้น (Hanban) ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวเกศรา พรหมมา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาจีน

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากผลงานผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีเชิงข่าวเรื่อง “ชาวมายาคติ” โครงการประกวดสื่อต้นแบบสร้างสุข จัดโดยสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. 1. นายไตรภูมิ หนุ่มน้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2. นางสาวอารียา สุภะวีระ  คณะศึกษาศาสตร์ 3. น.ส.นัฐยา แก้วโลก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. นายธนภัทร แก้วจันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. นายวัชระพงศ์ ยานวิมุต   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์  เป็นที่ปรึกษา ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาววัลลภา เขียวอุ้ย นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุน 2013 Global Undergraduate Exchange Programe จาก Bureau of Educational and Cultural Affairs of United States ไปเรียนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ East Tennessee State University (สหรัฐอเมริกา) สาขา Liberal Arts , English Major เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 1/2556 ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ น.ส.ปาริชาต คงสังข์ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ด้านมนุษยศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “จินตภาพกับการตีความ ‘ชาวประมง’ ในรวมเรื่องสั้นและนวนิยายของประชาคม ลุนาชัย” เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์เอียด นิสิตศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 และ นาย ณัฐฐิพันธุ์ พรหมประสิทธิ์ นิสิต กศ.บ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการระยะสั้นสำหรับเยาวชนอาเซียนไปร่วมกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2556 ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ น.ส.อารดา ขลิบแย้ม และ นายณัฐกิตติ์ แจ่มใส นิสิตวิชาเอกภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ นายรังสิมันต์ จุลหริก และน.ส.สุนารี สินตุ้น จากการประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน วันที่ ๖กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คนดีศรีขาว-ม่วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีนและภาษามลายู : นิทรรศการทางวัฒนธรรมและ แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นภาคใต้ ครั้งที่ 6 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น นางสาวฐิตากร บัวเพชร และ นางสาวประภาพรรณ แซ่ตัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น “Scrabble” นางสาวกนกพร อินทปันตี และ นางสาวศุภมาศ ตันฑวรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือประเภทตัวอักษร KANA ผสม KANJI นางสาวซันย่า วันทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือประเภทตัวอักษร KANA ผสม KANJI นางสาวพรพิรัตน์ จันทเนตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันพับกระดาษแบบญี่ปุ่น นางสาวชนิกานต์ อยู่เหมาะ นางสาวนวพร วรรลออ และ นางสาวพรทิพย์ ณ ตะกั่วทุ่ง


ดาวน์โหลด ppt คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google