งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2 ประโยชน์ของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ช่วยให้มองเห็นปัญหาที่จะวิจัยได้กระจ่างขึ้น ช่วยให้ได้แนวคิด ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา ช่วยให้เห็นแนวทางในการศึกษาปัญหาของผู้วิจัย

3 4. ช่วยในการนิยามปัญหาโดยเฉพาะการกำหนดขอบเขตการวิจัยและการนิยามตัวแปร
5. ช่วยให้การตั้งสมมติฐานได้อย่างสมเหตุสมผล 6.ช่วยให้เลือกกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสม 7. ช่วยให้เลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง

4 8. ช่วยให้สามารถเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
9. เป็นแนวทางในการเขียนรายงาน พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2543

5 ช่วยป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อนกับคนอื่นๆที่วิจัยไปแล้ว
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเรื่องที่จะวิจัย ทำให้เข้าใจในเรื่องที่จะศึกษาได้อย่างลุ่มลึก บุญชม ศรีสะอาด.2543

6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พยายามแสวงหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้มากที่สุด ศึกษาเนื้อหาสาระของทฤษฎี แนวคิด หลักการ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากๆ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอ้างอิงต่างๆ พิจารณาถึงพัฒนาการของเรื่องที่จะวิจัย ดูความทันสมัยในการนำมาอ้างอิง

7 4. พิจารณาและคัดเอาส่วนที่มีประโยชน์ต่อการวิจัยของตน
5. ดูความน่าเชื่อของงานวิจัย

8 แหล่งของการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9 3.สารานุกรม (Encyclopedia) - Encyclopedia of Educational Research
1. ตำรา (Text Book) 2. รายงานการวิจัยและปริญญานิพนธ์ (Research Report and Thesis, Dissertation) 3.สารานุกรม (Encyclopedia) - Encyclopedia of Educational Research - International Encyclopedia of the Social Science

10 5. หนังสือรายปี (Year Book)
4. คู่มือ (Hand Book) Hand Book of Research of Teaching Second Handbook of Research on teaching 5. หนังสือรายปี (Year Book) - The Mental Measurement Year Book

11 6. หนังสือดัชนี (Indexes)
ERIC (Educational Research Information Center) มี 2 ชนิด คือ RIE (Resources in Education) CIJE (Current Index to Journal in Education)

12 7.เอกสารรวมบทคัดย่อของงานวิจัยและปริญญานิพนธ์
รวมบทคัดย่อปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ Dissertation Abstracts International รวมบทคัดย่อจากมหาวิทยาลัยประมาณ 400 แห่ง ปีละประมาณ 30,000 เรื่อง หมวด A, B - Dissertation Abstract Online

13 9. การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์
8. วารสาร (Journal) 9. การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ - Data Base, Data Bank - Web site ต่างๆ

14 ปัญหาที่พบในการประมวลเอกสารเพื่อการวิจัย

15 1.ขาดการวางสารบัญละเอียดก่อนลงมือเขียน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อใหญ่ รอง เล็กต่างๆ อย่างเป็นระบบ สอดรับกับชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์การวิจัย

16 2. มีการประมวลแบบแยกส่วนอย่างไม่เหมาะสม
ประมวลทฤษฎีไว้หัวข้อหนึ่ง ผลการวิจัยแยกไปอีกหัวข้อหนึ่ง ต้องการประมวลเอกสารเพื่อกำหนดสมมติฐาน แต่ประมวลแยกตัวแปรอิสระ แยกจากตัวแปรตาม

17 3. ลักษณะการเขียนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่เหมาะสม
- เขียนเรียงต่อๆกันแบบ “ขนมชั้น” - เขียนผลการวิจัยไทยไว้ทาง ผลการวิจัยต่างประเทศไว้อีกทาง

18 วิธีที่เหมาะสม งานวิจัยที่พบผลซ้ำกัน หรือคล้ายคลึงกัน ให้เขียนสรุปผลนั้น และเขียนชื่อผู้วิจัยหลายๆคน พร้อม พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่ทำการวิจัยไว้ในวงเล็บเดียวกัน ถ้าเป็นงานวิจัยที่ให้ผลสำคัญกับหัวข้อที่กำลังประมวล จึงต้องทำการประมวลในรายละเอียด คือ ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับอะไร วัดตัวแปรสำคัญอย่างไร วิจัยกับใคร และที่ไหน เป็นต้น

19 4.หัวข้อผี เป็นหัวข้อของเอกสารเดิมที่อ้างอิงมา เนื่องจากผู้ประมวลอาจคัดลอกข้อเหล่านั้นมาใช้โดยมิได้อ่านแล้วเรียบเรียงใหม่ในสำนวนของตนเอง 5. การอ้างผลวิจัย ควรอ้างต้นฉบับ (primary source) ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลวิจัยไทย ส่วนผลวิจัยต่างประเทศต้นฉบับหายาก (classic studies) อาจอนุโลมอ้างอิงจากนักวิชาการไทย


ดาวน์โหลด ppt เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google