งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินรายได้แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินรายได้แผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินรายได้แผ่นดิน

2 ความหมายของเงินรายได้แผ่นดิน
เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากการทำนิติกรรมหรือนิติเหตุ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยเงินคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ บัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นๆนำไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใดๆ

3 ประเภทของรายได้แผ่นดิน

4 1.ภาษีอากร ภาษีทางตรง ภาษีการขายทั่วไป ภาษีการขายเฉพาะ
ภาษีสินค้าเข้า ออก ภาษีลักษณะอนุญาต ภาษีลักษณะอื่นๆ

5 2.การขายสิ่งของและบริการ
การขายหลักทรัพย์และทรัพย์สิน กาขายบริการ

6 3. รัฐพาณิชย์ 4. รายได้อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt เงินรายได้แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google