งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการเงินโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการเงินโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการเงินโรงเรียน

2 10 เรื่อง ที่ผู้บริหารต้องรู้
การจำแนกประเภทรายจ่าย พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ 2502 ระเบียบการเบิกเงินจากคลัง ระเบียบการรับ จ่าย รักษา นำเงินส่ง

3 10 เรื่อง ที่ผู้บริหารต้องรู้
ระเบียบเงินบำรุงการศึกษา ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย ระเบียบพัสดุ ระเบียบเงินสวัสดิการต่างๆ

4 10 เรื่อง ที่ผู้บริหารต้องรู้
พระราชกฎษฎีกาค่าเช่าบ้าน พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายไปราชการ

5 องค์ประกอบการบริหารการเงิน
โครงสร้างของงาน ลักษณะงาน บุคลากร

6 1.โครงสร้างของงาน การวางแผนที่ดี ทำให้งานสำเร็จไปกว่าครึ่ง

7 พื้นฐานการจัดองค์การ
กำหนดนโยบายให้แน่นอน แบ่งองค์การออกเป็นหน่วยงายย่อย บุคลากร รู้บทบาทและหน้าที่

8 พื้นฐานการจัดองค์การ
วิธีการทำงานได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับเวลาและหน่วยงาน

9 พื้นฐานการจัดองค์การ
หลีกเลี่ยงการสั่งงานจากหลายฝ่าย การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้ทุกระดับ ทุกหน่วย ทุกคน

10 หัวใจการบริหารการเงิน
ฝ่ายรับ ฝ่ายจ่าย ฝ่ายลงบัญชี

11 2. ลักษณะงาน 1.เกี่ยวกับการเงิน รับฝาก เงินรายได้ จัดเตรียมใบเสร็จ
การเก็บหลักฐาน ฯลฯ

12 2.งานบัญชี จัดทำบัญชีประเภทต่าง จัดทำงบเงินเดือนและงบประมาณทุกหมวด ตั้งงบประมาณประจำปี ฯลฯ

13 3.งานพัสดุครุภัณฑ์ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีพัสดุ สำรวจวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ

14 4. งานตรวจสอบภายใน ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ตรวจหลักฐานการรับเงิน ตรวจสอบการลงบัญชีต่างๆ ตรวจสอบทะเบียนต่างๆ ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการจ่ายเงิน

15 3.บุคลากร ซื่อสัตย์ มีความรู้ที่เป็นพื้นฐาน เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
สันดานดี อารมณ์มั่นคงสูง

16 มีความรับผิดชอบ มีความแม่นยำเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ สามารถติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย

17 ให้บริการและอำนวยความสะดวกกับเพื่อร่วมงาน
รู้จักปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการเงินโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google