งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
โครงสร้างภาษา C void main() { ส่วนกำหนดตัวแปร ส่วนชุดคำสั่ง getch(); }

2 การกำหนดตัวแปร (1) ชนิดตัวแปร มีดังนี้
1. int หมายถึงตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็มไม่สามารถใช้กับ การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยมได้ เช่น จำนวนคน, จำนวนสิ่งของ เป็นต้น เช่น int count; รหัสรูปแบบคือ %d

3 การกำหนดตัวแปร (2) 2. float หมายถึงตัวแปรชนิดเลขทศนิยม สามารถใช้กับ
การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มได้ การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยม เช่น คะแนนเฉลี่ย จำนวนเงิน โดยทั่วไป ควรระบุตำแหน่งทศนิยมเป็น 2 เช่น float money; รหัสรูปแบบคือ %f 3

4 การกำหนดตัวแปร (3) 3. char หมายถึงตัวแปรชนิดตัวอักขระ ถ้ามีความยาว 1 ตัว อักขระ ไม่ต้องระบุตัวเลข แต่ถ้ามีความยาวมากกว่า 1 ตัว อักขระ จะต้องระบุตัวเลข เช่น char gender; รหัสรูปแบบคือ %c char name[20]; รหัสรูปแบบคือ %s

5 การตั้งชื่อตัวแปร ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น
ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ ยกเว้น _ ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ จัดเป็นตัวแปรคนละตัว ใช้ตัวเลขได้ แต่ต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข

6 คำสั่งที่ใช้ในการรับ และ แสดงผล ข้อมูล
scanf(“รหัสรูปแบบ”, &ชื่อตัวแปร); เช่น scanf(“%f”,&score); printf(“ข้อความ”); printf(“my name is kookai”); printf(“ข้อความ หรือ รหัสรูปแบบ”, ชื่อตัวแปร) printf(“my points = %f \n”, score); }

7 ตัวอย่าง จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดองและแสดงผล เงินดองทางจอภาพกำหนดให้ 1 บาท เท่ากับ 3,500 ดอง enter BAHT = 70000 YOU GET DONG void main() { getch(); } float B, D; printf(“enter BAHT = ”); scanf(“%f”,&B); D = B/3500; printf(“YOU GET %f DONG”, D);

8 ตัวอย่าง จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลคะแนนสอบของนิสิต 2 ครั้ง และหาผลรวมของคะแนนสอบ แล้วแสดงผล ทางจอภาพ void main() { getch(); } float s1, s2, s3; printf(“Enter your score1 here :”); scanf(“%f”,&s1); printf(“Enter your score2 here :”); scanf(“%f”,&s2); s3 = s1+s2; printf(“Your total Score is %f”,s3);

9 EX1 จงเขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ซึ่งคิดจากค่าน้ำมัน + ค่าแรงคนงาน + ค่าธรรมเนียมทางด่วน ให้แสดงผลตามรูปแบบ ทางจอภาพ *** input data *** enter fuel = 2000 enter wage = 3200 enter fee = 200 *** output data *** total expense is baht

10 EX2 จงเขียนโปรแกรม รับข้อมูลคะแนนสอบของนิสิต 3 ครั้ง ทำการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และแสดงผลคะแนนเฉลี่ยทางจอภาพ *** input data *** enter score1 = 12 enter score2 = 13 enter score 3 = 14 *** output data *** Average score = 13.00

11 EX3 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาจำนวนเงินรวมซึ่งคิดจาก ราคาอาหาร + ภาษี (7% ของราคาอาหาร) ให้แสดงผล ราคาอาหาร ภาษี และจำนวนเงินรวมทางจอภาพ *** input data *** enter food = 100 *** output data *** Food = baht Tax = baht total pay = baht

12 จงเขียนโปรแกรมคำนวณเงินสุทธิของพนักงาน คิดจาก
EX4 จงเขียนโปรแกรมคำนวณเงินสุทธิของพนักงาน คิดจาก เงินเดือน – ภาษี (2% ของเงินเดือน) ให้แสดงผลชื่อพนักงาน เงินเดือน ภาษีและเงินสุทธิทางจอภาพ enter name = somsri enter salary= 10000 Name is somsri Salary is baht total is baht 12

13 เครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ
+  การบวก -  การลบ *  การคูณ /  การหาร จำนวนเต็ม/จำนวนเต็ม  จำนวนเต็มไม่คิดเศษ จำนวนทศนิยม/จำนวนเต็ม หรือ จำนวนเต็ม/จำนวนทศนิยม หรือ จำนวนทศนิยม/จำนวนทศนิยม  จำนวนทศนิยม % การหารที่ต้องการผลคือ เศษ ต้องเป็น จำนวนเต็ม % จำนวนเต็ม เท่านั้น

14 ลำดับการคำนวณ ตัวอย่างการคำนวณ ให้ทำในวงเล็บก่อน ลำดับที่ 1
ให้ทำในวงเล็บก่อน ลำดับที่ 1 * , / และ % ลำดับที่ 2 + และ – ลำดับที่ 3 ถ้าลำดับเท่ากัน ให้ทำการคำนวณตามเครื่องหมายจากซ้ายไปขวา ตัวอย่างการคำนวณ 8+7*6/5%2 = (20/4)%3+8 = 10 8+7%((3+5)/4)*2.5 = 10.5 1/1%1 = 7.2/ =

15 นิพจน์ทางเลขคณิต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ จะต้องเขียนนิพจน์อยู่ในรูปแบบที่ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์ได้แก่ + , - , * , / , % เป็นต้น

16 การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี
นิพจน์ภาษาซี d bc a + x2 + 2x – 5 2 ab - c2

17 การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี
นิพจน์ภาษาซี d bc a + a + b * c / d x2 + 2x – 5 2 ab - c2

18 การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี
นิพจน์ภาษาซี d bc a + a + b * c / d x2 + 2x – 5 pow(x,2) + 2 * x - 5 2 ab - c2

19 การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี
นิพจน์ภาษาซี d bc a + a + b * c / d x2 + 2x – 5 pow(x,2) + 2 * x - 5 2 ab - c2 a * b / 2 – pow(c,2)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google