งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

2 บริษัทประกันชีวิต - กำหนดรูปแบบกรมธรรม์ unit link
- การฝึกอบรม สอบ และขึ้นทะเบียนตัวแทนขาย - จัดทำคู่มือสำหรับตัวแทนขาย - แผนการให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัย - ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

3 บริษัทประกันชีวิต ก) ระบบการรับลูกค้า ข) ระบบการรับ/ส่งคำสั่งซื้อขาย
ค) ระบบการนำส่งค่าขาย/ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ง) ระบบการส่งมอบเอกสาร/หลักฐาน จ) ระบบการนำส่งข้อมูลกองทุนรวมและ บลจ. ฉ) ระบบป้องกัน conflict และการรักษาความลับ

4 บริษัทประกันชีวิต ช) ระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ซ) ระบบทะเบียนผู้เอาประกันภัย ฌ) ระบบการขอมติผู้เอาประกันภัย ญ) ระบบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่และ การฝึกอบรมของตัวแทนขาย ฎ) ระบบการดูแลให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามประกาศ

5 บลจ. - ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและ หนังสือชี้ชวน
- ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและ หนังสือชี้ชวน - ประสานงานกับบริษัทประกันชีวิต ในการจัดให้มีระบบงานต่อไปนี้

6 บลจ. ก) ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายให้บริษัทจัดการ
ข) ระบบการนำส่งค่าขาย/ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค) ระบบการส่งมอบเอกสาร/หลักฐาน ง) ระบบการนำส่งข้อมูลกองทุนรวมและ บลจ. จ) ระบบทะเบียนผู้เอาประกันภัย ฉ) ระบบการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google