งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนกระบวนการให้ ความเห็นชอบ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนกระบวนการให้ ความเห็นชอบ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนกระบวนการให้ ความเห็นชอบ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 1

2 วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล (Market Intermediaries/IOSCO) ลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนที่อาจได้รับความ เสียหายจากผู้ให้บริการที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีลักษณะต้องห้าม โดย regulator ควร – กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ขอ ใบอนุญาตและ controlling person – มีอำนาจในการปฏิเสธ สั่งพักหรือเพิกถอนได้ หาก ขาดคุณสมบัติ – มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบุคคลที่มี ลักษณะต้องห้ามเป็น controlling person ของ บล. – ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต / controlling person ต่อสาธารณะ 2

3 ผลการศึกษาต่างประเทศ ( มาเลเซีย ออสเตรเลีย ฮ่องกง และ ธปท.) 1. ต้องทำ due diligence ของผู้บริหารก่อนการ แต่งตั้ง 2. ต้องแจ้งการแต่งตั้งให้ regulator ทราบ 3. หากพบลักษณะต้องห้ามภายหลัง จะมีผลต่อ fit & proper ของ บล. ซึ่ง regulator สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้ รวมทั้งเพิกถอนผู้บริหารได้ 3

4 ผู้บริหาร - ปัจจุบัน ขั้นตอนการให้ความเห็นชอบผู้บริหาร มีดังนี้ 1. บล. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหาร (Due Diligence) โดยแหล่งข้อมูลในการ ตรวจสอบ ได้แก่ ก. ล. ต. กรมบังคับคดี ศาลอาญา world check/google 2. บล. ขอความเห็นชอบ (hard copy) 3. สำนักงานตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติ ความผิดโดย ข้อมูลเปิดเผย : แหล่งเดียวกับ บล. ข้อมูลไม่เปิดเผย : หน่วยงานกำกับดูแลอื่น เช่น ธปท., ต่างประเทศ 4. สำนักงานมีหนังสือตอบให้ความเห็นชอบ 5. บล. ติดตามการดำรงคุณสมบัติของ ผู้บริหาร 4

5 Change I. ปรับขั้นตอนการให้ความเห็นชอบ ผู้บริหาร ดังนี้ 1. บล. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหาร 2. บล. แจ้งความประสงค์จะแต่งตั้งผู้บริหารต่อ สำนักงาน โดยเอกสารที่แจ้งประกอบด้วย 1) หนังสือแจ้งแต่งตั้งที่ บล. รับรองว่าได้ตรวจสอบ คุณสมบัติแล้ว 2) หนังสือรับรองประวัติของผู้บริหาร ทั้งนี้ เป็นการแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ไม่มี hard copy เลย ) 3. หากไม่ปฏิเสธหรือทักท้วงภายใน 5 วันทำ การ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบ 4. สำนักงานเปิดเผยรายชื่อผู้บริหารทาง เว็บไซต์ของสำนักงาน 5

6 Change ( ต่อ ) การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักงาน 6 แหล่งข้อมูลไม่มีลักษณะต้องห้ามพบลักษณะต้องห้าม สำนักงาน (t+5) ( ระหว่างดำเนินการ ) เปิดเผยชื่อทางเว็บไซต์ - มีหนังสือปฏิเสธ หรือขอขยาย เวลาการให้ความเห็นชอบ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบของสำนักงาน หน่วยงานกำกับดูแลอื่น เช่น ธปท. (2-3 สัปดาห์ ) - - เพิกถอนการให้ความเห็นชอบ

7 Change ( ต่อ ) กรณีขาดคุณสมบัติและเพิกถอนภายหลังจะมีผล ต่อธุรกรรมที่ผู้บริหารเคยทำหรือไม่ การเพิกถอนจะมีผลไปข้างหน้า และไม่กระทบ ต่อธุรกรรมที่ผู้บริหารเคยดำเนินการมา 7

8 8 Change ( ต่อ ) II. กรณีการตั้งผู้บริหารไขว้ (cross directorship) บล. ต้องตรวจสอบว่าเป็นการแต่งตั้งที่ไม่ ก่อให้เกิด conflict of interest (COI) กรณีอาจมี COI บล. ต้องมีมาตรการป้องกันที่มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บล. ไม่ต้องยื่นขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน III. กรณีการทำงานเต็มเวลา ยกเลิกคุณสมบัติการทำงานเต็มเวลาของผู้บริหาร ระดับผู้จัดการ จนถึง ผู้อำนวยการฝ่าย

9 ข้อเสนอกรณีผู้จัดการกองทุน / ผู้ ติดต่อกับผู้ลงทุน ปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ให้เหลือเป็นภายใน 5 วันทำการ 9


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนกระบวนการให้ ความเห็นชอบ บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google