งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศเรื่อง การลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศเรื่อง การลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศเรื่อง การลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุน

2 2 สาระสำคัญของประกาศ สำนักงานได้ออกประกาศที่ สน. 28/2549 เรื่อง การลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี ผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2549

3 3 สาระสำคัญของประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปจากประกาศเดิมมีดังนี้ 1. ประเภทหลักทรัพย์ * MF PVD และ PF สามารถลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ structured note ได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด สาระสำคัญของประกาศ

4 4 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้อง - ไม่ทำให้นโยบายการลงทุนเบี่ยงเบน - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตลงทุน (EPM) - กรณี PVD และ money market fund ให้ลงทุน เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น การลงทุนใน structured note - ถ้าเป็น structured note ที่ออกโดยสถาบัน การเงิน และมีการคุ้มครองเงินต้น ทั้งจำนวนลงทุนได้เลย - structured note อื่น ๆ ต้องขออนุญาตก่อน สาระสำคัญของประกาศ

5 5 * เพิ่มให้ PF สามารถทำธุรกรรมการ ขายชอร์ต และการยืมหลักทรัพย์ได้ * เพิ่มให้ MF สามารถลงทุนในหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ( กอง 1) (PVD และ PF ลงทุนได้อยู่แล้ว ) สาระสำคัญของประกาศ

6 6 2. อัตราส่วนการลงทุน ของ MF PVD และ PF รายย่อย (1) กองทุนที่เน้นลงทุนในต่างประเทศไม่ น้อยกว่า 80% ของ NAV จะอนุญาตให้ลงทุนในประเทศได้เฉพาะ ใน ตราสาร / เงินฝากระยะสั้น ( ต่ำกว่า 1 ปี ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ สำรองเงินรอการลงทุน หรือเพื่อสภาพคล่องของกองทุน สาระสำคัญของประกาศ

7 7 (2) กองทุนปิดและกองทุนเปิดแบบ auto redemption ลงทุนใน ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่ได้ rating อยู่ ใน 2 อันดับแรกได้ ไม่มี issue limit ถ้าไม่ใช่กองทุนปิดและกองทุนเปิดแบบ auto redemption มี issue limit 20% ของ NAV (3) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง 1 มี product limit และ fund limit ( กองใดกองหนึ่ง ) ไม่เกิน 15% ของ NAV สาระสำคัญของประกาศ

8 8 (4) การลงทุนใน structured note - กองทุนปิดและกองทุนเปิดแบบ auto redemption ลงทุนใน structured note ได้ ไม่มี product limit ถ้าไม่ใช่กองทุนปิดและกองทุน เปิดแบบ auto redemption มี product limit ไม่เกิน 25% ของ NAV - กรณี PVD กำหนด product limit ไม่เกิน 15% ของ NAV (5) กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ที่ได้รับ rating ใน 2 อันดับแรก มี company limit ได้ถึง 35% ของ NAV สาระสำคัญของประกาศ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศเรื่อง การลงทุนและ การมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google