งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในฐานะสื่อกลางของความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในฐานะสื่อกลางของความคิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในฐานะสื่อกลางของความคิด
ความสำคัญของภาษา ในฐานะสื่อกลางของความคิด

2 ความหมายของภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ในการสื่อความหมายให้สามารถติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันได้ โดยมีระเบียบของเสียงและเรื่องของคำเป็นเครื่องกำหนด

3 ความสำคัญของภาษา ความสำคัญของภาษา
มนุษย์ใช้ภาษาในการติดต่อทำความเข้าใจกัน มนุษย์ใช้ภาษาเป็นกิจกรรมสำคัญในการดำรงชีวิต ภาษาเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน ภาษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในสังคม ภาษามีความสำคัญต่อบุคคล

4 บทบาทหน้าที่ของภาษา ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ภาษาเป็นพลังในการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคน ในสังคม ภาษาเป็นภาพสะท้อนความเจริญทางสังคม ภาษาเป็นเครื่องมือในการบันทึกและถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ภาษาเป็นศิลปะ มีความงดงามในกระบวนการใช้ภาษา

5 การใช้ภาษาแสดงออกทางความคิด
ใช้ภาษาแสดงเหตุผล ใช้ภาษาแสดงทรรศนะ ใช้ภาษาในการโต้แย้ง ใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจ

6 ความสัมพันธ์ของภาษาและการสื่อสารในปัจจุบัน

7 ความหมายของการสื่อสาร
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน

8 ความสำคัญของการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย การสื่อสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและสังคม

9 องค์ประกอบของการสื่อสาร
ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร

10 หลักในการสื่อสาร ผู้ที่จะสื่อสารต้องคำนึงถึงบริบทในการสื่อสาร
ต้องทำความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร ผู้ส่งสารส่งสารอย่างชัดเจน ผ่านสื่อที่เหมาะสมถึงผู้รับสาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า คำนึงถึงการใช้ทักษะ คำนึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา

11 วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
เพื่อแจ้งให้ทราบ เพื่อให้การศึกษา เพื่อความบันเทิง เพื่อชักจูงใจ เพื่อเรียนรู้ เพื่อตัดสินใจ

12 ภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
ภาษาถิ่น ภาษามาตรฐาน ภาษาเฉพาะวงการ

13 การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย ใช้คำให้ถูกต้องตามหลักภาษาและหน้าที่ของคำ ใช้คำให้เหมาะสมบุคคล ใช้คำให้เหมาะสมกับโอกาส ใช้คำที่ชัดเจนไม่กำกวม ใช้คำไม่ซ้ำซากหรือรู้จักการหลากคำ

14 การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ใช้คำให้ตรงตามความนิยมของผู้ใช้ภาษาเดียวกัน ใช้คำให้เห็นภาพ ใช้คำที่เป็นคำไทย ใช้คำที่ก่อให้เกิดไมตรีจิตและมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน ใช้คำที่เป็นรูปธรรม ใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง

15 ดังนั้นการสื่อสารจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งด้านการใช้ชีวิต การเรียนรู้การประกอบอาชีพ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ช่วยสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรม หากไม่มีการสื่อสารหรือทำกิจกรรมร่วมกัน มนุษย์คงสูญสิ้นเผ่าพันธุ์และอารยธรรมไปในที่สุด

16 สวัสดีค่ะ

17 ผู้จัดทำ นางสาวจิรพร จันทร์คง รหัสประจำตัว ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๔๖
ผู้จัดทำ นางสาวจิรพร จันทร์คง รหัสประจำตัว ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๔๖ กลุ่มเรียน ๕๓๐๗.๑๕๑


ดาวน์โหลด ppt ในฐานะสื่อกลางของความคิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google