งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme)
ใบงานที่ 1 ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme) กำหนด

2 ตั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ (Theme)
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ชื่อน่าสนใจ ตั้งชื่อ หน่วยการเรียนรู้ (Theme) กำหนดเวลาเรียน อย่างเหมาะสม มีมิติในการเรียนรู้ ที่หลากหลาย ใบงานที่ 1 จัดเนื้อหาทำให้เรียนแล้ว เกิดความชัดเจน

3 1. การกำหนดเป้าหมาย รู้อะไร ทำอะไรได้บ้าง เข้าใจเรื่องอะไร
ใบงานที่ 2 ความเข้าใจที่ยั่งยืน เช่น การอนุรักษ์ อระไรที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เช่น การเลือก/ปฏิบัติตนที่จะส่งผล คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใด เข้าใจที่ยั่งยืนอะไรบ้าง อะไรที่ควรค่าแก่การเรียนรู้

4 กำหนด CONCEPTS ความคิดหลักๆ ของหน่วยการเรียนรู้ที่จะใช้สอน ควรสะท้อนให้เห็นว่าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้ความคิดหลักอะไร จากหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ตัวอย่าง

5 เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลตัวอย่าง คุณธรรมจริยธรรม

6 ให้กลุ่มนำเป้าหมายของการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ 2 มาเชื่อมโยงความคิดหลัก โดยใช้ concepts mappings) ของหน่วยการเรียนรู้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มท่านต้องการให้นักเรียนได้ความคิดหลักอะไร จากหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ เมื่อได้ concepts mapping ของหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้สรุปเป็นข้อความแสดงความรู้ และทักษะ ที่นักเรียนที่ได้รับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ จนเป็นนิสัย ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่คงทนของผู้เรียน เมื่อได้ concepts mapping ของหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้สรุปเป็นข้อความแสดงความรู้ และทักษะ ที่นักเรียนที่ได้รับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ จนเป็นนิสัย ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่คงทนของผู้เรียน

7 2. กำหนดร่องรอย / หลักฐาน
2. กำหนดร่องรอย / หลักฐาน หลักฐานอะไร ที่ทำให้รู้ว่า ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

8 สิ่งที่มีคุณค่า และน่าเรียนรู้
ประเมินจาก... สิ่งที่มีคุณค่า และน่าเรียนรู้ แบบทดสอบ ต่าง ๆ สิ่งที่จำเป็น ต้องรู้และทำได้ โครงงาน/ การลงมือปฏิบัติ ในสถานการณ์ จริง ความเข้าใจที่ลุ่มลึก และยั่งยืน

9 ความรู้และทักษะเฉพาะวิชา
ผังการประเมิน เป้าหมาย การเรียนรู้ Selected Response Constructed Response Essay School Product / Performance Contextual Product / Performance On-going Tools ความเข้าใจที่คงทน จิตพิสัย ทักษะคร่อมวิชา ความรู้และทักษะเฉพาะวิชา

10 3. การออกแบบเรียนรู้ 3.1 ความรู้และทักษะอะไรจะช่วยให้ผู้เรียนมี ความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.2 กิจกรรมอะไรจะช่วยให้ผู้เรียนไปสู้เป้าหมาย ดังกล่าว 3.3 สื่อการสอนอะไรจึงจะเหมาะสมสำหรับ กิจกรรมการเรียนรู้ข้างต้น 3.4 การออกแบบโดยรวมสอดคล้องและ ลงตัวหรือไม่

11 การออกแบบการเรียนรู้
เป้าหมาย ร่องรอยความสำเร็จ การออกแบบการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ (Theme)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google