งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
สามารถจำแนกความหมายได้ 3 แนวทาง คือ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ สติปัญญา/วัฒนธรรม/จิตใจสูง

2 ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ มีความต้องการเหมือนกัน
ความต้องการในการดำรงชีวิต ความต้องการในการสืบพันธุ์ การต่อสู้เพื่อการดำรงชีวิต การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

3 ลำดับขั้นความต้องการ ของมนุษย์ตามทฤษฎีของ อับราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow) ความต้องการ ความสำเร็จ Actualization Needs ความต้องการการยอมรับนับถือ Esteem Needs or Ego ความต้องการทางสังคมและความรัก Love and Belonging Needs ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย Security and Safety Needs ความต้องการทางสรีระ Physiological Needs

4 “ บุคคลสามารถเป็นอะไรก็ได้ ถ้าเขามีความต้องการที่จะเป็น ”
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) “ บุคคลสามารถเป็นอะไรก็ได้ ถ้าเขามีความต้องการที่จะเป็น ”

5 หลักพัฒนาการของมนุษย์
1.พัฒนาการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องกัน 2. พัฒนาการจะพัฒนาไปตามลำดับขั้นตอน 3. พัฒนาการจะพัฒนาไปตามทิศทางโดยเฉพาะ - กฎจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่าง - กฎจากส่วนกลางสู่ภายนอก 4. อัตราการพัฒนาของแต่ละคนจะแตกต่างกัน 5. อัตราของพัฒนาการของแต่ละวัยจะแตกต่างกัน 6. อัตราการเจริญเติบโตของอวัยวะของแต่ละคน จะแตกต่างกัน 7. อัตราการเจริญเติบโตของชายและหญิงจะแตกต่างกัน

6 ความแตกต่างระหว่างบุคคล เชิงพฤติกรรม
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการ กำหนดบุคลิกลักษณะของบุคคล และทำให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน

7 พันธุกรรม ลักษณะต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดเชื้อสาย
หมายถึง ลักษณะต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดเชื้อสาย มาจากสายโลหิตตั้งแต่ลำดับชั้นของบรรพบุรุษ มาสู่ลูกหลาน โดยผ่านการสืบพันธุ์

8 รูปร่าง เพศ สติปัญญา อารมณ์ นิสัย ความถนัด สุขภาพ หมู่เลือด ลักษณะที่ถ่ายทอดได้ ทางพันธุกรรม

9 ความแตกต่างระหว่างบุคคล
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การคบเพื่อน ถิ่นที่อยู่ ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากสภาพสิ่งแวดล้อม

10 1.ขั้นการใช้ประสาทรับสัมผัส แรกเกิด-2ขวบ จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Cognitive Development Theory) 1.ขั้นการใช้ประสาทรับสัมผัส แรกเกิด-2ขวบ จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า 2.ขั้นเตรียมการ 3-7 ขวบ ตนเองเป็นใหญ่ 3.ขั้นเรียนรู้รูปธรรม 8-12 ปี เข้าใจเหตุผล กว้าง เล็กกว่า จัดรวม แยกประเภท 4.ขั้นเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม 13-16 ปี แก้ปัญหา เข้าใจกฎเกณฑ์ของสังคม

11 ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์
(Freud’s Psychosexual Theory) 1. ขั้นความสุขอยู่ที่ปาก แรกเกิด - 2 ขวบ 2. ขั้นความสุขอยู่ที่การใช้ทวารหนัก วัย ขวบ 3. ขั้นความสุขอยู่ที่การผูกพันกับบิดามารดา วัย ขวบ 4. ขั้นความสุขอยู่ที่การเก็บกดความแฝงเร้นทางเพศ ไปสนสิ่งแวดล้อม วัย ขวบ 5. ขั้นความสุขอยู่ที่การได้สนใจเพศตรงข้าม วัยรุ่น ขวบ

12 ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของเด็กทำได้ดังนี้
วิธีการตอบสนอง ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ของเด็กทำได้ดังนี้ 1. การใช้เหตุผล (Reasoning) 2. การใช้ท่าทีที่หนักแน่นและจริงจัง (Firmness) 3. การใช้สิ่งทดแทน (Alternative response) 4. ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก (Freedom to discuss ideas and feelings) 5. การให้รางวัล (Positive reinforcement) 6. การเลิกให้ความสนใจ (Ignoring) 7. การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ให้กับเด็ก (Positive model) 8. การลงโทษ (Punishment) นงพงา ลิ้มสุวรรณ พ.บ. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

13 การลงโทษ (Punishment)
8.1 การดุว่า การดุว่าด้วยวาจาในเด็กบางคนก็ได้ผลดี สามารถหยุดการกระทำ อันไม่สมควรของเด็ก ควรใช้เมื่อการบอกห้าม และการใช้เหตุผลไม่ได้ผลแล้ว 8.2 แยกเด็กออกไปอยู่ตามลำพัง เช่น เด็กนักเรียนคนหนึ่งคุยมากขณะเรียน รบกวน คนอื่นบ่อยๆ ก็อาจแยกเด็กไปนั่งคนเดียว หันหน้าเข้ามุมห้อง ทำให้เด็กไม่สนุก เบื่อที่เด็กทั่วไปจะไม่ชอบ อย่างมาก

14 ? บุคลิกภาพที่ดี บุคลิกภาพที่ไม่ดี 1. การแต่งกาย……………………….
2. การมองบุคคล…………………. 3. การพูด……………………………... 4. การเดิน….………………………... 5. การยืน……………………………….. 6. การนั่ง……………………………….. 7. การไอ/จาม……………………... 8. การรับประทานอาหาร…. 9. การหยิบของหรือสิ่งต่างๆ 10. การแสดงความเคารพนับถือ 11. การทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล บุคลิกภาพที่ไม่ดี ?

15 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1. บริหารร่างกายเป็นประจำ
2. รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อการบำรุงร่างกาย 3. พักผ่อนเพียงพอ 4. บริหารจิตใจ 5. พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์

16 งานมอบหมาย 1 1.วิเคราะห์ตนเอง บุคลิกภาพ ภายนอก ……………………..
ลักษณะนิสัย อารมณ์ ความชอบ ไม่ชอบ ……… 2.ให้ผู้อื่นวิเคราะห์……………………….. 3.วิธีการปรับปรุงตนเอง 4.วิธีการพัฒนาตนเอง ส่งวันที่ 25 มิ.ย เท่านั้น

17 งานมอบหมาย 2 ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ แล้วรายงานผลข้อมูล พร้อมสรุป
เช่น พฤติกรรมการใช้ลิฟท์ พฤติกรรมการใช้กฎจราจร ส่งวันที่ 25 มิ.ย เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์เป็นสัตว์โลก มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google