งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2 คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยองค์ประกอบหลักๆ3ส่วนที่สำคัญคือ
● ฮาร์ดแวร์(Hardware) ● ซอฟแวร์ (Software) ● บุคลากรทางคอมพิวเตอร์(People ware) เราสามารถแบ่งส่วนประกอบที่สำคัญๆออกได้ดังนี้

3 1. ฮาร์ดแวร์(Hardware) เป็นองค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ ได้แก่ ตัวเครื่อง จอภาพ เครื่องพิมพ์ คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น

4 ฮาร์ดแวร์(Hardware)

5 2. ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดของคำสั่งที่ถูก เขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ประเภทของซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2กลุ่มคือ

6 2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) หมายถึง ชุดคำสั่งที่ เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป เพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และคอย อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ เช่น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System) ) เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานของ คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ,ยูทิลิตี้หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในการ ติดต่อกับคอมพิวเตอร์

7 2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

8 3. บุคลากร (Peopleware) บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งบุคลากรตามหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตามลักษะงานได้ 5 ด้าน ดังนี้

9 1. ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis and Design) โดยจะรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพงานและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์และออกแบบภาพใหม่ 2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ได้แก่ บุคคลที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมตามรายละเอียดและข้อกำหนดที่ ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ได้ออกแบบไว้

10 3. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator : DBA) สำหรับระบบหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีการจัดการฐานข้อมูลที่สลับซับซ้อนจะต้องมี DBA เป็นผู้บริหารในการจัดการควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล

11 4. เว็บมาสเตอร์ (webmaster) คือบุคคลผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบ การพัฒนา การดูแลการตลาด และการบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ เว็บมาสเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนหรือจัดการความคิดเห็นของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ เว็บมาสเตอร์อาจเรียกเป็นอย่างอื่นได้เช่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ (website administrator) ผู้สร้างเว็บ ผู้พัฒนาเว็บ หรือผู้ออกแบบเว็บ เป็นต้น

12 5. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

13 แหล่งอ้างอิง ●http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/I
ntro_com/wbi1/hie/page43.htm page2_2.html index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=113 264574b

14 การแทรกรูปร่าง(Shapes)
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint2007

15 ให้นักเรียนเปิดงานเก่า ชื่องานKUSขึ้นมา แล้วปฏิบัติงานต่อโดยมีเงื่อนไขดังนี้
***สไลด์ที่1และ2 Animationให้เล่นแบบอัตโนมัติ และการเปลี่ยนภาพนิ่ง(Transition)ให้ตั้งเวลาเป็น5วินาที

16 เพิ่มเติม ให้นักเรียนทำสไลด์เพิ่มเติมอีก2สไลด์ โดยสไลด์ที่3เป็นแทรกข้อมูล ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน สไลด์ที่4เป็นการแทรกวิสัยทัศน์(จุดประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน) โดยนักเรียนต้องใช้งานการแทรกรูปร่างที่อาจารย์ได้สอน ***สไลด์ที่3และ4 Animationให้เล่นแบบอัตโนมัติ และการเปลี่ยนภาพนิ่ง(Transition)ให้ตั้งเวลาเป็น10วินาที

17 ความเป็นมาของโรงเรียน
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นวันที่หม่อมเจ้าจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมที่จะดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

18 วิสัยทัศน์ “ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานทางการฝึกหัดครูระดับปริญญาของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย ทดลองค้นคว้าวิชาทางด้านการศึกษา ตลอดจนเป็นสถาบันให้การศึกษา อบรม กุลบุตร กุลธิดา ตามระดับความสามารถ สติปัญญา ความถนัดและความสนใจ”


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google