งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก
พิไลวรรณ ไชยเอม

2 คำถาม จงเขียนรูปแบบคำสั่ง printf( ) พร้อมยกตัวอย่าง
จงเขียนรูปแบบคำสั่ง scanf( ) พร้อมยกตัวอย่าง

3 การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก
การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก จะสามารถทำให้โปรแกรมสามารถตัดสินใจหรือเปรียบเทียบ จากนั้นก็จะเลือกดำเนินการไปในทิศทางหนึ่งจากสองทิศทาง ขึ้นอยู่กับผลที่ได้จากการเปรียบเทียบนั้น

4 เงื่อนไข (Condition)  เป็นตัวกำหนดเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาโปรแกรมได้สร้างขึ้นมา ผลลัพธ์ที่ได้จากเงื่อนไข จะมีค่า จริงหรือ เท็จ

5 ผังงานแบบทางเลือก การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ Flowchart นั้นจะมีสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบทางเลือก ได้แก่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

6 (ถูกกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง) (ถูกกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ)
จริง (T) เท็จ (F) กำหนดเงื่อนไข คำสั่ง (ถูกกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง) คำสั่ง (ถูกกระทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ) จบ

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
Terminal = เริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม Process = การประมวลผล การคำนวณต่างๆ Input/output = การรับหรือแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ DSI

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
Decision = การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อเลือกทำอย่างใด อย่างหนึ่ง โดยจะมีเส้นลูกศรแสดงทิศทางการทำงานต่อไป Predefined Process = การทำงานย่อยหรือฟังก์ชันย่อย On page connector = แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงานในหน้าเดียวกัน DSI

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
Off page connector = แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่คนละหน้ากระดาษ หรือการขึ้นหน้าใหม่ Document Output = การแสดงผลหรือรายงานทางเครื่องพิมพ์ Flow Line = ลูกศรแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรมและการไหลของข้อมูล DSI

10 ตัวอย่างผังงาน โจทย์ นายแดงมีเงินเก็บในออมสิน ซึ่งเขายังไม่ทราบจำนวนเงิน แต่เขาต้องนำเงินที่มีไปซื้อของ โดยเขาคิดว่าถ้ามีเงินมากกว่า 50,000 บาท จะนำไปซื้อโทรศัพท์ iphone แต่ถ้ามีเงินน้อยกว่า 50,000 บาท นายแดงจะนำเงินไปฝากเข้าธนาคาร

11 วิเคราะห์ปัญหา ปัญหา คือ
ต้องการทราบว่านายแดงมีเงินพอที่จะซื้อโทรศัพท์ iphone ตัวแปรที่ใช้ คือ จำนวนเงินในออมสิน ( money) เงื่อนไข คือ money > 50,000 ข้อมูลนำเข้า คือ จำนวนเงินในออมสิน ( money) ผลลัพธ์ คือ ซื้อโทรศัพท์ iphone (Buy iphone) นำเงินไปฝากเข้าธนาคาร (Deposit money)

12 ถ้าได้เงินมากกว่า 50,000 บาท นำเงินไปฝากเข้าธนาคาร
ตัวอย่างผังงาน เริ่มต้น รับข้อมูลจำนวนเงิน จริง เท็จ ถ้าได้เงินมากกว่า 50,000 บาท ซื้อโทรศัพท์ iphon นำเงินไปฝากเข้าธนาคาร จบ

13 การเขียนโปรแกรม

14 แบบฝึกหัดที่ 1 พิไลวรรณ ไชยเอม

15 ตอนที่ 1 คำชี้แจง: จงวิเคราะห์ปัญหาและเขียนผังงาน (Flowchart) แสดงขั้นตอนการเปรียบเทียบค่าตัวแปร A > B โดยกำหนดให้ ค่าตัวแปร A =10 ค่าตัวแปร B =5 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขการเปรียบเทียบค่าตัวแปร A > B ถ้าเป็นจริง ให้แสดงคำว่า Yse ถ้าเป็นเท็จให้แสดงคำว่า No

16 วิเคราะห์ปัญหา ปัญหา คือ ตัวแปรที่ใช้ คือ ……………………………………………………………… เงื่อนไขคือ ข้อมูลนำเข้า คือ ผลลัพธ์ คือ

17 เขียนผังงาน

18 ตอนที่ 2 คำชี้แจง: จงเขียนโปรแกรมคำสั่งและแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอให้ถูกต้อง โดยให้พิมพ์คำสั่งที่กำหนดให้จากการเขียนผังงาน (Flowchart) ในตอนที่ 1 แล้ว Compile &Run ออกทางหน้าจอ

19 ชั่วโมงถัดไป เราจะสอบการวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้
พิไลวรรณ ไชยเอม


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google