งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550

2 กรณีศึกษาข้อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของต่างประเทศ
1

3 International Visions for the Housing Sector
กรณีศึกษาข้อเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของต่างประเทศ International Visions for the Housing Sector Singapore Affordable quality housing for all that need it United Kingdom Home for all in 2005 Good quality and better environment affordable housing

4 กรณีศึกษาประเทศสิงค์โปร์: บทบาทของรัฐต่อนโยบายที่อยู่อาศัย
‘Enhancement of people’s assets and promoting building of cohesive communities’ Population in million Singapore: changing visions 85% public housing 3.0 ‘To provide affordable homes of high quality to meet the needs of the population’ ‘To provide affordable homes with modern amenities for all those who need them’ 2.0 1.0 9% public housing 1960 1970 1980 1990 2000

5 กรณีศึกษาประเทศสิงค์โปร์: บทบาทของรัฐต่อนโยบายที่อยู่อาศัย
Emphasis on quality rather than quantity Population in million Singapore: changing policy 85% public housing 3.0 Slum clearance & new town development HDB was set up 2.0 1.0 9% public housing 1960 1970 1980 1990 2000

6 กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ: บทบาทของรัฐบาลกลาง
Vision for London The Mayor’s vision for London is based on 3 interwoven themes: • Strong, diverse, long term economic growth • Social inclusiveness to give all Londoners the opportunity to share in London’s future success • Fundamental improvements in London’s environment and its use of resources. ตัวอย่าง The purpose of the Strategy - moving further and faster Putting people first Building more homes Building the right homes in the right places Designing places where people want to live Reviewing intermediate housing Promoting choice and mobility Tackling climate change

7 กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ: บทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น
การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย Test Valley Borough Council Housing Strategy (UK) ยึดกรอบนโยบายหลักจากรัฐบาลกลาง (taking into account the regional and national policy context) มุ่งเน้นการพัฒนาสาธารณูปโภค และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต The Housing Strategy includes a set of 12 issue-based sub-strategies Homes for Key Workers Older Persons Housing Private Sector Housing & Empty Properties Rural Housing Affordable Housing Procurement Energy Efficiency & Sustainable Development Choice in Lettings Community Development Community Safety Diversity in Housing Homelessness Strategy Housing & Support Strategy Dynamic Policy

8 ประสบการณ์การพัฒนายุทธศาสตร์/นโยบายชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของไทย
2

9 ประสบการณ์การพัฒนายุทธศาสตร์/นโยบายชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของไทย
ประเทศไทยเคยมีแผนนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัย (National Housing Policy Sub-committee) 2 ฉบับคือ นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2527 นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2531 คณะกรรมการอำนวยการเพื่อการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบภาวะวิกฤต พ.ศ. 2541 คณะกรรมการเพื่อการฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2544

10 ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ประสบการณ์ของประเทศไทย
ประเด็นพิจารณา กรณีต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่ อาศัยมีมานานแล้ว และมีการ เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ บทบาทของรัฐบาลกลางและ ท้องถิ่นที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของทุกภาค ฝ่าย ยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 1. นโยบายแห่งรัฐ 2. กฎระเบียบ ประสบการณ์ของประเทศไทย ยังไม่สามารถผลักดันแผนยุทธศาสตร์/ นโยบายให้เป็นจริง เนื่องจากขาดความ ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล ขาดข้อมูลที่จะเป็นฐานองค์ความรู้ การพัฒนาแผนฯ ในปัจจุบันต้องเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง สร้างสมดุล เพื่อ ความอยู่ดี มีสุข 3. ผังเมืองและข้อมูลสารสนเทศ 4. การเงินเคหะ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการศึกษาและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google