งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS Assembly Language Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS Assembly Language Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming
Period 15

2 Executable Instruction
สำหรับคำสั่งภาษาแอสเซมบลีที่แปลไปเป็นคำสั่งภาษาเครื่อง คำสั่งต่อคำสั่งมีรูปแบบทั่วไป ดังนี้ [Lebel:] [ Mnemonic Code ] [ Operand [,Operand] ] [; Comment] - Mnemonic หรือ op-code หรือ operation code เป็นตัวดำเนินการ บอกให้รู้ว่า จะทำอะไร เช่น add หมายถึงต้องการ บวก เป็นต้น - Operand ไม่มีเลย, มีหนึ่งตัว หรือ สองตัวก็ได้ เป็นตัวถูกดำเนินการ บอกว่าข้อมูล ที่จะนำมาดำเนินการ อยู่ที่ใด หรือ ตำแหน่งที่จะกระโดดไปอยู่ที่ไหน เป็นต้น

3 Addressing Mode ของ operand
เกี่ยวกับข้อมูล - immediate ข้อมูลอยู่ในคำสั่ง เช่น add ax,5 เป็นต้น - register ข้อมูลอยู่ใน register เช่น mov ax,bx เป็นต้น - Memory แบ่งย่อยออกเป็น . Direct เช่น mov ax,count …. count dw 1234 ในกรณีนี้ effective address คือ ออฟเซตของตัวแปร AX AH AL DS : count+1 12 DS:count 34 DS : 0000

4 . register indirect [ BP ] [ BX ] [ DI ] [ SI ] ค่าใน BP เป็นออฟเซตห่างจาก SS หรือค่าใน BX, DI, SI เป็นออฟเซตห่างจาก DS เช่น mov ax,[bx] AX AH AL BX BH BL DS : 0106 AB DS:0105 CD AB CD


ดาวน์โหลด ppt CS Assembly Language Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google