งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC
โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 กันยายน 2549

2 ROC ประเด็นนำเสนอ ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ โครงสร้างการบริหาร
ขั้นตอนต่อไป

3 ผลการประชุม CEO Retreat 26 พฤศจิกายน 2547
ความเป็นมา ผลการประชุม CEO Retreat 26 พฤศจิกายน 2547 ปัญหาด้านโครงสร้างและระบบบริหาร ภายในจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด ระหว่างผู้ว่าซีอีโอกับกระทรวง/กรม (ส่วนกลาง) ระหว่างผู้ว่าซีอีโอและทูตซีอีโอ

4 กลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มจำแนกเป็นอนุภูมิภาคได้ 19 กลุ่ม
ความเป็นมา กลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มจำแนกเป็นอนุภูมิภาคได้ 19 กลุ่ม

5 ความเป็นมา 16-17 กรกฎาคม 2547 สำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ในกลุ่มจังหวัดล้านนากับเอกอัครราชทูต CEO ประเทศเพื่อนบ้าน มิติ 3 ร่วม ร่วมประชุม ศูนย์ปฏิบัติการร่วม หลักสูตรร่วม

6 ความเป็นมา 21-22 ธันวาคม 2547 การประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดกับเอกอัครราชทูต CEO ประจำประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 1 ที่จังหวัดขอนแก่น

7 การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด CEO และเอกอัครราชทูต CEO ประจำประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ธันวาคม 2547 ผลการประชุม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หรือ Regional Operation Center-ROC) ที่จังหวัดขอนแก่น เห็นชอบให้ใช้ยุทธศาสตร์ ACMECS และ GMS เป็นกรอบในการทำงานร่วมกับระหว่างผวจ.กับ ออท. ซึ่งต่อมาได้มีการจำกัดขอบเขตลงที่ EWEC ให้ชัดเจนขึ้น เห็นชอบให้มีการดำเนินกิจกรรมปฏิทินการทำงานร่วมกันระหว่างระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด (19 จังหวัด) โดยใช้กลไกศูนย์ ROC 4. เห็นชอบให้จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา website ของ ROC ให้มีองค์ความรู้และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 5. มอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะฝ่ายเลขานุการ ROC เป็นผู้จัดทำข้อเสนอโครงการและปฏิทินการทำงานร่วมกัน

8 การประชุม 29-30 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จ.ขอนแก่น
ผลการประชุม เร่งรัดการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2549

9 ม.ขอนแก่น Strategy Development Best Practices Benchmarking
ROC เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่าย กลุ่มล้านนา ROC ม.ขอนแก่น เครือข่าย กลุ่มเหนือล่าง สพน ROC เครือข่าย กลุ่มอีสาน เครือข่ายสถาบันการศึกษา Knowledge Management Network (Policy&Mgt.) Strategy Development Best Practices Benchmarking กพร เครือข่าย กลุ่มตะวันออก เครือข่าย กลุ่มตะวันตก ROC ROC เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่าย กลุ่มปักษ์ใต้ ม.เทคโนฯธนบุรี ROC เครือข่ายสถาบันการศึกษา

10 บทบาทหน้าที่ ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มจังหวัด และการบริหารราชการแบบบูรณาการระหว่างจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด และหน่วยงานในต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการกับเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือการเจรจา การวิเทศสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือและความช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการบริหารภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด ประสานและสนับสนุนเพื่อการบูรณาการงบประมาณของกระทรวงกับงบประมาณของกลุ่มจังหวัด จัดทำ ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มจังหวัดเพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับ ROC ภูมิภาคต่างๆ

11 โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา บริหาร/ธุรการ
ผวจ. ประธาน รอง ผวจ. กรรมการ สถาบันยุทธศาสตร์ฯ กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษา บริหาร/ธุรการ ภายในประเทศ ต่างในประเทศ

12 รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการร่วม : ROC
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) จังหวัด จังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษา รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม รนม. กำกับพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม : ROC กกจ. กิจการภายใน กิจการภายนอก งานงบประมาณ งานฐานข้อมูล/สารสนเทศ งานพัฒนาระบบงาน งานยุทธศาสตร์ * บุคลากรมาจาก มท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน *บุคลากรมาจากกระทรวงการต่างประเทศ จังหวัด จังหวัด หมายเหตุ จังหวัดอาจดำเนินการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด มาช่วยปฏิบัติงานได้

13 โครงสร้างการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
จว. จว. จว. จว. จว. ROC กลุ่มจว. ROCล้านนา ROC กลุ่มจว. Admin. / resources Strategy ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดิน (OC-BKK) รนม./ครม. 8 รนม. สงป. สพน. สปน. ก.พ.ร. กท. ผต.สนร. สศช. กท. กท. กท. กท. กท. กท. กท. บทบาทของ OC ตรวจติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาพื้นที่ทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด และระหว่างส่วนราชการกับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

14 พันธกิจ ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค ( ROC) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในกลุ่มจังหวัดและการบริหารราชการแบบบูรณาการระหว่างจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด/ระหว่างกลุ่มจังหวัด/หน่วยงานในต่างประเทศและระหว่างส่วนราชการ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือการเจรจา การวิเทศสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือและความช่วยเหลือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการบริหารกลุ่มจังหวัด/ระหว่างกลุ่มจังหวัด ประสานและสนับสนุนเพื่อการบูรณาการงบประมาณของกระทรวงกับงบประมาณของกลุ่มจังหวัด การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มจังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด องค์ประกอบของทีมผู้ปฏิบัติงาน * รองผวจ.ที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด ( CCO) ตามที่กลุ่มจังหวัดมอบหมาย กลุ่มจังหวัดละ 1 คน ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบพื้นที่ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. (Area Officer) โดยเป็นการยืมตัวมาจากส่วนราชการ กลไกการดำเนินงาน คัดเลือกประธานกลุ่ม ROC (ประธานควรมีวาระ 1 ปี) กำหนดแผนการดำเนินงานของทีม จัดทำ table of authority กำหนดรูปแบบ ระบบงาน วิธีการทำงานของทีม หมายเหตุ : ในระยะต่อไปควรจะมีหน่วยงานกลางอื่น เช่น ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี/ สศช. / สงป. ฯลฯ ร่วมเป็นทีมผู้ปฏิบัติงาน

15 ROC กับ OSM ROC อีสาน OSM (1) 6.1 “Amazing” 6.5 OSM (5)
จว. OSM (1) “Amazing” 6.1 6.5 OSM (5) “สามเหลี่ยมมรกต” ROC อีสาน 6.2 จว. 6.4 OSM (2) “สนุก” OSM (4) “ประตูอีสาน” 6.3 OSM (3) “ร้อย-แก่น-สาร”

16 ขั้นตอนต่อไป แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2550 ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ฐานข้อมูล เอกสารเผยแพร่ E-saan Outlook ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติ ฐานข้อมูล ศึกษาวิจัย การจัดการความรู้ เพิ่มสมรรถนะบุคลากร-E-learning/Mini MPM/MM ประชุมร่วม ผู้ว่า VS ทูต CEO ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนโครงการระดับภาค

17 กระทรวงการต่างประเทศ
ปลัด มท. ปลัด กต. ปลัด สร. หรือ หัวหน้าผู้ตรวจ สร. เลขา สศช. ผอ.สงป. เลขา ก.พ.ร. Advisory Board ผวจ. CEO กระทรวงมหาดไทย ผวจ. CEO ผวจ. CEO รอง ผวจ. (CCO) กลุ่มจังหวัดละ 1 คน staff ก.พ.ร. ROC ภาคอีสาน มท. สงป. หน่วยงานกลาง เอกชน/ประชาสังคม สศช. กต. สถาบันยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการต่างประเทศ

18 รอง ผวจ.ขอนแก่น (นายชวน ศิรินันท์พร)
โครงสร้างคณะทำงาน ประธาน ROC รอง ผวจ.ขอนแก่น (นายชวน ศิรินันท์พร) เลขานุการ สถานที่ตั้ง ROC ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้ปฏิบัติงานประจำดังนี้ 1. ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ 1 ท่าน 2. เจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. 1 ท่าน 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ท่าน 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ท่าน ประจำที่สถาบันยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการร่วม ROC
(วาระอาจคงไว้ 1 ปี ตามเดิม) อาจเป็นระดับ ผวจ. ที่เป็นตัวแทนของ กลุ่มจังหวัด 5 กลุ่ม ผู้แทน ม.ขอนแก่น (เลขานุการ) ผู้แทน มท. (ส่วนกลาง) ผู้แทน สนง. ก.พ.ร. ผู้แทน กต. คณะทำงาน ROC หัวหน้าคณะทำงาน (ประธาน ROC) ผู้แทนมหาดไทย (ส่วนกลาง / จังหวัด ระดับปฏิบัติ) ม.ขอนแก่น ในฐานะ เลขานุการ ROC ผู้แทน กต. (ระดับปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด Regional Operation Center : ROC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google