งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ Management ความหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ Management ความหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ Management ความหมาย
กระบวนการนำทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร

2 Process Output Input กระบวนการจัดการ คน, เงิน วัตถุดิบ วิธีการ สินค้า
บริการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ การควบคุม

3 Efficiency E = (O – I) + S Satisfaction Means
Management is concerned with minimizing resource costs Doing things right E = (O – I) + S Satisfaction Means

4 Effectiveness Doing the right things Ends

5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับประสิทธิผล
Mean = ประสิทธิภาพ Ends = ประสิทธิผล การใช้ทรัพยากร การบรรลุเป้าหมาย สูญเสียทรัพยากรในระดับต่ำ = มีประสิทธิภาพสูง บรรลุเป้าหมายสูงสุด = มีประสิทธิผลสูง

6 A search for universals
The task-oriented approach to Management Concern for productivity A rational view of human nature A search for universals Most efficient work methods

7 The best management principles
The ideal organization structure

8 Scientific Management
The one best way Chart system of planning and control Gantt chart Assembly line

9 Division of labor Specialization The piece rate system Time and motion studies Ergonomics

10 Frederick W. Taylor Midvale Steel Company Mental revolution

11 หลักการจัดการ 1.พัฒนาวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2.คัดเลือก อบรม พัฒนาความคิด 3.ประสานงานกับคนงานอย่างใกล้ชิด 4.แบ่งงานและความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการกับคนงานอย่างเท่าเทียม

12 วิธีการที่นำมาใช้ The one best way Time study Division of work Assembly line The piece rate system

13 Administrative Management
Henri Fayol Father of modern management theory A principle of management

14 1. Division of work 2. Authority 3. Unity of command 4. Discipline 5. Unity of direction

15 6. Subordination of individual interests to the general interest
7. Remuneration 8. Centralization 9. Scalar chain

16 10. Order 11. Equity 12. Stability of tenure of personnel 13. Initiative 14. Esprit de corps

17


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ Management ความหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google