งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนทั้งหมด ( Whole Numbers )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนทั้งหมด ( Whole Numbers )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนทั้งหมด ( Whole Numbers )
1. ระบบจำนวน จำนวนทั้งหมด ( Whole Numbers ) จำนวนทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์และจำนวนนับ ได้แก่ 0,1,2,3,4,5,6,... 1.ศูนย์และจำนวนเต็มบวก ( Zero and Positive Interger ) 0 ไม่ใช่จำนวนนับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสมอไป สันนิษฐานกันว่า มนุษย์เราเริ่มใช้ 0 ในราวปี ค.ศ. 800 จำนวนเต็มบวกได้แก่ จำนวนเต็มที่มากกว่า 0 ขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุดแสดงว่า จำนวนเต็มบวกก็คือ จำนวนนับนั่นเอง บางครั้งเรียกว่า จำนวนธรรมชาติ

2 สมบัติของ 0 และ 1 กำหนดให้ a แทนจำนวนใด ๆ
บวกกับจำนวนใดๆจะได้จำนวนนั้น a+0 = 0+a = a เราเรียก 0 ว่า เป็นเอกลักษณ์ของการบวก คูณกับจำนวนใดๆจะได้จำนวนนั้น a x 1 = 1 x a = a คูณกับจำนวนใดๆ จะได้ 0 a x 0 = 0 x a = 0

3 จงเติมตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์
1. 2. 3. 4.

4 จงเติมตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์
1. 2. 3. 4.

5 จงพิจารณาว่าอักษรใดแทนจำนวนเต็มบวกและอักษรใดแทนจำนวนเต็มลบ
a b c d ศูนย์ f g h i j a แทน จำนวนเต็มลบ เพราะ a อยู่ทางซ้ายของเลข 0 c แทน f แทน g แทน i แทน J แทน a g f I b f h j c e b f i b a

6 จงพิจารณาว่าอักษรใดแทนจำนวนเต็มบวกและอักษรใดแทนจำนวนเต็มลบ
a b c d e ศูนย์ f g h i j 1. a แทน จำนวนเต็มลบ เพราะ a อยู่ทางซ้ายของเลข 0 2. c แทน จำนวนเต็มลบ เพราะ c อยู่ทางซ้ายของเลข 0 3. f แทน จำนวนเต็มบวก เพราะ f อยู่ทางขวาของเลข 0 4. g แทน จำนวนเต็มบวก เพราะ g อยู่ทางขวาของเลข 0 5. i แทน จำนวนเต็มบวก เพราะ i อยู่ทางขวาของเลข 0 6. j แทน จำนวนเต็มบวก เพราะ j อยู่ทางขวาของเลข 0 7. a < g 8. f < I 9. B < f 10. h < j 11. c < e > b 12. f < i > b > a

7 การบวกและลบจำนวนเต็ม ( The Addition and Subtraction of Intergers )
คำนิยาม ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) คือ ระยะห่างระหว่างจำนวนเต็มใดๆ กับศูนย์ที่อยู่บนเส้นจำนวน และมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอ เขียนแทนด้วยเครื่องหมาย “ “ ดังนั้น = 5 = 4

8 จงเติมเครื่องหมาย >,<, = ลงในช่องว่างที่กำหนดเพื่อให้ประโยคเป็นจริง
ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนบวกใดๆ ค่าสัมบูรณ์ของ 0 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบใดๆ ค่าสัมบูรณ์ของ 0 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบที่มากที่สุด ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกใดๆ จำนวนเต็มบวกนั้น ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบใดๆ จำนวนเต็มลบนั้น (-4) (-11) แต่

9 จงเติมเครื่องหมาย >,<, = ลงในช่องว่างที่กำหนดเพื่อให้ประโยคเป็นจริง
36 = 108 < > -19 > -89 = ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนบวกใดๆ > ค่าสัมบูรณ์ของ 0 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบใดๆ > ค่าสัมบูรณ์ของ 0 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด = ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนลบที่มากที่สุด ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกใดๆ = จำนวนเต็มบวกนั้น ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบใดๆ > จำนวนเต็มลบนั้น (-4) > (-11) แต่ < -11

10 ตัวอย่างการบวก -3 + a = 20 a = 20 + 3 = 23

11 2.จงแสดงว่า (a+b) = (b+a)โดยที่ a = 13 และ b = -7
วิธีทำ แทนค่า [ 13+ (-7)] = [ (-7) + 13 ] 6 = 6 (a+b) = (b+a)

12 3.จงแสดงว่า a+(b+c) = (a+b)+c โดยที่ a =11 , b = -9 , c = 35
วิธีทำ แทนค่า [ (-9) + 35 ] = [ 11+(-9) ] + 35 = 37 = 37

13 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว
1. ประโยคใดต่อไปนี้ที่เป็นเท็จ ก. เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ a × 0 = 0 × a ข. 0 ไม่เป็นจำนวนนับ แต่ 0 เป็นจำนวนเต็ม ค. 1 เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด ง x = 10 เมื่อ x มีค่าเท่ากับ -6

14 2. ประโยคใดต่อไปนี้ที่เป็นจริง
ก. 1 เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด ข. x + (-15) = 7 เมื่อ x มีค่าเท่ากับ 10 ค. 0 เป็นจำนวนเต็มที่เป็นบวก หรือ ลบก็ได้ ง. 1 เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ใกล้ 0 มากกว่าจำนวนเต็มอื่นๆ

15 3.ถ้า 40 – 5x = 0 แล้ว จำนวนตรงข้ามของ x คือจำนวนใด

16 4.ข้อใดเป็นการเรียงลำดับค่าสัมบูรณ์ จากน้อยไปหามาก
ก. -8 , 7 , -9 , 0 , 1 ข. 11 , -10 , 5 , -4 , 8 ค. 0 , -1 , 5 , -6 , -8 ง. -12 , -9 , 7, 4 , 0 5.ผลลัพธ์ในข้อใด มีค่ามากที่สุด ก ข ค ง

17 6.ข้อใดมีสมบัติการสลับที่ของการบวก
ก. ( ) + 10 = 7+(4+10) ข. (12+49)+18 = (49+12)+18 ค. 6+(2+9) =(6+2)+9 ง. (11+21)+13 = (11+13)+21 7.ข้อใดมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก ก. (16+5)+30 = (5+16)+30 ข. 0+( ) = ค. (-44+40)+100 = (-44) + (40+100) ง. -13x(6+2) = ( -13x6) + ( -13x2)

18 8.ถ้า 59+a = 70 , 85-b = 46 และ 33+c =0 แล้ว a-b+c มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก ข ค ง. -61 – (-28) มีค่าเท่าใด ก ข ค ง. หาค่าไม่ได้ 10.ประโยคในข้อใดเป็นจริง ก = ข = 19 ค. 81+(-36)-(-40)-33 = ง. (-45)-(-94)+(-15) = 34


ดาวน์โหลด ppt จำนวนทั้งหมด ( Whole Numbers )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google