งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบด้านการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบด้านการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบด้านการเงิน

2 การตรวจสอบด้านการเงิน
วัตถุประสงค์ ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ด้านการเงิน ทราบถึงระเบียบที่ควรทราบสาระสำคัญของระเบียบ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการเงิน เข้าใจวิธีการตรวจสอบด้านการเงินสามารถนำไปใช้ ปฏิบัติงานได้ สามารถสรุปผลการตรวจสอบ เสนอที่ประชุมใหญ่ และที่ ประชุมคณะกรรมการ Company Logo

3 ประเด็นสำคัญ ภาพรวมการตรวจสอบด้านการเงิน
ภาพรวมการตรวจสอบด้านการเงิน วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบด้านการเงิน ระเบียบด้านการเงินทีที่ควรทราบ วิธีการตรวจสอบด้านการเงิน การบันทึกผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้านการเงิน Company Logo

4 ภาพรวมการตรวจสอบด้านการเงิน
1. วัตถุประสงค์ของการ ตรวจสอบ ตรวจสอบการกำหนดระเบียบและ ข้อกำหนด ต่างๆ ของสหกรณ์ ดูการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 2. ระเบียบที่ควรทราบ - ระเบียบว่าด้วยการรับ จ่ายและเก็บรักษาเงิน - การรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน - การจ่ายเงิน Company Logo ใบเสร็จรับเงิน จากร้านค้า , ใบเบิกเงิน ตรวจนับเงินสด ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จ รับเงิน 3. วิธีการตรวจสอบ

5 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ทราบว่าเงินสดในมือ มีอยู่จริง ทราบว่าการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบ และที่มติคณะกรรมการฯ กำหนด ตรวจสอบว่ารายจ่ายต่างๆ ถูกต้องและเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของ สหกรณ์ ทราบว่ามีการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารอย่างเหมาะสม รัดกุม เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเสนอ ที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาสหกรณ์

6 ระเบียบด้านการเงินที่ควรทราบ
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 1. กำหนดเวลาทำการรับจ่ายเงินและกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. ใบเสร็จรับเงิน 3. การรับเงิน 4. การจ่ายเงิน 5. การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีและการเทียบยอดบัญชีกับเงินสด คงเหลือจริง

7 วิธีการตรวจสอบด้านการเงิน
1. ตรวจสอบการกำหนดระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของสหกรณ์ 2. ดูการปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายเงิน 3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - การรับเงิน - การรับเงินเป็นเช็ค - การจ่ายเงิน กรณีผู้รับมี / ไม่มีใบเสร็จรับเงินออกให้ 4. ตรวจนับเงินสด 5. ตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงิน

8

9

10

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบด้านการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google