งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 8 Sinusoids and Phasors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 8 Sinusoids and Phasors"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 8 Sinusoids and Phasors
A. Aurasopon Electric Circuits ( )

2 วัตถุประสงค์และเนื้อหา
ไซนูซอยด์ เฟสเซอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเฟสเซอร์กับอุปกรณ์ อิมพีแดนซ์และแอดมิทแตนซ์ การรวมอิมพีแดนซ์ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

3 ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันของมุม ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันเวลา
Sinusoidal signal ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันของมุม ไซนูซอยด์เป็นฟังก์ชันเวลา คือขนาดของไซนูซอยด์ คือความถี่เชิงมุม (Angular frequency) มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที คือ มุมของไซนูซอยด์ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

4 Sinusoidal signal คือมุมของเฟส ล้าหลัง ด้วยมุม นำหน้า ด้วยมุม
A. Aurasopon Electric Circuits ( )

5 จำนวนเชิงซ้อนที่แสดงขนาดและเฟสของไซนูซอยด์
Phasor จำนวนเชิงซ้อนที่แสดงขนาดและเฟสของไซนูซอยด์ Rectangular form Polar form คือขนาดและ คือเฟส ของ Exponential form คือขนาดและ คือเฟส ของ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

6 Relationship between the rectangular
form and polar form. A. Aurasopon Electric Circuits ( )

7 การคูณ (Multiplication)
Important operations กำหนดจำนวนเชิงซ้อน การบวก (Addition) การลบ (Subtraction) การคูณ (Multiplication) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

8 ส่วนกลับ (Reciprocal)
Important operations การหาร (Division) ส่วนกลับ (Reciprocal) รากกำลังสอง (Square root) เชิงซ้อนสังยุค (Complex conjugate) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

9 ใช้ออยเลอร์แสดงความสัมพันธ์
Euler’s identity ส่วนจริง ส่วนจินตภาพ ไซนูซอยด์ ใช้ออยเลอร์แสดงความสัมพันธ์ หรือ ดังนั้น โดยที่ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

10 โดเมนเฟสเซอร์หรือโดเมนความถี่
Transforming time domain to frequency domain โดเมนเวลา โดเมนเฟสเซอร์หรือโดเมนความถี่ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

11 Phasor relationships for circuit elements
สมมุติมีกระแสไหล เกิดแรงดันตกคร่อม แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

12 Phasor relationships for circuit elements
สมมุติมีกระแสไหล เกิดแรงดันตกคร่อม แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

13 Phasor relationships for circuit elements
สมมุติแรงดันตกคร่อม เกิดกระแสไหลผ่าน แสดงเป็นเฟสเซอร์ได้ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

14 Impedance and admittance
ความสัมพันธ์ของแรงดัน-กระแสในอุปกรณ์ทั้งสาม แสดงในรูปอัตราส่วนแรงดันต่อกระแส จากกฎของโอห์มหรืออัตราส่วนด้านบนแสดงได้เป็น หรือ Z เรียกว่าอิมพีแดนซ์เป็นปริมาณที่ขึ้นอยู่กับความถี่หน่วยเป็นโอห์ม A. Aurasopon Electric Circuits ( )

15 Impedance and admittance
อิมพีแดนซ์สามารถถูกเขียนได้ในพิกัดสี่เหลี่ยม โดยที่ คือความต้านทานและ คือรีแอคแตนซ์ หรือแสดงในพิกัดโพลาร์ ความสัมพันธ์ต่อพิกัดทั้งสอง โดยที่ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

16 Impedance and admittance
Y แอดมิทแตนซ์คือส่วนกลับของอิมพีแดนซ์หน่วยวัดคือซีเมนส์ หรืออาจเขียน Y ให้อยู่ในรูปดังนี้ โดยที่ เรียกว่าความนำและ เรียกว่าซัสแซพแตนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Z กับ Y A. Aurasopon Electric Circuits ( )

17 Series-connected Impedances
KVL อิมพีแดนซ์รวม A. Aurasopon Electric Circuits ( )

18 Voltage division. กระแสรวม ดังนั้น และ A. Aurasopon
Electric Circuits ( )

19 Parallel-connected Impedances
KCL อิมพีแดนซ์และแอทมิทแตนซ์รวม และ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

20 อิมพีแดนซ์และแอทมิทแตนซ์รวม
Current division. อิมพีแดนซ์และแอทมิทแตนซ์รวม แรงดันตกคร่อมวงจร ดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านอิมพีแดนซ์แต่ละตัว A. Aurasopon Electric Circuits ( )


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 8 Sinusoids and Phasors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google